Valtuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Enduroharjoitusrata kunnan omistamalle rakentamamattomalle kiinteistölle 858-415-1-151, aloite

TUUDno-2018-854

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pasi Huuhtanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Teen/ teemme valtuustoaloitteen siitä, että kunta sallisi Tuusulan Moottorikerhon kustannuksellaan tehdä enduroharjoitteluradan kunnan omistamalle rakentamattomalle kiinteistölle 858-415-1-151. Kyseisellä kiinteistöllä on toiminut enduroharjoitusrata 1970 ja 1980 luvulla. Kiinteistö on suuria korkeuseroja sisältävä kallioinen alue, josta isohko puusto on hakattu pois. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alue sijoittuu Lahden moottoritien ja Vanhan Lahdentien väliin Lahteen vievän junaradan läheisyydessä. Alue on siis sinällään jo melualuetta ja välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella ei kysyttäessä ollut esteitä myöntää haettaessa maastoliikennelupaa kyseisen kaltaiselle toiminnalle. Kunnalla ei ole välittömässä läheisyydessä muuta maanomistusta ja kyseinen kiinteistö on hankala kaavoitusteknisesti jalostaa suurien korkoerojen sekä kallioisuuden takia."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Aloitteen vastaamista varten kunnan viranomaiset tarvitsivat Tuusulan Moottorikerholta lisätietoa haetusta toiminnasta. Moottorikerho on tarkentanut toimintaa muun muassa seuraavasti: ”Tuusulan Moottorikerho Ry hakee enduroharrastajille mahdollista ajopaikkaa. Enduroa ajetaan maastossa tiettyä reittiä pitkin. Kyseessä ei ole motocross rata, eikä mikään muukaan kiinteä ratarakennelma. Enduroa ajetaan ns.polkua (ajouraa) pitkin jota muutetaan ajoittain, ettei maasto kulu liikaa. Vauhdit ovat hiljaisia, joten meluhaitatkin jäävät pieniksi. Samalle alueelle olisi mahdollista tehdä myös maastopyörille rata. Rata kiemurtelisi metsäisellä osuudella. Reitin pituutta on vaikea tässä vaiheessa arvioida, mutta n.1,5-2,5 km varmaan aika lähellä. Käyttäjiä päivässä n. 5-15 maksimissaan 20.”

Tuusulan kunta on keskustellut ke 19.12.2018 Tuusulan Moottorikerhon edustajien kanssa tarkoituksena saada lisätietoa itse toiminnasta. Lisäksi keskusteltiin mahdollisista sijoituspaikoista ja toiminnan edellyttämästä lupaprosessista. Kunta esitti moottorikerholle, että kunnan omistamaa tilaa 858-415-4-114 KILO voisi myös miettiä vaihtoehtoisena sijoituspaikkana. Tilalle on oleva tieyhteys, se sijaitsee moottoritien melualueella ja sen läheisyydessä on suhteellisen vähän asutusta. Alue voi pitkän ajan kuluessa kehittyä kaupalliseksi alueeksi (KM-4) Tuomala II osayleiskaavan mukaisesti. Nykyisessä markkinatilanteessa ja koska kunnan maanomistus alueella on toistaiseksi heikko, ei kaupallisen alueen nopea kehittyminen vaikuta todennäköiseltä. Toinen tiloista 858-415-1-151 HUHTIMONRINNE on osayleiskaavassa varattu työpaikkatoiminnoille(TP-2). Osayleiskaavan luontotietojen mukaan ei toiminnan sijoittamiselle kahdelle em. kiinteistölle vaikuttaisi olevan estettä. Vaikutuksiltaan herkimpänä kohteena voitaneen pitää Huhtimonojan vartta.

Toiminta ei oletettavasti vaadi maankäyttö- ja rakennuslainmukaista lupaa, kuten esimerkiksi suunnittelutarveratkaisua, vaan toiminnalle tulee hakea maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa enduroreitille. Lupa haetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta. Lupahakemuksessa kuvataan mm. toiminta mahdollisimman tarkasti enimmäisharjoittelijamäärineen, toiminta-aikoineen, reittikuvauksineen, radalla sallittuine ajoneuvoineen, radan rakentamisineen, mahdollisine pysäköintialueineen jne. Tietojen perusteella lupaa käsittelevä viranomainen määrittää tarpeen erilaisille selvityksille kuten melumallinnukselle. Lupa keskittyy etenkin toiminnan luontovaikutuksiin ja turvallisuuteen, mutta myös lähialueiden naapurustolle aiheutuvat haitat otetaan huomioon. Tarvittaessa hakemusta tulee täydentää.

Maastoliikennelain mukaisen luvan tarpeeseen ei vaikuta kuka omistaa maa-alueen. Mikäli luvanhakija ei ole maanomistaja itse, edellyttää luvan hakeminen maanomistajan suostumusta. Koska kyse ei ole kunnan omasta toiminnasta, eikä kunnalla ole intressejä luvan hakemiseen, ei kunta tässä yhteydessä tule olemaan luvanhakijana. Mikäli moottorikerho haluaa kustannuksellaan lähteä toiminnan edellyttämiä lupia hakemaan, voi kunta antaa siihen suostumuksensa, mikäli toiminnan aiheuttamista velvoitteista ja vastuista on kirjallisesti sovittu. Tämä tarkoittaa esim. vuokrasopimuksen laatimista. Ajoharjoittelu-uran sijoittuessa Tuomala II osayleiskaavan alueelle, tulee toiminnan olla luonteeltaan selvästi tilapäistä ja toiminnan tulee olla kohtuullisen ajan kuluessa alas ajettavissa, mikäli alueen kehitys tai muut syyt sitä edellyttävät. Kunta ei vastusta toiminnan jatkoselvittämistä.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Pasi Huuhtasen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 4.6.2018 § 77 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Pasi Huuhtasen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 4.6.2018 § 77 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Pasi Huuhtasen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 4.6.2018 § 77 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.