§ 2 Valio Oy, elintarvikehuoneiston hyväksyminen varastolaitokseksi

Lataa 

TUUDno-2019-87

Päätöspäivämäärä

1.2.2019

Päätöksen tekijä

Eläinlääkintähuollonpäällikkö

Päätöksen perustelut

Päätöksen peruste

Perustelut

Toiminnan edellytykset on järjestetty hakemuksen mukaan siten, että ne täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Kiinteistö on jo aikaisemmin hyväksytty samanlaiseen varastotoimintaan, jota siellä on harjoitettu vuodesta 2000 alkaen. Omavalvontasuunnitelmaluonnosta tullaan vielä täydentämään toiminnan alkaessa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 15 §:n mukainen hakemus liitteineen, joka on saapunut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 10.1.2019 ja jota on täydennetty 1.2.2019

 

Päätös

Päätös

Hyväksyn elintarvikelain 15 §:n mukaan Valio Oy:n, osoitteessa Jusslansuu 2, 04360 Tuusula, hakemuksen mukaisesti varastolaitokseksi. Varastolaitoksessa saa varastoida valmiiksi pakattuja ja pakastettuja eläinperäisiä ja ei-eläinperäisiä elintarvikkeita.

Maksu

Elintarvikehuoneiston hyväksymisestä koskevasta päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 1000 euron maksu (varastolaitos, > 1000m2).

Sovelletut säännökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 4 artikla ja Liite II

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004

Elintarvikelaki (23/2006)

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014

Komission asetus (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana

Pakasteasetus 818/2012

Hallintolaki 434/2003 § 43 mom 3

Kuntalaki 410/2015 11 luku § 134

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan elintarvikevalvontaviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

 

 

Allekirjoitus

Maija Kallioniemi, eläinlääkintähuollonpäällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus