Valtuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edunvalvonnan tarkentaminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-476

Perustelut

Lilli Salmi esitti seuraavan Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen:

"Keusoteen liittyminen oli yksi Tuusulan kunnan suurimpia päätöksiä lähivuosilta. Keusote on merkittävä niin taloutensa kannalta kuin myös kuntalaisten päivittäisten ja kriittisten palveluiden kannalta. 

Keusote on toiminut täydessä laajuudessaan vuoden. On hyvä hetki katsoa sekä taakse- että eteenpäin. Alkutaival on odotustenkin mukaan ollut haastava, mistä kertoo myös julkisuuteen nousseet keskustelut suunniteltua suuremmista kustannuksista ja budjettiylityksistä. Kokoomuksen valtuustoryhmä ei näe tarvetta panikoitua näiden uutisten edessä. Suuren organisaation yhdistäminen tehokkaaksi palveluorganisaatioksi ottaa aikansa. Uskomme, että päätös Keusoteen liittymisestä oli oikea. 

Vaikka päätös liittymisestä on tehty, arvioimme, että kuntayhtymän suuret päätökset ovat vielä edessä. Niillä täytyy kyetä vastaamaan kustannusten kasvua hillitsevästi ja taloudellisesti palvelutarpeen lisääntymiseen ja silti varmistamaan myös riittävän laadukas palvelutaso. Tällaisia päätöksiä tarvitaan edelleen mm. organisaation tehokkaaseen johtamiseen, talouden seuraamiseen, avainjärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon, kunta- tai kuntarajakohtaisuudesta luopumiseen, organisaation tarkoituksenmukaiseen rakenteeseen, palveluiden ja palveluprosessien yhdenmukaistamiseen parhaiden käytänteiden mukaan, palveluiden myöntämiskriteereihin ja sisältöihin ja palveluiden digitalisoimiseen sekä palveluverkon virittämiseen vain muutaman mainitaksemme. Keusoten tulee siis lähivuosina kyetä moniin päätöksiin, jotka eivät ole helppoja eivätkä kaikin osin ehkä miellyttäviäkään. 

Näitä haasteita varten me kokoomuksen valtuustoryhmässä arvioimme, että myös Tuusulan kunnan edunvalvontaa tulee terävöittää ja sitä tukevaa viestintää Keusoten ja kunnan ja myös Keusoten ja kunnan luottamushenkilöiden välillä kehittää. Kunnan edunvalvontaan ei riitä, että erittäin haastavassa ja Keusoten toiminnan kannalta kriittisessä luottamustoimessa, Keusoten hallituksessa, istuu kolme luottamushenkilöämme. Emme siis kritisoi näitä henkilöitä, vaan arvioimme tämän kanavan sellaisenaan vain yksinkertaisesti riittämättömäksi siihen, että me kuntapäättäjinä riittävästi tietäisimme, mitä Keusotessa on tekeillä. Vaikka teimmekin päätöksen liittyä Keusoteen, emme halunneet tiedonkulun luottamushenkilöille näin merkittävästi heikkenevän ja vaikutusmahdollisuuksien karkaavan kuntayhtymän ylimmälle johdoille ja liian harvoille luottamushenkilöille. 

Teemmekin aloitteen, että kunnanhallitus valmistelee ja tuo valtuustolle päätettäväksi Keusoten edunvalvontaan tarkennetun kunnan sisäisesti noudatettavan toimintatavan, jolla varmistetaan mm., että 

  • Keusotessa valmisteluun tai päätettäväksi tulevat olennaisiksi tunnistettavat asiat ja niiden valmisteluvaiheet sekä olennaiset taloustiedot esitellään hyvissä ajoin kunnan poliittiselle johtoryhmälle ja 
  • poliittinen johtoryhmä tai kunnanhallitus esittelee nämä asiat valtuustolle keskusteluasioina tms. toimivaksi arvioidulla tavalla esimerkiksi pormestarin tai Keusoten edustajan toimesta sekä 
  • valtuutetuilla, valtuustoryhmillä ja valtuustolla on mahdollisuus ennen valmistelun ratkaisevia vaiheita sekä kuulla että evästää Keusoten avainpaikoilla olevia harvoja Tuusulan kunnan edustajia, vaikkei Keusoten päätöksentekoajäsenkuntien valtuustoille voidakaan alistaa. 

Kuntayhtymään siirryttäessä siirrettiin merkittävä osa kunnan peruspalveluiden päätöksenteosta kauemmaksi kuntalaisista ja näin tosiasiallisesti vähennettiin tärkeää avoimuutta. Uskomme, että aloitteemme mukaisilla toimilla lisätään/palautetaan myös avoimuutta kuntalaisille erittäin tärkeässä asiassa."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.