Valtuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Tuusulanjärven Matkailu ry, väliaikaisrahoitus

TUUDno-2020-275

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Sipilä, ohjelmapäällikkö, tuomo.sipila@tuusula.fi
Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulanjärven Matkailu Ry:n (myöhemmin TUMA) toiminnanjohtaja Marjo Ranta-Irwin on lähestynyt kuntaa, ja pyytänyt väliaikaisrahoitusta Ruokamatkailu ja paikalliset tuotteet (englanniksi: Food and Culture at Lake Tuusula) -  hankkeen toteuttamisen varmistamiseksi.

Hankkeelle on myönnetty tukea 36.000 euroa ELY-keskuksen päätöksellä 19.12.2019 (kts. liite). Lisäksi kuntarahaa toimintaryhmältä on myönnetty 9.000 euroa. Yhteensä julkista tukea on myönnetty 45.000 euroa. Tuen maksatus tapahtuu jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja tästä johtuen TUMA tarvitsee välirahoitusta hankkeen kustannuksen kattamiseen. Hankkeen päätavoitteena on hakijoiden mukaan luoda vuosittainen ruokamatkailutapahtuma, joka kokoaa Tuusulanjärven alueen toimijat yhteistyöhön ja edistää alueen tunnettuutta ruokamatkailukohteena – myös kansainvälisesti.

Tapahtuma järjestetään Tuusulanjärven ympäristössä noin viikon ajan. Tapahtumaviikon aikana järjestetään useita eri ruokatapahtumia, jotka yhdistävät paikalliset ruokatuotteet ja alueen elävän kulttuurin. Tavoitteena on luoda pysyvä, vuosittainen tapahtuma, jossa juhlistetaan paikallisruokatarjontaa ja kulttuuria eri muodoissaan. Tapahtuman aikana järjestetään kansainvälinen kokkikilpailu, johon kutsutaan osallistujiksi kansainvälisen hankkeen yhteistyötahoja.

Hankkeen järjestämän tapahtuman yhteydessä järjestetään myös kansainvälisen hankkeen loppuseminaari.

Hankkeen konkreettisiin toimenpiteisiin kuuluu:

 • ruoka & kulttuuritapahtuman järjestäminen Tuusulanjärven alueella
 • osallistuminen osaan muiden kansainvälisten kumppaneiden järjestämiin tapahtumiin ja kokouksiin, joissa keskeisessä osassa on tapahtumajärjestäminen / markkinointi
 • ruokamatkailuun liittyvien palveluiden kehittäminen esim. ruokamatkailun tuotteistamistyöpajojen avulla ja kotimaan yritys/tapahtumavierailuiden kautta.
 • kansainvälisen hankkeen loppuseminaarin järjestäminen ruokamatkailutapahtuma yhteydessä

Lisätietoja hankkeesta löytyy liitteistä.

Matkailu on tulevaisuuden ala, jolla Tuusulalla on varaa ja hyvät mahdollisuudet kasvaa merkittävästi. Tämä hanke osaltaan tukee vahvasti kunnan matkailuelinkeinoa, lisää kunnan kansainvälistä tunnettuvuutta sekäkunnan elinvoimaisuutta, ja siksi hankkeen toteutumisen varmistaminen on kunnan näkökulmasta perusteltua.

TUMA anoo väliaikaisrahoitusta hankkeen loppuosaan. Suunnitelman mukaisesti  lähtökohtana on järjestää ruokamatkailutapahtuma syksyllä 2021 ja samassa yhteydessä kansainvälisen hankkeen loppuseminaari. Näiden tapahtumien toteuttamisen varmistamikseksi Ry anoo kassavirran turvaamiseksi lainaa 25 000 euroa + ALV 24% = 31 000 euroa. Tähän summaan on laskettu hakijan mukaan tapahtuman ja loppuseminaarin kulut ja hankkeen vetäjän + muiden asiantuntijoiden työkulut, joihin kaikkiin lisätään ALV 24 %. Ohessa on laskelma hankkeen kuluista, joista suurin osa kohdistuu vuoteen 2021. Laina tullaan nostamaan keväällä 2021. Takaisinmaksu tapahtuisi hakijan arvion mukaan viimeistään kesäkuun 2022 loppuun mennessä, kun hanke päättyy 31.12.2021.

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden ja kunnan kokonaistalouden perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi esitettävä laina ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Lainaan ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä. Kunta ei edellytä vakuutta lainalle, koska hankkeen taloudelliset riskit ovat hyvin pienet ja hankkeelle on jo myönnetty viranomaisen päätöksella tukea. Kunnan myöntämän lainan ehtona on, että hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen EU-rahoituksen edellyttämien sääntöjen mukaisesti. Hankkeen toteutuksessa tapahtuneet virheet ja siitä johtuneet tuen menetykset hakijalle eivät poista takaisinmaksuvelvollisuutta kunnalle. Velkakirja tullaan laatimaan kunnan ja Tuusulanjärven Matkailu Ry:n välille.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää korkeintaan 31.000 euron lainan Tuusulanjärven Matkailu ry:lle erikseen laadittavalla velkakirjalla
 • että lainan eräpäivä on 30.6.2022
 • ettei velalliselta peritä lainasta korkoa eikä muita kustannuksia
 • valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan tarkemmista ehdoista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää korkeintaan 31.000 euron lainan Tuusulanjärven Matkailu ry:lle erikseen laadittavalla velkakirjalla
 • että lainan eräpäivä on 30.6.2022
 • ettei velalliselta peritä lainasta korkoa eikä muita kustannuksia
 • valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan tarkemmista ehdoista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvun ja ympäristön toimialue, talousjohtaja

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.