Valtuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Nk. hollantilaistyyppinen kylätieratkaisu, aloite

TUUDno-2018-1173

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Seppo Noro esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan aloitteen:

"Tuusulassa valmistellaan pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa. Sitä silmällä pitäen me allekirjoittaneet ehdotamme, että tarkastelun kohteeksi otetaan laajasti myös nk. hollantilaistyyppinen kylätieratkaisu. Se perustuu alhaiseen ajonopeuteen ja siihen, että tiellä on vain yksi ajokaista ja leveät kevyen liikenteen ja jalankulun tilat molemmin puolin tietä.

Suomessa tällaista ainakin Hattulan kunnassa Sattulan kylässä. Ks. https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/sattulan-uusi-ja-ainutlaatuinen-kylatie-on-saanut-paaosin-lampiman-vastaanoton-myos-huolia-on-herannyt-205989/. Esittely on julkaistu Hämeen Sanomissa 22.8.2018.

Erityisen hyvin ratkaisu sopisi Tuusulan Rantatielle, joka on osa Tuusulanjärven ympäri kulkevaa erittäin suosittua pyöräilyreittiä, mutta myös muualle se sopisi hyvin. Tuusulan kuntapolitiikka-sivulla on ehdotettu tätä ratkaisua jopa Vanhankylän koulutielle."

 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Valt § 99/3.9.2018            

Seppo Noro esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan aloitteen:
"Tuusulassa valmistellaan pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa. Sitä silmällä pitäen me allekirjoittaneet ehdotamme, että tarkastelun kohteeksi otetaan laajasti myös nk. hollantilaistyyppinen kylätieratkaisu. Se perustuu alhaiseen ajonopeuteen ja siihen, että tiellä on vain yksi ajokaista ja leveät kevyen liikenteen ja jalankulun tilat molemmin puolin tietä.

Suomessa tällaista ainakin Hattulan kunnassa Sattulan kylässä. Ks. https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/sattulan-uusi-ja-ainutlaatuinen-kylatie-on-saanut-paaosin-lampiman-vastaanoton-myos-huolia-on-herannyt-205989/. Esittely on julkaistu Hämeen Sanomissa 22.8.2018.

Erityisen hyvin ratkaisu sopisi Tuusulan Rantatielle, joka on osa Tuusulanjärven ympäri kulkevaa erittäin suosittua pyöräilyreittiä, mutta myös muualle se sopisi hyvin. Tuusulan kuntapolitiikka-sivulla on ehdotettu tätä ratkaisua jopa Vanhankylän koulutielle."

Päätös           Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

-----------------------

Tekninen lautakunta 19.3.2019 

Tuusulassa on laadittu kunnan oma pyöräilyn edistämissuunnitelma, joka on käsitelty kunnanvaltuustossa 12.11.2018. Työssä on laadittu pyöräilyn edistämisen toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa on priorisoitu kolmisenkymmentä toimenpidettä, jotka ovat osa pyöräilyn edistämisprosessia.

Pyöräilyn edistämissuunnitelmassa on määritelty Tuusulan pyöräilyn tavoiteverkko vuodelle 2040. Suunnitelmassa ei ole otettu kantaa ratkaisumalliin, jolla puuttuvat pyörätiet tai pyöräilyjärjestelyt toteutetaan. Suunnitelmassa on esitetty joukko tyyppiratkaisuja, joita voidaan soveltaa toteutussuunnittelussa. Tyyppiratkaisuissa käydään läpi malleja pyöräilyjärjestelyjen toteuttamisesta eri luokkien väylille. Toteutussuunnittelua tulee käytännössä ensisijaisesti ohjaamaan kulloinkin ajankohtaiset ja voimassa olevat pyöräilyn suunnitteluohjeet. Tällä hetkellä voimassa oleva Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje (ohje 11/2014) ei käsittele aloitteessa esiin tuotua Sattulantielle toteutetun kokeilun mukaista väyläpoikkileikkausratkaisua. 

Sattulantie Hattulassa on vähäliikenteinen maantie (vuoden 2017 tieto: keskimääräinen vuorokausiliikenne noin 360 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä noin 20 ajoneuvoa vuorokaudessa). Liikennemäärältään vastaavia maantiejaksoja on Tuusulassa muutamia (Siippoontie ja Nummitie Rusutjärvellä, Jäniksenlinnantie Jäniksenlinnasta Nuppulinnaan, Linjatie Vanhasta valtatiestä koilliseen). Sattulantien tapauksessa myös useampi tien ominaisuus suosii kokeiltavana olevaa ratkaisua (hyvät näkemät, suorien määrä ja vähämäkisyys). Uudenmaan ELY-keskus on toteuttanut Sattulantien kokeilun ja tarkastelee sen avulla kokeilussa toteutetun järjestelyn kykyä parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita alemman tieverkon vähäliikenteisissä kohteissa, joissa erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kokeilusta saadun tiedon sekä muun aihepiiri- ja kohdetiedon perusteella ELY-keskus käsittelee ehdotuksia vastaavista muutoksista muulla maantieverkolla.

Aloitteessa mainitut Rantatien ja Vanhankylän koulutie ovat maanteitä, joiden ylläpidosta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Kunnan ja ELY-keskuksen välillä ei ole tällä hetkellä käynnissä hanketta, jossa tarkasteltaisiin Rantatien tai Vanhankylän koulutien pyöräilyolosuhteiden parantamista. Sattulantien kylätiekokeilun johtopäätösten perusteella on myöhemmin tarkasteltavissa, miten tieviranomainen kokeilun tulokset yleistää ja miten kokeiltu järjestely voisi soveltua maanteille, joilla mm. moottoriajoneuvoliikenteen määrä on esimerkiksi 2,5-5 –kertainen kokeilutiehen verrattuna.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • katsoa valtuutettu Seppo Noron esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 3.9.2018 § 99 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • katsoa valtuutettu Seppo Noron 3.9.2018 § 99 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa valtuutettu Seppo Noron 3.9.2018 § 99 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.