Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2018 seuranta

TUUDno-2019-63

Valmistelija

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan veden johtokunta hyväksyi omalta osaltaan 25.1.2018 § 4 kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.1.–31.8.2018.

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan 13 ”Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamisohjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnan-hallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta. Samoin Tuusulan veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan. Kunnanhallituksen tiedoksi rakentamisen seuranta menee teknisen lautakunnan kautta, jolta Tuusulan Vesi ostaa rakennuttamispalveluja.

Vuodelle 2018 oli varattu valtuuston 11.12.2017 § 217 (talousarvio 2018) tekemän päätöksen mukaan vesihuollon investointeihin yhteensä 4 664 000 €. Osavuosikatsaus II:ssa tehtiin 1 300 000 € määrärahalisäys, liikelaitoksen johtokunta 12.9.2018 § 22. Näin ollen investointibudjetti vuodelle 2018 oli 5 964 000 €. Tämän päivän tietojen mukaan vesihuollon rakentamiseen on käytetty vuonna 2018 yhteensä noin 6 143 400 € eli 103 % ko. investointeihin varatusta määrärahasta. Luvut tarkentuvat tilinpäätöksen 2018 yhteydessä.

Merkittävimpiä Tuusulan Veden vuoden 2018 rakentamiskohteita ovat olleet Etelä-Tuusulassa Puustellinmetsän kaava-alueen vesihuollon rakentaminen, Rykmentinpuiston liikekeskustan (Rykmentintie ja Rykmentinpuistotie) rakentaminen, Lahelanpellon koko kaava-alueen esirakentaminen ja 1-vaiheen vesihuollon rakentaminen ja Anttilanrannan kaava-alueen vesihuollon rakentaminen. Lahelanpelto II kaava-alueen esirakentamista aikaistettiin II-vaiheen osalta jo vuodelle 2018. Koskenmäen kiertoliittymä urakka on saatu alkuun.

Jokelassa Kartano 1 kaava-alueen vesihuollon rakentaminen sekä Kellokoskella Koulutien/Kuntotaipaleen rakentaminen.

Veden omana kohteena oli Rykmentinpuiston siirtoviemäri.

Lisätiedot: vesihuoltoliikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563 ja työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040 314 3134.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Vesihuolto liikelaitoksen johtokunta päättää

  • hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2018

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.