Valtuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Upokaskuja, asemakaavan muutos

TUUDno-2018-598

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kaava- ja kaavamuutoshakemusten käsittely

Jos maanomistaja tekee aloitteen kaavan muuttamisesta tai laatimisesta ja alueen kaavoittaminen koskee maanomistajan etua, oikeutta ja velvollisuutta sillä tavoin välittömästi, on hänellä oikeus saada kunnan viranomaisen ratkaisu aloitteeseensa. Asemakaavoja koskevat hakemukset käsitellään kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Mikäli hakemuksesta tehdään myönteinen päätös, laaditaan hakijan ja kunnan välille kaavoituksen käynnistämissopimus kun hanke on todettu I-prioriteetin hankkeeksi eli ns. kärkihankkeeksi. Käynnistämissopimuksen hyväksymisen jälkeen kaavahanke käynnistyy. Mikäli hanke todetaan vähäiseksi kaavamuutokseksi, kaavoitus voi käynnistyä saapuneiden hakemusten jonojärjestyksen tai tarveharkinnan mukaan.

Mikäli kuntakehityslautakunta ja kunnanhallitus tekevät kielteisen päätöksen kaavamuutoshankkeeseen, hakija voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka käsittelee kunnanhallitus. Tästä kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen käsittelypäätöksestä voi valittaa - maanomistajan aloitteeseen annettu kunnan viranomaisen ratkaisu kaavan muuttamisesta tai laatimisesta on valituskelpoinen ja siitä voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 4.4.2003 t. 851). Myös kunnan päätös, jolla maanomistajan aloitteesta vireille tulleen kaavahankkeen valmistelu on keskeytetty, on valituskelpoinen ja tästäkin voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 27.10.2009 t. 2628). Kunnanhallituksen päätöksestä tulee tehdä ensin oikaisuvaatimus. Sen sijaan kunnan omasta aloitteesta tehty päätös kaavan muuttamisesta on vain valmistelua eikä tästä päätöksestä voi valittaa (KHO 2003:16).

Hakemus

Maanomistaja hakee asemakaavan muutosta Etelä-Tuusulaan, Kelatien työpaikka-alueelle osoitteeseen Kelatie 17, joka on asemakaavassa TK-aluetta eli teollisuus- ja varasto-, sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Ajo tontille osoitteessa Kelatie 17 on Upokaskujan kautta. Kaavamuutoshakemuksessa esitetään osoitteessa Kelatie 17 sijaitsevaan tonttiin liitettävän viereinen VL-alueen (virkistysalue) suikale, jolla on tällä hetkellä ajoyhteys viereiselle virkistysalueelle. Virkistysalue on kunnan omistuksessa ja hakija esittää ajoyhteyden osaa liitettäväksi osaksi omistamaansa kiinteistöä.  Hakemuksessa kaavamuutosta perustellaan kiinteistön toiminnallisuuden parantamisella: ajoneuvot tukkivat nykyisin lastaus- ja kuorman purun tilanteissa Upokaskujan liikenteen. Ajoyhteys virkistysalueelle on olemassa VL-aluesuikaleessa, mutta osana tonttia kiinteistö pääsisi kehittämään sille rakennuksiaan kiertävän ajoyhteyden. Kaavamuutoshakemuksen mukana oli naapureiden suostumus kaavamuutoksen käynnistämiselle.

Harkinta

Ajoyhteys Upokaskujalta virkistysalueelle on välttämätön, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla kunnan omistuksessa. Työpaikka-alueelta on jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ympäristöön, mutta nyt kyseessä olevan Upokaskujan ajoyhteys eteläpuolisille virkistysalueille tulee säilyttää kaavassa. Yhteys voidaan liittää kyseessä olevaan kiinteistöön, mutta kaavamuutoksessa jää kiinteistölle ajorasite, joka merkitään kaavaan. Kunta ja hakija neuvottelevat kiinteistön korvausvelvoitteet kunnalle sopimusteitse.

Kaavamuutosta ei voida viedä eteenpäin vähäisenä kaavamuutoksena, koska muutoksen kohteena on virkistysalue. Kaavamuutosta voidaan kuitenkin viedä eteenpäin vähäisen kaltaisena kaavamuutoksena. Tällöin hanketta ei ole tarve merkitä kaavoitussuunnitelmaan, vaikkakin se menee päätettäväksi valtuustoon saakka. Kaavamuutoksen erityisenä perusteena on kunnan strategian mukainen yritystoiminnan edistäminen. Kaavamuutos voi käynnistyä saapuneiden hakemusten jonojärjestyksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

 • että kaavamuutos viedään eteenpäin vähäisen kaltaisena kaavamuutoksena.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • että kaavamuutos viedään eteenpäin vähäisen kaltaisena kaavamuutoksena.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus on aloitettu vuonna 2018 maanomistajan aloitteesta vähäisenä, ns. XS-kaavana. Kaavamuutoshakemus on hyväksytty 13.6.2018 kuntakehityslautakunnassa. Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella 22.8.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.8.-6.9.2018. Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.tuusula.fi/kuulutukset sekä lehti-ilmoituksella Viikkouutiset-lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kannanotot (kaksi kappaletta) energia- ja verkkoyrityksiltä, jotka ilmoittivat, että heille vaikutukset ovat pienet tai niitä ei ole ollenkaan. Mielipiteitä ei jätetty.

Asemakaavan muutos  sijoittuu Etelä-Tuusulaan, Kelatien työpaikka-alueelle ja koskee osaa korttelista 10005 sekä pientä osaa virkistysalueesta.  Kaavaratkaisu parantaa yritystoiminnan olosuhteita ja varmistaa ajoyhteyden kunnan omistamalle virkistysalueelle. Rakennusoikeus tontilla ei kasva.

Korttelialue on yksityisomistuksessa ja Tuusulan kunta omistaa virkistysalueen. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Virkistysalueeksi (VL) osoitettu osa kaava-alueesta muutetaan teollisuus- ja varasto-, sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK). Tontille on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys lähivirkistysalueelle. Rakennusoikeus osoitetaan tontille toteutuneen mukaan 1800 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi kerrosta, nämä eivät muutu lähtötilanteesta. Myös autopaikkaohjeistus pysyy ennallaan. Autopaikkavaatimus TK-korttelissa on toimisto- ja liiketiloilla 1 ap / 40 k-m2 ja teollisuus- ja varastotiloilla 1 ap / 100 k-m2.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset verrattuna voimassa olevan asemakaavaan ovat vähäisiä. Liikenteellisesti kaavaratkaisun on arvioitu helpottavan ajoittaisia ruuhkatilanteita, kun toimijoitten ei tarvitse purkaa ja lastata kadulla. Maakaupoista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun Upokaskujan asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun Upokaskujan asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.9.2018 Upokaskujan asemakaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavaehdotus on nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 11.10.–12.11.2018 välisenä aikana Tuusinfo-asiakaspalvelun tiloissa, Autoasemankatu 2, sen aukioloaikoina sekä kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi. Asemakaavan muutosehdotuksesta on saatu 4 lausuntoa. Lausuntojen perusteella asemakaavan muutokseen ei ole ollut tarvetta tehdä muutoksia, muutoin on tehty vähäisiä teknisiä korjauksia. Korjaukset eivät edellytä asemakaavan muutosehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos  sijoittuu Etelä-Tuusulaan, Kelatien työpaikka-alueelle ja koskee osaa liike- ja toimistorakennusten TK-korttelista 10005 sekä pientä osaa VL virkistysalueesta, joka on tarkoitus liittää yritystonttiin.  Kaavaratkaisu parantaa yritystoiminnan olosuhteita ja varmistaa ajoyhteyden kunnan omistamalle virkistysalueelle. Rakennusoikeus tontilla ei kasva. Uuteen TK-kortteliin 9015 merkitään rasitteena ajo kunnan omistamalle virkistysalueelle.

Korttelialue on yksityisomistuksessa ja Tuusulan kunta omistaa virkistysalueen. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Maakaupoista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta jo rakennettuun vesijohto- ja viemäriverkostoon. Asemakaavan muutoksen vaikutukset verrattuna voimassa olevan asemakaavaan ovat vähäisiä. Liikenteellisesti kaavaratkaisun on arvioitu helpottavan ajoittaisia ruuhkatilanteita, kun toimijoitten ei tarvitse purkaa ja lastata kadulla.

Yhteys virkistysalueelle säilyy kaavassa (ajo). Muuten kaavalla ei ole vaikutuksia suunnittelu- ja lähialueen asukkaiden elinympäristöön ja elinoloihin, rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön, virkistykseen ja kaavatalouteen.

Suunnittelun vaiheet

Kaavoitus on aloitettu vuonna 2018 maanomistajan aloitteesta ja se on tullut vireille kuulutuksella 22.8.2018. Kaavamuutoshakemus hyväksyttiin 13.6.2018 kuntakehityslautakunnassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 23.8.–6.9.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin viranomaisten kannanottoja kaksi kappaletta, joissa kummassakin todettiin, että hankkeella ei ole vaikutuksia.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.9.2018 Upokaskujan asemakaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 11.10.–12.11.2018 välisenä aikana Tuusinfo-asiakaspalvelun tiloissa, Autoasemankatu 2, sen aukioloaikoina sekä kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi. Asemakaavan muutosehdotuksesta on saatu neljä lausuntoa.  Lausuntojen perusteella asemakaavan muutokseen ei ole ollut tarvetta tehdä muutoksia, muutoin on tehty vähäisiä teknisiä korjauksia. Korjaukset eivät edellytä asemakaavan muutosehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun asemakaavan
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Upokaskuja asemakaavan.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun asemakaavan
 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Upokaskujan asemakaavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä Upokaskujan asemakaavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus / Liikennevirasto, kuntasuunnittelu

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.