Valtuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Martta Wendelinin päiväkodin saattoliikenne, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-749

Perustelut

Anna Yltävä esitti seuraavan Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloitteen:

"Nähtyämme uuden Martta Wendelinin päiväkodin liikennesuunnitelmat, olemme huolestuneita päiväkodin saattoliikenteen sujuvuudesta. Päiväkodista on tulossa yksi kuntamme suurimmista n. 300 hengen päiväkoti, henkilökunta mukaan luettuna. Tämä tuo haasteita saattoliikenteelle sekä muun liikenteen sujuvuudelle. Haasteita tuovat mm. liikennemäärien kasvaessa liittymien sujuvuus, pysäköintipaikkojen riittävyys sekä aamu- ja iltapäiväruuhkien pullonkaulaefektit. 

Tämän hetkisessä suunnitelmassa on vain yksi liittymä päiväkodille ja vähäisesti pysäköintipaikkoja. Uskomme, että virkamiehet saavat saattoliikenteen ja pysäköinnin kuntoon hyvällä suunnitellulla, mutta tämän hetkinen suunnitelma ei vaikuta riittävältä. Sujuvuuden vaatimat lisäpysäköinti- ja liittymäinfrakustannukset eivät saisi kasvattaa hankkeen kokonaiskustannuksia, vaan ne tulisi sovittaa kokonaisbudjettiin. 

Esitämme, että suunnittelussa ja kustannuksissa huomioidaan kunnolla saattoliikenne ja sen vaikutukset muuhun liikenteeseen. Päiväkodin ja sen ympäristön kasvusuunnitelmat tulevat varmasti lisäämään liikennettä alueella. Pyydämme huomioimaan suunnitelmassa Sahankulman liittymän ja S-Marketin suunnasta tulevan liikenteen lisääntymisen, jotta liikenne pysyy sujuvana alueen asukkaille. 

Esitämme myös, että suunnitelmassa huomioidaan miten päiväkodin eri tapahtumien esimerkiksi joulujuhlien ja kevätjuhlien pysäköinti järjestetään. Nämä asiat on helppo huomioida etukäteen, jotta päiväkodin avautuessa vältytään pysäköintiongelmilta ja -rikkomuksilta. 

On hienoa, että Tuusulassa kiinnitetään asian vaatimalla vakavuudella huomiota myös lisääntyvän liikenteen aiheuttamiin hiukkaspäästöihin ja tiepölyyn. Tämä on hyvin suunniteltu rakennuksen sijoittelulla Tuusulan tien suunnalta tuleviin päästöihin. Huomioidaanhan myös piha-alue. Haluamme, että lapset voivat turvallisesti ja terveellisesti viettää aikaa päiväkodin pihalla. Riittävän kokoinen viheralue päiväkodin pihan ja Pähkinämäentien välissä voi toimia luonnollisena hiukkapäästöjen torjunta-alueena ja tuo samalla kesäaikaan kaivattua varjoa piha-alueelle."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.