Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ilmanpuhdistimien hankinta ja vuokrauspalvelut, liittyminen KuntaPro Oy:n yhteishankintasopimukseen

TUUDno-2019-129

Valmistelija

  • Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Perustelut

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan Kasvu ja Ympäristö - toimialan käyttötalouden yli 100 000 euron ylittävistä hankinnoista vastaa tekninen lautakunta.

Taustaa

Tuusulan kunnalla ei ole voimassa olevaa kilpailutettua hankintasopimusta ilmanpuhdistimien osalta. Puhdistimien lisääntynyt tarve ja volyymi edellyttää voimassa olevaa kilpailutettua sopimusta. Tuusulan kunnan osalta puhdistimien vuokrauskustannuksiin käytetään vuositasolla n. 50 000 – 100 000 €.

Yhteishankintayksikkö

KuntaPro tuottaa palveluja omistajilleen. Omistajina voivat olla kunnat, kaupungit, kuntayhtymät ja kuntien omistamat yhtiöt. Omistajuuden kautta asiakkaat voivat ostaa palveluja ilman kilpailutusta. KuntaPro on yhteishankintayksikkö, jolta kunta-asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia kilpailuttamia tavaroita ja palveluja järjestämättä omaa tarjouskilpailua.

Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.

Hankintalain 20 §:n mukaan hankintayksikkö voi hankkia tavaroita ja palveluita yhteishankintayksiköltä taikka tehdä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää. Hankintayksikön katsotaan täyttäneen hankintalain mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii tavaroita tai palveluja yhteishankintayksiköltä taikka hankkii tavaroita, palveluja taikka rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää.

Tuusulan kunta on omistajaosakkaana KuntaPro Oy:ssä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja. Näin ollen kunta voi halutessaan liittyä KuntaPro Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun ja sen perusteella solmittaviin sopimuksiin.

Ilmapuhdistuslaitteiden vuokrauspalvelu

KuntaPro Oy on kilpailuttanut ilmanpuhdistuslaitteiden hankinta ja vuokrauspalveluiden puitesopimuksen, jonka sopimuskausi on alkanut 15.9.2018. Puitesopimuksessa toimittajina ovat Cramo Finland Oy, Energiakonsultit. Inspector Sec Oy, Industless Oy. Genano Oy. Hedengren Direct Oy ja UniqAir Oy. Sopimuskausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen on mahdollista käyttää yksi kahden vuoden optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen kirjallinen päätös.

Puitesopimuksessa tarjottujen ilmanpuhdistinten tulee olla tarkoitettu sisäilmaongelmien ratkaisuun. Tarjotut tuotteet ovat standardin EN1822 mukaisia.

Vuokrattavien ilmanpuhdistinten hintoihin sisältyy palveluun liittyvät kaikki kustannukset: laitteen, kuljetuksen asiakkaalle, poisviennin, asennuksen, tarvikkeet ja huollot sekä käyttökoulutus. KuntaPro:sta on ilmoitettu, että Tuusula voi liittyä sopimukseen.

KuntaPro Oy:n asiakkaille ei aseteta määräostovelvoitetta. KuntaPro Oy ei veloita asiakkaitaan palveluistaan, vaan kattaa kulunsa toimittajalta perittävällä palvelumaksulla. KuntaPro Oy perii valitulta sopimustoimittajalta kaikista sopimuksenalaisista myynneistä komissiomaksun, joka on vuonna 2019 keskimäärin noin 1 %.

Hankinnat sopimuskaudella

Alle 60 000€:n hankinnat:

Mikäli tilattavan tuotteen/palvelun (kertahankinta) ennakoitu arvonlisäveroton arvo on alle julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittaman kansallisen kynnysarvon (2018, 60 000,00€), voi tilaaja tilata tuotteen/palvelun haluamaltaan puitejärjestelyssä mukana olevalta toimittajalta. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi käyttää minikilpailutusta.

Vähintään 60 000€:n hankinnat:

Mikäli tilattavan tuotteen/palvelun ennakoitu arvonlisäveroton arvo on vähintään julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittama kansallinen kynnysarvo (2018, 60 000,00€), tulee tilaajan kilpailuttaa puitejärjestelyyn otetut toimittajat puitesopimuksen ja erikseen tilaajan laatiman tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti (”Minikilpailutus”).

Hyödyt Tuusulan kunnalle

Liittymällä KuntaPro Oy:n kilpailuttamaan sopimukseen säästetään kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan tuottama volyymietu. Tuusulan kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla kilpailutuksella.

KuntaPro on yhteishankintayksikkönä sopimusoikeudellinen osapuoli (mm. mahdollisissa oikeuskäsittelyissä).

Liitteet

  • Sitoutuminen yhteishankintaan, ilmanpuhdistimien hankinta ja vuokrauspalvelut

Ehdotus

Esittelijä

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää 

  • että Tuusulan kunta liittyy KuntaPro Oy:n kilpailuttamaan ilmanpuhdistimien puitesopimukseen koko sopimuskaudeksi 
     
  • oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan KuntaPro Oy:lle toimitettavan sitoumuksen yhteishankintaan liittymisestä koskien ilmanpuhdistimien hankintaa ja vuokrauspalveluja
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

     

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KuntaPro, Esa Koskinen, tilapalvelut, henkilöstöpalvelut, Inkeri Kontiola/hankinnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.