Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Sähköautojen latausasemat, lataushinta

TUUDno-2020-470

Valmistelija

  • Katerina Zaitseva, projektipäällikkö, katerina.zaitseva@tuusula.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti 21.1.2020 §10 tilapalveluiden liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan KLKH152 Sähköautojen latausasemia koskevaan puitesopimukseen. Tilapalvelut liittyi puitesopimukseen 31.1.2020 ja aloitti tämän jälkeen sähköautojen latausasemien hankinnan valmistelun. Teknisen lautakunnan kokouksessa 18.2.2020 tilapalvelut piti aiheeseen liittyen esittelyn, jossa käytiin tarkemmin läpi puitesopimukseen kuuluvia hankintoja ja niihin liittyviä avoimia kysymyksiä.

Sähköautojen latausasemat tulevat olemaan julkisia, eli latausasemien asiakkaina tulevat olemaan niin kuntalaiset, kunnan työntekijät kuin kunnan vieraatkin. Latausasemia ei korvamerkitä millekään henkilöryhmälle. Tilapalveluiden tavoitteena on ensi vaiheessa hankkia tällä puitesopimuksella peruslatausasemia (latausteho 22 kW, vaihtovirta). Puitesopimus kattaa myös pikalatausasemat (latausteho 50 kW, tasavirta), mutta tässä vaiheessa ja yhteydessä pikalatausasemia ei toistaiseksi tarkastella.

Puitesopimuksen toimittajaksi on valittu Liikennevirta Oy. Liikennevirta Oy toimittaa sähköautojen latausasemat asennettuna olemassa olevaan sähkönsyöttöön erillisen hinnaston mukaisesti. Latausasemat siirtyvät toimituksen myötä kunnan omistukseen. Liikennevirta Oy toimii myös latausoperaattorina puitesopimuksen ajan tarjoten laskutuspalvelun, huollon, päivityksen, seurantapalvelun ja ympärivuorokautisen etätuen. Edellä luetelluista palveluista toimittaja ei veloita erillistä maksua puitesopimuksen aikana. Puitesopimuksen jälkeen kunnalla on mahdollisuus vaihtaa operaattoria latausasemien jäädessä kunnan omistukseen.

Sähköautojen latausasemien lataushinta on kunnan määrittämä hinta, mikäli lataus maksetaan mobiilisovelluksella tai RFID-tunnisteella (vaatii rekisteröitymisen Liikennevirta Oy:n asiakkuustilille). Mikäli lataus maksetaan maksukortilla (Visa, Mastercard) kunnan määrittämään lataushintaan lisätään operaattorin veloituksena 30 %:n korotus.

Tilapalvelut on tehnyt taustaselvityksen sähköautojen latausasemien lataushintoihin liittyen. Selvityksen perusteella on todettu, että lataushinnan on tarkoituksenmukaisempaa perustua vastaanotettuun energiamäärään kuin latausaikaan. Auton laturista riippuen auto pystyy vastaanottamaan virtaa tietyllä maksimiteholla, mikä ei kaikissa tapauksissa ole yhtä suuri kuin latausaseman tarjoama maksimiteho. Tästä syystä selvityksessä pidettiin tasapuolisen kohtelun nimissä parempana vaihtoehtona juuri vastaanotettuun energiamäärään perustuvaa lataushintaa. Selvityksessä on myös selvitetty kunnan sähkön keskimääräinen hinta, mikä on 0,15 €/kWh (2019). Tämä hinta sisältää sähköenergian, sähkönsiirron, sähköveron sekä arvonlisäveron. Edellisten lisäksi selvitettiin myös lähialueilla sijaitsevien sähköautojen latausasemien lataushinnat, mitkä vaihtelivat suuresti riippuen sijainnista ja latausaseman omistajasta.

Lataushintojen taustaselvitykseen perustuen tilapalvelut on päätynyt esittämään sähköautojen latausasemien lataushinnaksi 0,20 €/kWh. Tällä hinnalla peruslatausasema maksaa itsensä takaisin 74 MWh:n latauksen jälkeen eli 3 350 lataustunnin jälkeen (maksimilatausteholla 22 kW). Koska latausaseman takaisinmaksuaika on suoraan verrannollinen suoritettuihin latauksiin, lataushintaa ei ole tarkoituksenmukaista nostaa liian korkealle ettei investoinnin hyötyä menetetä. Esimerkiksi Tuusulan alueella sijaitsevan Keudan Kirkkotien toimipisteessä sähköauton voi ladata hintaan 0,20 €/kWh. Sähköautojen käytön edistäminen tukee kunnan sitoutumista kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan sekä lisää kunnan vetovoimaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • osaltaan hyväksyä sähköautojen latausasemien asiakkailta perittäväksi lataushinnaksi 0,20 €/kWh (alv 24%)
  • että lataushinta tarkistetaan kahden vuoden välein
  • ehdottaa kunnanhallitukselle, että 

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä sähköautojen latausasemien asiakkailta perittäväksi lataushinnaksi 0,20 €/kWh (alv 24%)
  • että lataushinta tarkistetaan kahden vuoden välein.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.