Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Jatkuva kuntotutkimusohjelma kunnan kiinteistöille, aloite

TUUDno-2018-464

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pasi Huuhtanen esitti seuraavan hänen ja Perussuomalaiset valtuustoryhmän aloitteen:

"Rakennusten yllättäviä saneerauskuluja ja sisäilmaongelmia on tullut Tuusulan kunnalle ja monille muille julkisyhteisöille runsain mitoin viime vuosina. Mitä aikaisemmassa vaiheessa vaurioihin pystyttäisiin puuttumaan, sitä edullisemmin vaurio saadaan korjattua ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistyä. On myös paljon ulkoisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa ennenaikaisia vaurioita, vaikka rakentamisen laatu olisi korkeatasoista.

Esimerkiksi eräässä rivitaloyhtiössä oli kasvanut koristepajukasveja lähellä talon seinustoja. Rivitalon maanvaraiseen lattiaan oli tullut kosteutta, joka aiheutti sisäilmaongelmia. Syyksi paljastui salaojien sisälle kasvaneiden pajukasvien juuret, jotka tukkivat salaojaputket. Seuraus oli salaojien uusinta, maanvaraisten lattioiden osittainen purku kyseisellä seinällä olleiden tilojen osalta, kuivaus, asukkaiden majoitus remontin ajaksi, ja uusien rakenteiden teko. Mitä jos salaojat olisikin tarkistettu vuosittain?

Eräässä toisessa rakennuksessa ilmanvaihtokone oli vaurioitunut, ja poistoteho oli pudonnut murto-osaan. Huoneistoissa oli selvästi normaalia enemmän kosteutta. Kosteus reagoi erilaisten rakentamisessa käytettävien kemikaalien kanssa ja aiheutti sisäilmaongelmia ja rakennuksen käyttäjiä sairastui. Jouduttiin kuivauksiin, evakuointeihin ja lisäksi tasoitteiden vaihtoihin. Mitä jos ilmanvaihtokoneen kuntoa olisi seurattu aktiivisemmin?

Entäpä ilmanvaihtoputkien puhdistukset. Eräässä isossa leipomossa oli nuohoojan todistusten mukaan puhdistukset tehty puolivuosittain määräysten mukaisesti. Ilmanvaihtokanavasta puuttui kuitenkin tarkastusluukku. Kanavasta löytyi rakennusaikainen sementtisäkki, kuollut rotta ja putki oli melkein täynnä sinne jäänyttä jauhoa. Mitä jos ilmanvaihtoputkien puhdistus olisi oikeasti tehty säännösten edellyttämällä tavalla ja puhdistustulos kuvattu kameralla ja suoritettu asialliset virtausmittaukset?

Tämän vuoksi kunnan kiinteistöille on syytä laatia järjestelmällinen kuntotutkimusohjelma.
Kiinteistönhoitajan koulutus ei riitä, vaan tehtävä tulee antaa henkilöille tai yrityksille, jolla on laaja osaaminen rakennusfysiikasta, ilmanvaihdosta ja niiden säätämisestä, kosteusasioista sekä
ammattitaitoinen näkemys riskirakenteista ja -paikoista kiinteistöissä.

Laadittujen ohjelmien perusteella tulee suorittaa systemaattisesti katsastustoimintaa ja katsastustulokset tulee raportoida tekniselle johtohenkilöstölle. Päätöksentekijöille laaditaan realistinen
vuosiraportti korjausvelasta katsastusten perusteella. Hyödyt ovat moninaisia: kevyemmät korjauskulut, pidempi käyttöikä kiinteistöille ja lisäksi vähennykset sairauspoissaoloissa ja terveydenhoitokustannuksissa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Tuusulan kunta:

1. Tekee kunnan kiinteistöille katsastusohjelman, jossa määritellään yleiset ja erityiset riskirakenteet kiinteistöissä ja laaditaan niiden perusteella päivitettävät seuraamisohjeet. (Esimerkiksi millä
aikavälillä kuvataan viemärit, mitataan kosteudet eri paikoista, säädetään/tarkistetaan ilmastoinnit, tarkistetaan salaojien toimivuus, kuvataan lämpövuodot, tutkitaan betonin rapautuminen, tarkastetaan talotekniikan toimivuus jne.) Erityistä huomiota kiinnitetään ilmanvaihtojen mittauksiin ja säätämiseen, sekä kosteusasioihin, jotka ovat laukaisevia tekijöitä sisäilmaongelmissa.

2.  Raportoi havainnot tekniselle johtohenkilöstölle, jotta havaittuihin vaurioihin ja riskeihin pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevästi.

3.  Tuottaa vuosiraportin päättäjille, joka pitää heidät tietoisena erääntyvästä ja kertyvästä korjausvelasta sekä tulevista investointitarpeista."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Atso Vesa, kiinteistönhoitopäällikkö, atso.vesa@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tilakeskus teetti vuoden 2012 aikana koulu- ja päiväkotikiinteistöistä kattavat kuntoarviot yleiskuvan saamiseksi. Näitä päivitetään jatkuvasti ja hankkeiden niin edellyttäessä. Tavoitteena on päivittää kuntoarvioit 5 vuoden välien. Tarkemmat mm. rakenteita rikkovat kuntotutkimukset tehdään peruskorjaushankkeiden suunnittelun edellyttämällä tavalla ja laajuudessa.

Kunnan kiinteistöjen tekninen arvo, jälleenhankinta-arvo ja korjausvelka on päivitetty vuoden 2017 lopussa. Liitteenä Trellum raportti 28.11.2017.

Kiinteistönhoitajien koulutus otettu 2018 vuonna yhdeksi pääteemaksi ja tänä vuonna 2018 on 8 kiinteistönhoitajaa 15:sta on ilmoittautunut teknisen kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutukseen joka alkaa keväällä toukokuussa 2018. Vuonna 2017 tehtiin linjamuutos kiinteistönhoitajien työpanoksen siirtämiseksi talvisista käsilumitöistä kiinteistöjen teknisten järjestelmien ylläpidon suuntaan.

Kiinteistöissä on otettu huolto-ohjelmat käyttöön 2017-2018 vuoden vaihteessa.

Huolto-ohjelmissa määritellään kiinteistön ylläpitoon liittyvät määräaikaistehtävät.

Kiinteistökohtaisten ilmanvaihtojärjestelmien nuohoussyklityksen muutos 10 vuodesta 5 vuoteen aloitettu syksyllä 2017. Ilmavaihtojärjestelmät tullaan aina säätämään suunniteltuihin arvoihin nuohouksen yhteydessä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Pasi Huuhtasen esittämän Perussuomalaiset valtuustoryhmän aloitteen 19.3.2018 § 38 tulleen käsitellyksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.