Valtuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, perussopimuksen uudistaminen

TUUDno-2018-1144

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (TSV) yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan 19.4.2018, että TSV:n perussopimus päivitetään uuden kuntalain mukaiseksi.  Kuntalain mukaan vanhat perussopimukset on päivitettävä viimeistään 31.12.2019 mennessä. Perussopimuksen päivitystä on luonnosteltu kuntaliiton ohjeen mukaisesti vastaamaan uutta, vuonna 2015 voimaan tullutta kuntalakia. Luonnos lähetettiin 23.4.2018 jäsenkuntien edustajille kommentoitavaksi 31.7.2018 mennessä. Vastauksia saatiin Tuusulan kunnalta ja  Järvenpään kaupungilta. Kommenttien johdosta perussopimusluonnosta muokattiin muutamaan otteeseen.

TSV on lähettänyt uuden version perussopimuksesta sähköpostitse 26.11.2018 jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että uusi perussopimus astuu voimaan 1.1.2019 alkaen.

Uudesta kuntalaista johtuvien muutoksien lisäksi oleellisia muutoksia on vain muutama. Ensimmäinen kohta on § 6, yhtymävaltuustoon esitetään valittavaksi kaksi jäsentä entisen neljän sijasta. Toinen kohta on § 36, putkien siirtokustannusten jakaminen. Tämä on muutettu enemmän putken eliniän mukaiseksi ja selkeämmäksi, saman tyyliseksi kuin on kuntien vesilaitosten ja asiakkaiden väliset sopimukset. Aikaisempi malli perustui enempi tapauskohtaiseen harkintaan. Tämä johti turhaan spekulointiin ja epäjohdonmukaisuuteen eri kuntien välillä.

Lisäksi kuntayhtymän nimi muuttuu 1.1.2019 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi, joka on otettu huomioon perussopimuksen teksteissä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • hyväksyä liitteen mukaisen uudistetun perussopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • hyväksyä liitteen mukaisen uudistetun perussopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, talousjohtaja

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.