Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Lahelanpelto II, Murupuiston puistosuunnitelman hyväksyminen

TUUDno-2019-167

Valmistelija

  • Touko Määttä, suunnitteluinsinööri, touko.maatta@tuusula.fi

Perustelut

Lahelanpelto II vaiheen 2 kaava-alueen Murupuiston puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen  

Lahelanpelto II Murupuiston puistosuunnitelmaehdotus piir.no1992/428,442,480 on ollut yleisesti nähtävillä 17.1.2019 - 13.2.2019 TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa sen aukioloaikoina (Autoasemankatu 2, Hyrylä). Lisäksi puistosuunnitelmaehdotukseen on voinut tutustua kunnan karttapalvelussa (https://kartta.tuusula.fi).

Suunnitelmaehdotuksesta on jätetty 1 muistutus nähtävilläoloaikana.

As Oy Tuusulan Kuokkamaa, Kuusamantie 13 vaatii, että:

  • As Oy Tuusulan Kuokkamaa toteaa, että taloyhtiön tontilla olevia isojakin istutuksia ei saa hävittää ojan rakentamisen yhteydessä. Mikäli jotain vaurioituu on ne kunnan toimesta korvattava taloyhtiölle

Vastine:

Murupuiston länsireunalle rakennettava oja rakennetaan ojan nykyiseen sijaintiin. Oja tullaan kaivamaan Murupiston puolelta ja nykyisille istutuksille pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän vahinkoa. Osa istutuksista sijaitsee puistoalueen rajalla tai hyvin lähellä rajaa. Puistoalueella sijaitseville istutuksille tai istutusten juuristoille voi aiheutua vahinkoa rakennustöiden aikana, johtuen kuivatusojan avaamisesta.

  • taloyhtiö vaatii, että rakennettavan puiston reunalle on saatava kunnan toimesta näköesteeksi koko puiston matkalta puita – myös As Oy Tuusulan Kuokkamaan tontin kohdalle

Vastine:

Leikkipuiston ja ojan väli on kapea, joten puiden oksistot voivat aiheuttaa mm. As Oy Tuusulan Kuokkamaan autokatoksen rännien tukkeutumista. Puita voidaan kuitenkin lisätä rakentamisen aikana erillisen katselmuksen mukaisesti.

  • taloyhtiö vaatii, että ojaa rakennettaessa on siitä tehtävä riittävä syvä ja kaadot oltava oikeat, jotta taloyhtiömme tontille ei tule mitään vesiongelmia

Vastine:

Oja kunnostetaan sen nykyiseen sijaintiin. Kunnostus parantaa ojan virtausta ja vähentää tulvariskiä nykytilanteeseen verrattuna. Ojalla ei pysty kuitenkaan täysin poistamaan Kuusamantie 13 mahdollisia vesiongelmia, jotka johtuvat pääasiassa rakennusten ympäristöön nähden alhaisesta perustamistasosta.

  • puiston rakentamisaikataulusta on tiedotettava asukkaita säännöllisesti

Vastine:

Rakentamisaikataulusta tiedotetaan normaalisti kunnan nettisivuilla ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä Lahelanpelto II Murupuiston puistosuunnitelman, piir.no1992/428,442,480

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, Touko Määttä, Anne Paakkinen

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.