Valtuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Maankäyttöinsinöörin viran perustaminen

TUUDno-2019-38

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Maankäyttöinsinööri Taru Hiirosen nykyinen tehtävä on työsuhteinen toimi. Koska hänellä on kunnan kiinteistöinsinöörinä toimimiseksi vaadittava koulutus, on tarkoituksenmukaista muuttaa nykyinen työsuhde virkasuhteeksi. Maankäyttöinsinööri voisi siten tarvittaessa hoitaa kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kiinteistöinsinöörin tehtäviä ja toimia kiinteistörekisterilain mukaisena kiinteistörekisterinpitäjänä.

Kiinteistöinsinöörin tehtävien kelpoisuusehtona on teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto (Laki kunnan kiinteistöinsinööristä 557/1995). Kunnassa, joka huolehtii kiinteistörekisterin pitämisestä, tulee olla kiinteistöinsinööri, joka hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, kuten toimitusinsinöörin tehtäviä, pitää kiinteistörekisteriä, hyväksyy tonttijaot sekä valvoo kaavoitus- ja rakennusvalvontamittauksia (kiinteistönmuodostamislaki 5 §, kiinteistörekisterilaki 5 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 37 § ja 75 §, kaavoitusmittausasetus 7 §).

Nykyisiin maankäyttöinsinöörin tehtäviin olisi mahdollisuus lisätä kiinteistöinsinöörin lakisääteiset tehtävät. Kiinteistöinsinööri käyttää julkista valtaa, jonka vuoksi tehtäviä on hoidettava virkasuhteessa.

Työsuhteen muuttaminen viraksi ei aiheuta henkilöstö- eikä taloudellisia vaikutuksia.

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää virkojen perustamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • perustaa maankäyttöinsinöörin viran 1.3.2019 lähtien
  • määritellä kelpoisuusehdoiksi teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto (esim. maanmittausalan DI, YAMK tai AMK).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • perustaa maankäyttöinsinöörin viran 1.3.2019 lähtien
  • määritellä kelpoisuusehdoiksi teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-​insinöörin tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto (esim. maanmittausalan DI,​ YAMK tai AMK).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvu ja ympäristö, taloussuunnittelija, asiakas- ja henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.