Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

§ 18 Tekninen lautakunta, vuoden 2019 toimintakertomus

TUUDno-2020-270

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet (kuntastrategian valtuustokauden tavoitteet ja niistä johdetut vuositavoitteet ja toimenpiteet) ovat toteutuneet. Se koostuu olennaisista tapahtumista toiminnassa ja kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta.

Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista, ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen.

Omana kohtanaan annetaan selonteko olennaisista määrärahan ylityksistä. Näiden lisäksi esitetään arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta.

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019 on liitteenä. Palvelualueiden toiminnan kuvaus esitetään kuten talousarviossa.

 

Käyttötalous ajalla 1.1. – 31.12.2019

 

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotoiksi vahvistettiin vuoden 2019 muutetussa käyttösuunnitelmassa 24,786 M€. Vuoden 2019 toteutuneet toimintatuotot ovat 24,861 M€, mikä ylittää muutetun käyttösuunnitelman 75 t€ (0,3%). Toimintatuotot toteutuivat näin ollen erittäin lähellä käyttösuunnitelmaa.

 

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakuluiksi vahvistettiin vuoden 2019 muutetussa käyttösuunnitelmassa 23,487 M€. Vuoden 2019 toteutuneet toimintakulut ovat 23,432 M€, joten kulut alittivat käyttösuunnitelman tason 54 t€ (0,23%). Toimintakulut toteutuivat kokonaisuudessaan erittäin lähellä käyttösuunnitelman tasoa. Toimintakulut ylittyivät merkittävästi asiantuntijapalveluiden osalta (343 t€), johtuen mm. pilaantuneiden maa-alueiden selvitykseen liittyvistä tehtävistä. Merkittävimmät toimintakulujen alitukset olivat HSL:n maksuosuuden alitus (- 419 t€) sekä toimitilojen vuokrat (- 516 t€).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää

  • Hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomuksen vuodelta 2019 palveluyksikkötasolla
  • Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomuksen vuodelta 2019