Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tuusulanjärven esteettömät pitkospuut, puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

TUUDno-2017-989

Valmistelija

 • Suvi Honkanen, suunnitteluinsinööri, suvi.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulanjärven esteettömät pitkospuut ja lintutorni puistosuunnitelmaehdotus, piir.nro 2075/1-4, on ollut nähtävillä 16.5.-29.5.2019

Puistosuunnitelmaehdotus koskee esteettömien pitkospuiden ja lintutornin rakentamista Tuusulanjärven osin Natura-alueelle. Esteetön reitti on osa Tuusulanjärven ja –joen hanketta, jossa kunta haluaa kehittää Tuusulanjärven virkistyskäyttöä. Reitin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Kohde sijaitsee Tuusulanjärven eteläosassa, Hyrylässä. 

Suunnitelmaehdotuksesta on jätetty nähtävilläoloaikana 2 muistutusta ja 1 mielipide.

Muistutus 1: Suomen Luonnonsuojeluliitto, Tuusulan yhdistys ry

"Suunnitelma kuulostaa hyvältä toteuttamaan tasa-arvoisesti kaikkien pääsyä järven äärelle luontoarvot huomioon ottaen.

Natura-alueen huomiointi puiden kaadossa ja harvennuksessa on ohjeistettu jo etukäteen. Osa linnuista tarvitsee avaraa rantakosteikkoa. Rannan vaihtelevuus puustoisena ja vähemmän puustoisena on myös osa reitin viehätystä ja tuo rantaluonnon ominaisuudet esiin. Myös äänieristys Koskenmäentieltä perustuu rannan ja autotien välisestä korkeammasta puustosta. Pitkospuilla tulisi olla mahdollisuus päästä irti liiallisista ulkoisista ääni- ja valoärsykkeistä. Täten puiden raivaus tulee tehdä herkällä kädellä.

Lintutornin kohta on muuttunut taannoisesta luonnoksesta enemmän länteen vettä kohden. Alunperin lintutornin luonnos oli vanhasta tornista Itään. Mahdollista maaston tuomaa suojaa ääniltä ja iltaisin valolta, lintutornilla olisi itäisessä vaihtoehdossa enemmän. Koskenmäen rannassa on ollut viime kesänä komeat, värikkäät valaistukset. Jäädessään kesänaikaiseiksi ne valaisevat iltamaisemaa pitkälle. Olisi hyvä jos torni ei olisi valotaiteen vieressä ja mielestämme tornin sijaintia tulisi vielä tarkastaa. Valotaide on saanut suuren suosion kuntalaisten keskuudessa, joten se tulisi myös huomioida.

Toivomme led-valaistuksen olevan matalalla ja esim. kaiteen alla olevaa epäsuoraa valoa, joka ei häikäise tai valaise liikaa. Ilmeisesti reitin helppo seurailtavuus on tässä takana, ei niinkään tarkoitus valaista ympäristöä? Reitin tolppiin tai maanrajaan ylöspäin tuleva suora valaistus vie vähäisenkin luonnonvalon ja mahdollisuuden nähdä reitin ulkopuolelle. Menestystä tämän projektin toteutukseen."

Vastine 1

Led-valaistus poistetaan suunnitelmasta (valaistusta ei ole vielä suunniteltu).

Pitkospuiden ulkonäköä ja sijaintia ohjaa Tuusulanjärven eteläosan toimenpidesuunnitelma, jonka perusteella nämä suunnitelmat on laadittu. Suunnittelun yhteydessä tutkittiin eri vaihtoehtoja uuden lintutornin sijainnille. Tuusulanjärven eteläosa toimenpidesuunnitelmassa on esitetty, että uusi lintutorni voisi sijoittua lähemmäs jokivartta. Tätä puolsi myös ELY:ltä saadut kommentit Natura-alueen rauhoittamisesta lintujen käyttöön (keskempänä suo-aluetta torni häiritsisi lintuja). Tämän vuoksi torni on esitetty suunnitelmassa kuvattuun sijaintiin.

Muistutus 2: Metsähallitus

"Tuusulan kunta on kehittämässä Tuusulanjärven virkistyskäyttöä. Kunta on toteuttamassa järven eteläosan toimenpidesuunnitelman mukaista reittiä, josta on nyt tehty tarkempi työsuunnitelma. Nyt vaiheessa 1 toteuttava reitti sijoittuu kokonaan Tuusulan kunnan maille Tuusulanjärven lintuvedet Natura-alueelle. Reittiosuus sisältää uuden esteettömän pitkosreitin ja lintutornin rakentamisen. Suunnitelmassa oli maininta että reitti tehdään valaistuna ledvaloilla.

Metsähallitus huomauttaa, että yhteistyössä tehdyssä alueen toimenpidesuunnitelmassa ei sovittu valaistusta reitistä eikä arviointia ole tehty sitä huomioiden. Toimenpidesuunnitelman (Ympäristösuunnittelu Enviro, Esa Lammi ja Marko Vauhkonen v.2016) mukaan uusien reittien osalta noudatetaan suojelualueille sopivia periaatteita, joihin kuuluu se, että uusia reittejä ei valaista (s.43). Nyt tehty suunnitelmaehdotus ei tältä osin noudata toimenpidesuunnitelmaa. 

Metsähallitus muistuttaa, että jo hyvissä ajoin ennen seuraavia vaiheita on tarkemmat reittilinjaukset tarkistettava yhdessä maastossa sekä solmittava sopimus reitistä siltä osin kun se koskee Metsähallituksen hallinnassa olevaa aluetta. Luonnonsuojelualueelle ei myöskään voi tehdä valaistua reittiä."

Vastine 2:

Led-valaistus poistetaan suunnitelmasta (valaistusta ei ole vielä suunniteltu). Nyt nähtävillä oleva osuus sijoittuu kunnan omistamalle maalle sekä kaavan mukaiselle puistoalueelle. Seuraavat reittiosuudet, jotka sijoittuvat Metsähallituksen maille, tullaan käsittelemään Metsähallituksen vaatimusten mukaisesti.

Mielipide: Jussi Salonen

"Esitän, että nyt nähtävillä oleva suunnitelma hylätään.

Reitti lintutorneineen kokonaisuudessaan, eri vaiheineen on suunniteltava uudestaan siten, että nähtäville asetetaan vähintään kaksi, mielellään kolme erilaista toteutustapaa. Mikäli vaihtoehtoja on kolme tai enemmän, nyt nähtävillä oleva vaihtoehto voi olla mukana.

Uudet suunnitelmat on teetettävä eri suunnittelijoilla/toimistoilla. Hyvä tapa uusien suunnitelmien toteuttamiseen on Fjällbon laiturin tapainen SAFA-kilpailu.

Ennen uutta suunnitteluvaihetta on käytävä myös laajempi keskustelu tämän nyt esillä olevan reitin merkityksestä, suhteesta ympäröivään luontoon ja myös siitä, mikä tehtävä reitillä on Hyrylän alueen ja Tuusulanjärven vetovoiman kannalta. Kunnianhimoinen, totutusta poikkeava, uusia käyttäjäryhmiä ja -tapoja saavuttava suunnitelma ja viimeistelty, laadukas toteutus rakentaa myönteistä mielikuvaa.

Nyt nähtävillä olevasta suunnitelmasta vaihe 1 erikseen seuraavaa:

 • esillä on tekniset piirustukset, joista on hyvin vaikea saada selvyyttä, minkälainen on toteutus.
 • suunnitelmien arvioimiseksi on tarpeen laadukkaat havainnekuvat, nyt näitä ei ole.
 • piirustuksissa viitataan pituus- ja poikkileikkauksiin, piirustuksissa ei kuitenkaan ole näistä merkintäjä, missä leikkaukset ovat
 • lintutornin korkeus on liian matala, sen pitäisi olla vähintään 2-3 metriä korkeampi.  
 • lintutorni etenkin vaatii äärimmäisen hyvää suunnittelua, jotta sillä on muutakin tehtävää kuin lintutorni.
 • pituusleikkauksessa on esitetty kaiteet reitille, tekstissä kuitenkin todetaan toisin ”puiset reunat”
 • ylipäänsä reitti on vaiheessa 1 liian kapea, jatkovaiheet etenkin liian kapeat."
   

Vastine mielipiteeseen:

Pitkospuiden suunnittelussa on käytetty yhdyskuntatekniikan puitesopimuskonsulttia (MA-arkkitehdit).

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Tuuusulanjärven ja -joen hankkeen ohjausryhmän kanssa.

Pitkospuiden ulkonäköä, sijaintia ja käyttötarkoitusta ohjaa Tuusulanjärven eteläosan toimenpidesuunnitelma, jonka perusteella nämä suunnitelmat on laadittu. Toimenpidesuunnitelmassa esittää reitille seuraavat raamit:

 • leveys esitetty 1,5 metriä 
 • ohituspaikkoja ohikulun helpottamiseksi.
 • lievästi mutkitteleva rakenne
 • toteutettava reitti voi olla myös korkeatasoisempi, jos annettua reitti linjausta noudatetaan
 • sijoitettava puuttomalle alueelle
 • reitin paalutus, niin että kulku mahdollista myös kevät tulvien aikaan 
 • uuden lintutornin sijoittuminen lähemmäs jokivartta
 • lintutorni ainakin neljän 4 metrin korkeuteen
 • uusia reittejä ei valaista
   

Näistä esityksistä on poikettu reitin leveyden ja tornin korkeuden osalta. Reitti on suunniteltu 2,0 metrin levyisenä, jolloin erillisiä ohituspaikkoja ei tarvita. Tornin korkeus on 3,2 metriä, jotta torni voidaan toteuttaa esteettömänä kokoluokan ollessa vielä kohtuullinen. Lintutornin korkeuden kasvattaminen 0,8 metrillä vaatisi esteetöntä ramppipituutta levähdystasot huomioiden noin 20 metriä. Nähtävillä ollut torni on suunniteltu samaan korkeustsoon kuin nykyinen. Tätä korkeamman tornin rakentaminen suon päälle edellyttäisi huomattavasti järeämpiä perustuksia. Nyt suunniteltu torni perustettaisiin 10-15 metrisille puupaaluille.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää 

 • hyväksyä Tuusulanjärven esteettömät pitkospuut puistosuunnitelmaehdotus, piir.nro 2075/1-4
 • määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti katusuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Marjut Kylliäinen esitti lisättäväksi kolmanneksi ranskalaiseksi viivaksi, että "ennen kilpailutusta rakennuskuvat ja suunnitelmien toteutukset eri vaihtoehdoilla hyväksytetään lautakunnalla. Ylläpito- ja muut kustannusarviot sekä turvallisuusnäkökulmat huomioitava suunnitelmissa". Muut jäsenet kannattivat Kylliäisen esitystä. Tekninen lautakunta hyväksyi lisäysesityksen yksimielisesti.

Päätös

Tekninen  lautakunta päätti

 • hyväksyä Tuusulanjärven esteettömät pitkospuut puistosuunnitelmaehdotus,​ piir.nro 2075/1-​4
 • määrätä maankäyttö-​ ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti katusuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman
 • ennen kilpailutusta rakennuskuvat ja suunnitelmien toteutukset eri vaihtoehdoilla hyväksytetään lautakunnalla. Ylläpito- ja muut kustannusarviot sekä turvallisuusnäkökulmat huomioitava suunnitelmissa.

Tiedoksi

kiinteistöjen omistajat ja haltijat, muistutusten ja mielipiteen tekijät, Riitta Kalliokoski, Suvi Niemi, Anne Paakkinen

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.