Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Riihikallion yhtenäiskoulun strateginen kehittämissuunnitelma

TUUDno-2019-238

Valmistelija

  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Kunnan palveluverkon keskeisen rungon muodostaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkko. Palveluverkon uudistaminen on kunnassa tullut välttämättömäksi talouden, kiinteistöjen kunnon ja sisäilmaongelmien johdosta. Kunnan palveluverkkosuunnitelma 2019-2026 eteni kokonaisuutena päätöksen teossa vuoden 2018 loppussa. Osana Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämistä toteutetaan Riihikallion yhtenäiskoulun perusparantamista/uudisrakentamista.  

Tuusulan kunnan tilapalvelut on yhdessä Sivistyksen toimialueen kanssa käynnistänyt Riihikallion koulun strategisen kehittämissuunnittelun tavoitteenaan selvittää nykyisen koulurakennuksen ja -tontin kapasiteetti sekä kehittämisedellytykset. 

Riihikallion koulun nykyiset tilat ovat tehottomat ja sokkeloiset, koulussa on paljon käytäviä ja se edustaa varsin perinteistä koulurakentamista, vanhin osa on 50 vuotta vanha. Liikuntasali ja ruokala ovat jo nyt liian pieniä koulun tarpeisiin. Koulun sisäilman kanssa on ongelmia ja tutkimuksissa on kiinteistöstä löytynyt korjaustarpeita. Oppilasoireilijoiden määrä on tällä hetkellä suurin kunnan koulukiinteistöistä. 

Koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnittelu käynnistettiin maaliskuussa 2018. Suunnittelua tekemään kilpailutettiin kunnan tarveselvitys- ja hankesuunnittelupuitesopimuskumppanien joukosta WSP Proko Oy (nyk. WSP Finland Oy) ja rakennetekniseksi asiantuntijaksi Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy. Suunnittelun ohjausryhmä on koostunut tilapalveluiden, Sivistyksen toimialueen, Riihikallion koulun, ruokapalveluiden sekä kaavoituksen edustajista. 

Kehittämissuunnittelu on monien eri vaiheiden, johon on sisältynyt mm. käyttäjien osallistamista, kautta edennyt tilanteeseen, jossa tutkitaan neljää vaihtoehtoa. 

Vaihtoehdoissa 1-3 koulutonttia laajennettaisiin pohjoisen ja luoteen suuntaan. 

Kaikissa vaihtoehdoissa (liite 1) nykyiset asuinrakennukset tullaan purkamaan ja tilapäiset väistötilat rakentamaan. Asukaat ovat saaneet vuokrauksesta irtisanomisilmoitukset. On mahdollista, että koulu joudutaan uudisrakentamaan laajemmin, varsinkin jos sen perusparannus osoittautuu taloudellisesti, teknisesti ja toiminnallisesti perustelluksi. 

  • VE 1: rakennuksen 1960 ja -70 -luvun osien purkaminen (liikuntahallia lukuun ottamatta), liikuntahallin perusparannus ja laajennus, 2000 -luvun osan perusparannus; uusi osa rakennetaan nykyisen koulun paikalle 

  • VE 2: rakennuksen 1960 ja -70 -luvun osien purkaminen (myös liikuntahallin), 2000- luvun osan perusparannus; uusi osa, jossa myös uudet liikuntatilat, rakennetaan nykyisen koulun paikalle 

  • VE 3: kokonaan uusi koulu rakennetaan nykyisen koulun viereen asuinrakennusten kohdalle, sen jälkeen nykyinen koulu puretaan. Nykyisen liikuntasalin säilymistä kuntalaisten yhteiseen käyttöön tutkitaan. 

  • VE 4: kokonaan uusi koulu rakennetaan uudelle tontille, sen jälkeen nykyinen koulu puretaan 

Kaavoitus on selvittänyt nykyisen koulun lähialueelta löytyvät, uudelle koululle soveltuvat rakennuspaikat. Hyvää uutta paikkaa ei lähistöltä löytynyt, vaan soveltuvimmaksi todettiin nykyinen tontti. Näin ollen ratkaisu pyritään löytämään vaihtoehdoista 1-3. 

Tilapalvelut ja Sivistyksen toimialue esittää jatkosuunnittelun lähtökohdaksi VE3:a.  

Perusteluina: Koulurakennus voidaan nykyisillä korjaustoimenpiteillä pitää osittain käyttökunnossa muutamia vuosia. Kuitenkin pitkällä tähtäimellä rakennuksen korjaaminen nykyisten koulurakennusten vaatimuksia vastaavaksi olisi kustannuksiltaan kallis hanke, jonka lopputulos ei välttämättä olisi laadukas. Koulun pohjaratkaisut ovat sellaisia, että niitä ei saada vastaamaan uuden oppimisen vaatimuksia. Rakenteet eivät mahdollista lisäkerroksia nykyiseen rakennukseen. Nykyisen rakennuksen peruskorjaaminen pitkäaikaiseen käyttöön ei ole mielekästä mm. Kasvaneiden sisäilmaongelmien vuoksi Kokonaistaloudellisesti edullisinta sekä rakennustöiden aikaisen koulutoiminnan järjestämisen kannalta parasta on korvata rakennus uudella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • osaltaan hyväksyä Riihikallion yhtenäiskoulun strategisen kehittämissuunnitelman ja valita jatkosuunnittelun lähtökohdaksi vaihtoehdon 3
  • esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Riihikallion yhtenäiskoulun strategisen kehittämissuunnitelman ja että jatkosuunnittelun lähtökohdaksi valitaan vaihtoehto 3
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poistaa asian esityslistalta.

Tiedoksi

Tilapalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.