Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 17 Kehä IV, osallisuus- ja arviointisuunnitelma, vammaisneuvosto

TUUDno-2019-137

Valmistelija

  • Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi
  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Kuntasuunnittelu / Kaavoitus pyytää vammaisneuvostolta lausuntoa Kehä IV asemakaaava nro 3579 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.1.–28.2.2019.

Kehä IV:n asemakaavoitus käynnistyy. Alue sijoittuu Etelä-Tuusulaan Focus-alueelle, Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle, Tuusulanväylän(kt 45) ja Myllykyläntien (mt 11363) väliin. Asemakaavan tarkoituksena on suunnitella alueen kautta uusi tieyhteys - Kehä IV, ja muodostaa kehätien varteen vetovoimainen logistiikka- ja työpaikka-alue. Kehä IV tunnetaan myös nimellä mt 152 ja se on yksi suunnitteilla olevista Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyksistä.

Suurten logistiikkakeskusten sijoittumista lähelle pääkaupunkiseudun markkinoita vaikeuttaa erityisesti suurten tonttien puute. Alueen kaavoittamisella pyritään tuottamaan tontteja näille isoille logistiikkatoimijoille ja luomaan alueelle uusia työpaikkoja. Alueen kehittäminen tukee myös lentoaseman toimintaedellytyksiä, luoden mahdollisuuksia uusien
huolto- ja logistiikkayhteyksien järjestämiselle pohjoisen kautta. Focus-alueen ja Kehä IV:n rakentaminen on yksi Tuusulan kuntastrategian päätavoitteista.

Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus

Maankäyttöratkaisun tavoitteena on kunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja työpaikkaomavaraisuuden nostaminen sekä seudun liikennetarpeen huomioon ottaminen, eli toisin sanoen Kehä IV:n rakentaminen. Kehä IV on tärkeä osa  valtatiet  3  ja  4  yhdistävää  Keski-Uudenmaan  logistiikan  poikittaisyhteyttä. Kaavoitettavan uuden työpaikka-alueen voidaan katsoa olevan osa lentoaseman ympärille rakentuvaa lentokenttäkaupunkia. Alueen kehittäminen edesauttaa lentoaseman ympärille keskittyvän elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luo uusia mahdollisuuksia lentokentän huoltovarmuuden kehittämiseksi.
 
Asemakaavaa laaditaan alueelle laaditun Focus-alueen osayleiskaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti. Asemakaavoitettavan työpaikka-alueen suurimpien toimialojen  oletetaan  olevan  kuljetus-  ja  logistiikka  sekä  teollisuus  ja  varastointi. Alustava  suunnittelualue  muodostuu  Focus-osayleiskaavan  mukaisesta  Kehä IV:n liikennealueesta (noin 43 ha) ja loppuosa kehätien pohjoispuolelle sijoittuvasta logistiikka- ja työpaikka-alueesta. Suunnittelualueen koko on noin 140 ha. Suunnittelualueen rajausta tarkennetaan kaavaprosessin edetessä ja suunnittelualue voi tarvittaessa jakautua pienempiin osakokonaisuuksiin.

Alueen yleiskuvaus ja maanomistus
 
Suunnittelualue  on  käytännössä  rakentamaton.  Kaava-alueen  keskiosissa  on kallioisia mäkiä sekä metsää. Alueen korkeuserot ovat melko suuret. Kaava-aluetta halkovan voimalinjan pohjoispuoli on pääosin peltoa ja myös alueen länsiosassa maisema on maaseutumaista peltomaisemaa. Kehä  IV:n  liikennealueella  on  muutama  työpaikkarakennus  aivan  alueen  itäosassa  Sammonmäen  työpaikka-alueella.  Työpaikka-alueella  on  tällä  hetkellä mm. betonituoteteollisuutta ja asfalttitehdas sekä muuta työpaikkatoimintaa. Työpaikka-alueen naapurissa on noin 20 omakotitalon muodostama Sammonmäen asuinalue.  Kaava-alueen  läheisyydessä  on  haja-asutusluonteista  asutusta  eri puolilla suunnittelualuetta. Suunnittelualue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentomelualueella. Lentoestepinnat aiheuttavat myös korkeusrajoituksia alueen maankäytönsuunnittelulle. Kaava-alue on osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta käy neuvotteluja puuttuvien maa-alueiden hankinnasta. Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta.

Asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa muutoin kuin aivan pieneltä osin. Kaavamuutosalue on osa Sammonmäki II asemakaavan (L.V 2006. Kaava nro. 3391) KTY-korttelia, joka jää tulevassa suunnittelussa Kehä IV:n tiealueen alle.  Focus-alueen  itäosassa  on  myös  vireillä  Focus-liikekeskuksen  asemakaava, jonka tarkoituksena on Sammonmäen nykyisen työpaikka-alueen muuttaminen kaupan  ja  palveluiden  alueeksi  osayleiskaavan  ohjausvaikutuksen  mukaisesti. Focus-liikekeskuksen asemakaavan suunnittelualue on kehätien aluevarauksen
osalta osittain päällekkäinen Kehä IV asemakaavan kanssa.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä tiedokseen lausuntopyynnön ja keskustella Kehä IV asemakaaava nro 3579 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.