Tekninen lautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Talonrakennuksen työohjelma 2019

TUUDno-2019-98

Valmistelija

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tilapalveluiden työohjelma vuodelle 2019 sisältää jo kunnan palveluverkkosuunnitelmaan (Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma. Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen vuosina 2019-2016, valtuusto § 124, hyväksytty 12.11.2018) sisältyviä hankkeita, joita on aloitettu vuonna 2018 ja joiden edistämistä jatketaan aktiivisesti vuoden 2019 aikana mm. esi-, tarve- ja hankesuunnittelun avulla noudattaen tehtyjä päätöksiä ja Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa – kuntastrategia 2018–2021.

Kasvu ja Ympäristö -toimiala / tilapalveluille on talonrakennushankkeisiin ja piharakenteiden kunnostuksiin varattu TA 2019 talousarviossa määrärahoja yhteensä 12 150 000 euroa. Erilliseen työohjelmaan on varattu 2 300 000 euroa (3 295 000 euroa / 2017, 1 725 000 euroa / 2018). Rakennusten pihoja on varauduttu korjaamaan ja uusimaan erillismäärärahalla yhteensä 100 000 euron verran.

Tilapalvelujen keskeisimmät hankkeet vuodelle 2019:

Euromääräisesti merkittävin uudisrakennuskohde vuoden 2019 kuluessa tulee olemaan kasvatus- ja sivistystoimelle rakennettavan Monio lukio- ja kulttuurirakennus, ja sen elinkaarikilpailutuksen saattaminen loppuun, rakentamispäätösten saaminen ja rakentamisen aloittaminen ennen syksyä. Ennakkoarvio rakentamiskustannuksista vuodelle 2019 on 5 000 000 euroa. Vuodelle 2019 kohdistuvat kustannukset tarkentuvat, kun urakoitsija-palveluntuottaja on valittu. Tämän jälkeen saadaan ko. toteuttajalta maksuerätaulukot ja rakentamisen aikataulu.

Monio-lukio- ja kulttuurirakennuksen hankesuunnitelma valmistui tammikuussa 2017, minkä jälkeen hankkeesta pidettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu 06-08/2017. Kilpailu jyrytettiin syksyn ja talven 2017 - 2018 aikana ja ratkaistiin yksimielisellä päätöksellä helmikuussa 2018. Tämän jälkeen tilakeskus teetti kilpailuehdotuksen kehittämisen, mikä jälkeen hanke eteni valtuuston päätöksellä elinkaarihankkeeksi. Kilpailullinen neuvotteluvaihe käynnistettiin ilmoittautumismenettelyn jälkeen syksyllä 2018 ja jatkuu arviolta helmikuun loppuun 2019 käsittäen 5 - 6 neuvottelukierrosta.

Lopulliset tarjousasiakirjat valmistunevat maaliskuussa ja tarjousten sisäänjättö on arviolta huhti-, toukokuussa.

Kirkonkylän koulu ja Mattilan päiväkoti yhdistetään Kirkonkylän koulukampukseksi, jonka hankesuunnitelma viedään kevättalvella 2019 päätettäväksi. Kohteen suunnittelu on ollut ja tulee olemaan vaativaa samanaikaisesti osittain käytössä olevan ja sisäilmaongelmista kärsivän vanhan koulukiinteistön, vuoden 2018 aikana toteutuneiden väistötilarakennusten, tontin ahtauden ja tieverkostoon liittymisten, ympäröivien alueiden ja liikenteen tuottaminen haasteiden takia. Kohteelle on varattu 700 000 euroa / 2019 suunnittelua varten.

Etelä-Tuusulaan rakennetaan uusi päiväkoti korvaamaan nykyiset Mikkolan, Kievarin, Etelärinteen, Hyrylän ja Väinölän päiväkodit, jotka ovat saavuttamassa todennäköisen käyttöikänsä päätepisteen lähivuosina.  Uuden päiväkoti Martta Wendelinin esi-, tarve- ja hankesuunnitelma viedään päättäjille kevättalven kuluessa. Päätösten jälkeen varsinainen toteutussuunnittelu saataneen käyntiin loppukesästä 2019. Hankkeelle on kohdistettu TA 2019:ssa 440 000 euroa suunnittelua varten.

Riihikallion yhtenäiskoulussa on esiintynyt vuoden 2018 aikana lisääntyvässä määrin sisäilmaan liittyvää oireilua, minkä takia tilakeskus toteuttaa väistötilojen kilpailutuksen alkutalvesta 2019 ehdoilla, että väistötilojen tulee taata puhdas sisäilma ja olla koulun käytettävissä elokuussa 2019 lukuvuoden alkaessa. Samanaikaisesti tilakeskus on tehnyt kiinteistön strategista kehittämissuunnittelua yhteistyössä kaavoituksen ja koulun henkilökunnan kanssa. Koulukiinteistön ao.hankesuunnittelun on arvioitu valmistuvan alkusyksyyn mennessä. Kohteen varsinainen toteutussuunnittelu voidaan aloittaa vasta, kun on saatu päätökset investointia varten. Hankkeelle on varattu TA 2019 talousarviossa 500 000 euroa, joka tarvitaan varsinaiseen suunnitteluun, kun on saatu investointipäätökset.

Lähiliikuntapaikkoja suunnitellaan ja pyritään toteuttamaan vuoden 2019 aikana mm. Lepolan koululle (300 000 euroa) ja Rusutjärven koululle (100 000 euroa).

Hankkeita on esitetty tarkemmin määrärahavarauksineen ja perusteluineen hyväksytyssä talousarvioesityksessä (TA 2019, sivu 113) sekä liitteenä olevassa talonrakennuksen työohjelmassa aikatauluineen.

Todettakoon, että Etelä-Tuusulan terveyskeskus on siirtynyt 1.1.2019 Kuntayhtymälle ja jatkossa kaikki toiminnalliset muutostyöt terveyskeskuksessa tulevat olemaan kokonaisuudessaan vuokravaikutteisia.

Hankkeiden suunnittelu, ajoituksen tarkentuminen, muutokset päätöksissä ja määrärahojen käytön toteutuminen voivat aiheuttaa tarkennuksia ja myös muutoksia vuoden 2019 kuluessa työohjelmaan, määrärahavarauksiin ja esitettyihin kohteisiin. Mahdolliset muutostarpeet arvioidaan, esitellään perusteluineen ja käsitellään osavuosikatsausten (OVK I ja OVK II) yhteydessä ja esitellään tekniselle lautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä tilapalveluiden suunnitelman työohjelmaksi vuodelle 2019 ja todeta, että esitetyt työvaiheajoitukset ja määrärahat ovat ohjeellisia, joita voidaan tarkistaa tilapalvelupäällikön päätöksellä
  • lähettää vuoden 2019 työohjelman tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus