Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 28.8.2019

§ 24 Lapsi- ja perheasiainneuvoston edustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa

TUUDno-2019-101

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 113 § mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus pormestarilla, kunnanhallituksen varapuheenjohtajilla apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa. 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Nuorisovaltuusto voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa. 

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 120§ mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan esittelijänä toimii kansliapäällikkö tai määräämänsä viranhaltija. Kansliapäällikön päätöksellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteeriksi on määrätty kuntatoimialan kehittämispäällikkö. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteerinä toimii osallisuuskoordinaattori. Hallintopalvelusihteeri toimii lautakunnan sihteerinä, kunnes osallisuuskoordinaattori aloittaa tehtävässään.

Kunnan uuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin valmistelussa on noussut esiin tarve vahvistaa neuvostojen ja lautakuntien yhteistyötä. Neuvostojen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan yhteistyön rakentamiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi esitetään, että jokaisesta neuvostosta nimetään yksi edustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.
 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • että, viranhaltijoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi sihteeri
 • pyytää nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa, ikäihmisten neuvostoa sekä lapsi- ja perheasiainneuvostoa valitsemaan jäsenistään edustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin lautakunnan toimiajaksi
 • että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiakohtaisia asiantuntijoita.

---

Esittelijä muutti päätösehdotuksen 3. kohtaa seuraavaksi:

 • että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiakohtaisia asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • että, viranhaltijoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi sihteeri
 • pyytää nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa, ikäihmisten neuvostoa sekä lapsi- ja perheasiainneuvostoa valitsemaan jäsenistään edustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin lautakunnan toimiajaksi
 • että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiakohtaisia asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.
   

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokouksessaan 22.1. päättäyt kutsua vaikuttamistoimielinten edustajat lautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Ikäihmisten neuvoston tulisi nimetä keskuudestaan edustaja ja varaedustaja lautakunnan kokouksiin ikäihmisten neuvoston kuluvalle toimintakaudelle.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

 • nimetä edustajan ja tälle varaedustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

 • nimetä edustajakseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Anja Matikaisen ja varaedustajaksi Kari Halmeen.

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokouksessaan 22.1. päättäyt kutsua vaikuttamistoimielinten edustajat lautakunnan kokouksiin läsnäolo-​ ja puheoikeudella. Ikäihmisten neuvoston tulisi nimetä keskuudestaan edustaja ja varaedustaja lautakunnan kokouksiin ikäihmisten neuvoston toimintakaudelle 2019-2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää

 • nimetä edustajan ja tälle varaedustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.