Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Öljylämmityksen korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä, aloite

TUUDno-2018-463

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jussi Salonen esitti seuraavan hänen ja Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen:

"Teemme valtuustoaloitteen, että Tuusulan kunta korvaa kiinteistöissään olevat öljylämmitysratkaisut uusiutuvalla energialla pikaisella aikataululla.

Tuusulan kunnan on tehtävä tästä toteutussuunnitelma ja varattava vuoden 2019 talousarvioon tai jo mahdollisesti sitä ennen osavuosikatsausten yhteydessä tarvittavat varat, mikäli tämän vuoden talousarviomäärärahat eivät siihen riitä.

Tuusulan kunnassa on vielä öljylämmitteisiä kiinteistöjä viisi kappaletta: Ruotsinkylän, Rusutjärven, Klemetskogin koulut, Pertun päiväkoti ja Anttilan tilakeskus. Juuri hyväksytyssä kuntastrategiassa on yhtenä tämän valtuustokauden tavoitteena:

"14. Edistämme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta"

Näissä Tuusulan kunnan kiinteistöissä tehokkaimmin tämä toteutunee joko turvautumalla geotermiseen energiaan (Klemetskogin koulu on kallion päällä) tai nykyaikaisiin ilma-vesilämpöpumppuihin, jotka vaativat tuekseen primäärilämmityksen. Toteuttamalla tämä primäärilämmitys olemassa olevalla öljylämmitysratkaisulla öljyn kulutus voi vähentyä jopa 80 - 90 prosenttia. Aurinkoenergia on ajankohtainen lämmitysmuoto. On kuitenkin todennäköistä, että tehokkaammin voimme toimia geotermisillä energiaratkaisuilla ja ilma-vesilämpöpumpuilla."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Atso Vesa, kiinteistönhoitopäällikkö, atso.vesa@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunnan omistamissa kiinteistöissä kuluu vuosittain noin 600 000 litraa kevyttä polttoöljyä (vuosittainen energiankulutus 6012 MWh ja hiilidioksidipäästöt noin 1569 tonnia vuosittain). Kevyttä polttoöljyä kuluu seuraavissa kohteissa: Anttilan alueen koetila (n. 200 000 l/v), Nahkelan koulu (22 000 l/v), Pertun päiväkoti (12 000 l/v), Klemetskogin koulu (19 000 l/v), Ruotsinkylän koulu (27 000 l) ja Rusutjärven koulu (31 000 l/v).

Anttilan koetilalla tehdään kaavoituksen alla, osa rakennuksista on tyhjillään ja suunniteltu purettavaksi 2018–2020. Tämä vähentää öljyn kulutusta. Alueella on kunnan omistama lähialuelämpöverkko, joka on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Alueelle jääviä lämmitettäviä rakennuksia ovat Venlantuvan päiväkoti (vuokrattuna yksityiselle toimijalle), Pajakoulu, Toimintakeskus Kettunen ja sen yhteydessä oleva studiorakennus (yksityisessä omistuksessa), verstas, navetta ja kasvihuoneet.

Pajakoulun ja Venlantuvan lämmitystapamuutokset on toteutettu kesällä 2018. Investointi on yhteensä 67 800 €. Molemmissa kohteissa toteutustapa on ilma-vesilämpöpumppu sekä sähkövastukset. Tärkeänä tavoitteena on myös kohteiden irrottaminen aluelämmöstä alueella toteutettavien purkutöiden helpottamiseksi.

Tilapalvelut on teettänyt lämmitystapamuutosselvitykset Nahkelan ja Rusutjärven koululle Ramboll Oy:n toimesta.

  • Kustannusarviot Nahkelan koulun lämmitystapamuutoksille on esitetty liitteenä olevassa kuvassa 1.  
  • Kustannusarviot Rusutjärven koulun lämmitystapamuutoksille on esitetty liitteenä olevassa kuvassa 2.  

Molemmissa kohteissa tarkoitus on eriyttää vanhojen rakennusten sekä varsinaisten koulurakennusten lämmitykset toisistaan. Nykyiset lämmitysratkaisut ovat vanhojen rakennusten puolella, mikä vaikeuttaa esim. tiloista luopumista. Tämä tosin vaatii konttiratkaisua puuttuvien tilojen johdosta (ellei tilamuutoksilla ole tiloja löydettävissä), mikä nostaa kustannusarviota.

Klemetskogin koulun kohdalla on alan toimijoiden kanssa käyty markkinavuoropuhelua maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppuratkaisuista. Kohteessa maalämpöratkaisu on todennäköisesti taloudellisesti järkevämpi ratkaisu sekä vaikuttaa vähemmän rakennuksen ulkonäköön. Varsinaista kilpailutusta ei ole vielä toteutettu. Maalämmölle on yksi alan toimija antanut kustannusarvioksi n. 72 000 € (tarkentuu kilpailutuksessa).

Pertun päiväkodin osalta on käyty markkinavuoropuhelua ilma-vesilämpöpumppuratkaisusta ja ajatuksena jättää öljylämmitys tukilämmitysmuodoksi. Varovasti arvioiden tämä voisi vähentää kohteen öljynkulutusta n. 50–80 %. Toteutuksesta on saatu kaksi tarjousta (kustannusarviot 18 500–33 000 €).

Ruotsinkylän koulun osalta ei ole suunnitelmia lämmitystapamuutoksista. Samanlainen ratkaisu kuin Pertun päiväkodissa olisi teknisesti mahdollinen.

Tuomalan koulu oli öljylämmitteinen, mutta se on nyt liitetty kaukolämpöön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloitteen 19.3.2018 § 37 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.