Valtuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy,​ takauksen myöntäminen,​ Neitoperhon asumisyksikkö

TUUDno-2018-764

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Outi Hämäläinen, asuntotoimenpäällikkö, outi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitus pyytää 13.12.2018 kokouspöytäkirjansa mukaisesti (6 §) kunnan takausta yhteensä 1 717 000 euron lainalle, jolla yhtiö rahoittaisi asumispalvelukäyttöön rakennettavan Asumisyksikön Lahelaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on 4.10.2018 hyväksynyt kohteen rakennussuunnitelmat ja kustannukset. ARA on hyväksynyt korkotuettaviksi kustannuksiksi (alv 0 %) enintään 2 861 636 euroa. ARA on 22.10.2018 myöntänyt hankkeelle 1 144 655 euron erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi tarkoitetun investointiavustuksen. Asumisyksikkö rakennetaan kehitysvammaisille. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy tulee vuokraamaan asunnot Tuusulan kunnalle kunnanhallituksen 17.12.2018 tekemän päätöksen mukaisesti.

Lainatarjoukset pyydettiin enintään 1 717 000 euron lainalle 28.11.2018 mennessä Kuntarahoitus Oyj:ltä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä, Danske Bank Oyj:ltä, Keski-Uudenmaan Osuuspankilta, Aktia Säästöpankilta sekä Handelsbankenilta. Tarjoukset pyydettiin korkotukilainasta johtuen 41 vuoden kokonaislaina-ajalla ja lyhennykset toteutuvat korkotukilain mukaisesti. Lainatarjoukset pyydettiin pitkillä viitekoroilla (5 v, 7 v ja 10 v) ja laina tulee olemaan kiinteäkorkoinen koko laina-ajan. Kiinteän koron koronlaskentaperuste on 30/360 koko laina-ajan. Hakuvaiheessa on ilmoitettu, että laina nostetaan rakennustöiden edistymisen mukaan. Lainatarjouksen antoivat Kuntarahoitus Oyj, Handelsbanken Keski-Uusimaa sekä Keski-Uudenmaan Osuuspankki. 

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy päätti ottaa lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 vuoden kiinteällä korolla ja ehdolla, että valtuusto antaisi lainalle kunnan omavelkaisen takauksen. Kuntarahoitus Oyj edellyttää lainan vakuudeksi Tuusulan kunnan omavelkaista takausta ja valtion täytetakausta. Takauksen tulee olla lainvoimainen ennen lainan nostoa. Lopullinen korko määräytyy nostoajankohdan mukaan. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on maksanut kunnalle vuosittain 0,20 prosentin takausprovision taattujen lainojen kulloinkin maksamattomasta pääomasta.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää

  • antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle 1 717 000 euron lainalle, jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Neitoperhon Asumisyksikön Lahelaan
  • että yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,20 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta
  • että vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin myönnettyjen lainojen vastavakuutena olevat, lainojen lyhennysten myötä uudeksi vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi haetaan kiinnitykset Tuusulan kunnan kunnanosassa 11 korttelissa 2217 sijaitsevaan tonttiin nro 1 (858-11-2217-1).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kari Friman ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

  • Outi Hämäläinen, asuntotoimenpäällikkö, outi.hamalainen@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle 1 717 000 euron lainalle,​ jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Neitoperhon Asumisyksikön Lahelaan
  • että yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,​20 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta
  • että vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin myönnettyjen lainojen vastavakuutena olevat,​ lainojen lyhennysten myötä uudeksi vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi haetaan kiinnitykset Tuusulan kunnan kunnanosassa 11 korttelissa 2217 sijaitsevaan tonttiin nro 1 (858-​11-​2217-​1).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kari Friman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Frimanin tilalle tuli Tuusulan puolesta ryhmän 4. varavaltuutettu Veikko Seuna.

Tiedoksi

asuntotoimenpäällikkö/toimenpiteet, talouspalvelut

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.