Valtuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Oy Apotti Ab, osakkeiden myynti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle ja Apottijärjestelmän käyttöönottoajan siirtäminen

TUUDno-2020-333

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi  20.4.2020 mennessä. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee Apottiin liittymistä kokouksessaan 26.3.2020. 

Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi, on perusteltua, että Tuusulan kunta myy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kunnan omistamat Oy Apotti Ab:n osakkeet, yhteensä 24 kappaletta. Tuusulan kunnan kaikki vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle siirtyisivät täysimääräisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle Tuusulan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. 

Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi, Apottijärjestelmän käyttöönottoajaksi muodostuisi arviolta vuosi 2022. Tuusulan osalta Apottijärjestelmän käyttöönotto on ollut tarkoitus aloittaa 10/2020. On tarkoituksenmukaista, että Apottijärjestelmä otetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueella samana ajankohtana. Tämä on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon Apottijärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat käyttötalouden rasitteet, sillä Apotin poistolaskutus käynnistyy järjestelmän käyttöönottovuonna. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • ottaa asian 9.3.2020 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle
  • tehdä ehdotuksensa valtuustolle 2.3.2020 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Oy Apotti Ab:n osakkeiden myynti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi 20.4.2020 mennessä. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee Apottiin liittymistä kokouksessaan 12.3.2020. 

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 17.6.2016 Apottiin liittymisestä. Tuusulan kunta merkitsi 24 kappaletta Oy Apotti Ab:n osakkeita ja solmi Oy Apotti Ab:n kanssa liittymis- ja merkintä-, osakas-, tilaaja- ja resurssisopimukset.  

Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi, on perusteltua, että Tuusulan kunta myy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kunnan omistamat Oy Apotti Ab:n osakkeet, yhteensä 24 kappaletta. Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamis- ja järjestämisvastuu on siirtynyt Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle ja kuntayhtymä vastaa Tuusulan kunnan 5.9.2017 hyväksymän Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta Tuusulan kunnalle. Edellä mainittu huomioiden kunnan Apottiosakkeiden omistamista ei voida enää pitää miltään osin tarkoituksenmukaisena. 

Tuusulan kunnan kaikki oikeudet, vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle siirtyisivät täysimääräisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle Tuusulan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Kauppahinta, 547.953,00 euroa, koostuisi osakepääomaosuudesta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta 2016-2017, 187.817,00 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta 2018-2019, 344.596,00 euroa ja Tuusulan kunnan liittymismaksun täsmäytytyksestä, 15.540,00 euroa. Tuusulan kunta on antanut Oy Apotti Ab:n puolesta 6 424 000 euron suuruisen omavelkaisen takaussitoumuksen. Edellä mainitusta omavelkaisesta takauksesta on käytetty 4 446 000 euroa. Edellä mainittu omavelkainen takaussitoumus, 6 424 000 euroa, siirtyisi osakekaupassa kokonaisuudessaan kuntayhtymälle ja kunta vapautuisi Oy Apotti Ab:n takausvelvoitteista kokonaisuudessaan.

Osakekaupan myötä Tuusulan kunnan ja Oy Apoti Ab:n välille solmitut sopimukset (liittymis- ja merkintäsopimus, osakassopimus, tilaajasopimus ja resurssisopimus) siirtyisivät sellaisinaan kuntayhtymälle niissä olevine vastuineen ja velvoitteineen. 

Apottijärjestelmän käyttöönottoajan siirtäminen

Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi, Apottijärjestelmän käyttöönottoajaksi muodostuisi 10/2021. Tuusulan osalta Apottijärjestelmän käyttöönotto on ollut tarkoitus aloittaa 10/2020. On tarkoituksenmukaista, että Apottijärjestelmä otetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueella samana ajankohtana. Lisäksi tämä on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon Apottijärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvien käyttötalouden rasitteiden siirtyminen vuodella eteenpäin. Apotin poistolaskutus käynnistyy järjestelmän käyttöönottovuonna. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

  • hyväksyä Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 547.953,00 euroa, mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi 20.4.2020 mennessä
  • hyväksyä kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
  • valtuuttaa kansliapäällikön tai talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kunnan puolesta
  • todeta, että Apottijärjestelmän käyttöönottoaika siirtyy ajankohtaan 10/2021.
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • merkitä asian tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • merkitä asian tiedoksi. 

---

Avattuaan asiassa keskustelun puheenjohtaja totesi, että kauppahintaan 547 953 euroa tulee lisätä svop-sijoitus, joka koostuu hankintarenkaan kustannuksista ja omistajalaskutuksesta 453 336 euroa eli kauppahinta on yhteensä 1 001 289 euroa.  

Päätös

Valtuusto päätti

  • merkitä asian tiedoksi. 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.