Valtuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Niemelä Eetu, eron myöntäminen valtuutetun tehtävästä

TUUDno-2018-1635

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuutettu Eetu Niemelä on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista kunnallisista luottamustehtävistä ml. valtuusto. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17.2 §:n mukaan jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Eetu Niemelälle eron valtuutetun tehtävästä 29.1.2019 lukien
 • merkitä tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Eetu Niemelän sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Perussuomalaisten ensimmäisen varavaltuutetun Tommi Partasen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Eetu Niemelälle eron valtuutetun tehtävästä 29.1.2019 lukien
 • merkitä tiedoksi,​ että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Eetu Niemelän sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Perussuomalaisten ensimmäisen varavaltuutetun Tommi Partasen.

---

Todettiin, että ko. asia käsitellään ensimmäisenä varsinaisena asiana eli 2 §:n jälkeen.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Arto Lindberg puheenjohtaja Ruut Sjöblomin kannattamana esitti, että valtuusto päättää myöntää Eetu Niemelälle eron valtuutetun tehtävästä välittömästi, merkitä tiedoksi,​ että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Eetu Niemelän sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Perussuomalaisten ensimmäisen varavaltuutetun Tommi Partasen ja tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi tässä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, on asia ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotuksen hyväksymistä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Lindbergin tekemää muutosesitystä äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä

 • jaa-äänen antoivat Matti Alanko, Jouko Riola, Anu Åberg, Monica Avellan, Vesa Lundberg, Sanna Kervinen, Ari Nyman, Laura Åvall, Taina Ketvel, Satu Heikkilä, Ulla Rosenqvist, Lea Ahonen, Raimo Stenvall, Sami Tamminen, Pentti Mattila
 • ei-äänen antoivat Pasi Huuhtanen, Margita Winqvist, Pekka Heikkinen, Aila Koivunen, Kim Kiuru, Emmi Sirniö, Jerry Airikka, Kari Friman, Jorma Sulander, Annika Lappalainen, Janne Mellin, Jani Peltonen, Markus Meckelborg, Jere Pulska, Elisa Laitila, Seppo Noro, Karita Mäensivu, Kati Lepojärvi, Ilona Toivanen, Ulla Palomäki, Mika Mäki-Kuhna, Jari Anttalainen, Johanna Sipiläinen, Aarno Järvinen, Ruut Sjöblom, Jussi Salonen, Päivö Kuusisto, Henri Koskela, Eeva-Liisa Nieminen, Arto Lindberg, Merja Kuusisto, Leena Joensuu, Tommi Partanen
 • tyhjän äänen antoivat Arto Nätkynmäki, Lilli Salmi, Ilmari Sjöblom.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 jaa-ääntä, 33 ei-ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Lindbergin muutosesityksen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Eetu Niemelälle eron valtuutetun tehtävästä välittömästi
 • merkitä tiedoksi,​ että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Eetu Niemelän sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Perussuomalaisten ensimmäisen varavaltuutetun Tommi Partasen
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi tässä kokouksessa.

 

Eetu Niemelä  ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa.

Tiedoksi

Eetu Niemelä, Tommi Partanen, henkilöstöasiantuntija

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.