Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Lahelanpelto II kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus, vaihe 2 hyväksyminen

TUUDno-2019-167

Valmistelija

  • Touko Määttä, suunnitteluinsinööri, touko.maatta@tuusula.fi

Perustelut

Lahelanpelto II vaiheen 2 kaava-alueen  katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen  

Lahelanpelto II vaiheen 2  katusuunnitelmaehdotukset, ovat olleet yleisesti nähtävillä 17.1.2019 - 13.2.2019 TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa sen aukioloaikoina (Autoasemankatu 2, Hyrylä). Lisäksi katusuunnitelmaehdotuksiin on voinut tutustua kunnan karttapalvelussa (https://kartta.tuusula.fi).                                           

  • Lahelanpelto II kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus, vaihe 2, piir.no 1992/300-302,345- 348, 350, 362, 364, 371, 375, 376, 378, 382, 401, 412, 413, 421, 424, 426, 427, 429, 437, 441-443, 450, 451, 461.

Suunnitelmaehdotuksesta on jätetty 1 muistutus nähtävilläoloaikana.               

As Oy Tuusulan Kuokkamaa, Kuusamantie 13 vaatii, että:

  • rakennettavan tiepätkän Lahelantieltä  Kuusamaantie 13 asti on huomioitava siten, että toinen sadevesikaivo rakennetaan tien päähän, ei ainoastaan tien keskelle. Tieltä ei saa valua vesiä As Oy Tuusulan Kuokkamaan pihalle

Vastine:

Kuusamankuja on kaavoitettu katu-alueeksi Lahelanpelto II kaavan yhteydessä. Kuusamankuja oli alkuaan yksityistie, joka kaavamuutosten myötä on muutettu kaduksi. Katu saneerataan Lahelanpelto II alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Tasausta ei voi muuttaa merkittävästi, koska Kuusamankujan varrella olevien kiinteistöjen tonttiliittymät ovat sovitettu nykyiseen tasaukseen. Tällä hetkellä Kuusamantien pohjoispuoleisten tonttien hulevedet johtuvat yksityistietä pitkin Kuusamantie 13 tontille. Kadun rakentamisen yhteydessä Kuusamankujalle rakennetaan hulevesiviemäri. Suunnitelmiin lisätään hulevesikaivo katualueen rajalle As Oy Tuusulan kuokkamaan muistutuksen mukaisesti. Lisättävä kaivo tehostaa hulevesien keräämistä kadulta. 

  • korkoerot pitää säilyä ennallaan – asvaltti ei voi olla nykyistä taloyhtiön piha-aluetta korkeammalla

Vastine:

Kuusamankuja tullaan rakentamaa lähelle nykyisen yksityistien tasausta ja siten eroa nykyiseen ajoliittymän korkoon ei tule olemaan.

  • valaistuksen on oltava riittävä

Vastine:

Valaistus rakennetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Valaistusluokat määräytyvät kadun toiminnallisen luokan mukaisesti.

Valaistusluokat ovat seuraavat: Lahelantie ja Lahelanorsi MEW3, Lahelanpellontie MEW4, muut kadut MEW5, kevytväylät S4. Valaistuslaskennassa on käytetty valmistajan laskentaohjelmassa ilmoittamia valonjakotiedostoja.

  • valaistuksen parantaminen koko Kuusamantien osalta sekä tien perusparantaminen

Vastine:

Valaistus rakennetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Kuusamantie saneerataan nähtävillä olevien suunnitelmien mukaisesti hidaskaduksi.

  • taloyhtiö toivoo yhteistyötä Tuusulan kunnan ja kunnan valitseman urakoitsijan kanssa, sillä As Oy Tuusulan Kuokkamaan tontille tehdään salojaremontti vuonna 2019

Vastine:

Kuusamankujan rakentamisen aikataulusta voi olla yhteydessä suunnitteluinsinööri Touko Määttään.

Rakentamisaikataulusta tiedotetaan normaalisti kunnan nettisivuilla ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

  • rakentamisaikataulusta on tiedotettava asianmukaisesti asukkaita

Vastine:

Kuusamankujan rakentamisen aikataulusta voi olla yhteydessä suunnitteluinsinööri Touko Määttään.

Rakentamisaikataulusta tiedotetaan normaalisti kunnan nettisivuilla ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä Lahelanpelto II katualueiden vaiheen 2 suunnitelman, piir nro piir.no 1992/300-302,345- 348, 350, 362, 364, 371, 375, 376, 378, 382, 401, 412, 413, 421, 424, 426, 427, 429, 437, 441-443, 450, 451, 461.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, Touko Määttä, Anne Paakkinen

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.