Kuntakehityslautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu, palveluhinnasto

TUUDno-2017-1280

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Benita Salminen, kaavoitussihteeri

Perustelut

Kuntakehitys ja tekniikka toimialalla otetaan käyttöön heti, kun se on teknisesti mahdollista, sähköiseen arkistoon tallennettujen rakennusvalvonnan dokumenttien myyntipalvelu. Kyseessä on verkkokauppa, siin sanottu Lupapiste Kauppa. Verkkkokaupassa asiakas voi ladata arkistopalveluista muun muassa pääpiirustuksia eli arkkitehtipiirustuksia ja erityisuunnitelmia eli rakenne-, ilmanvaihto- ja vesi- ja viemärisuunnitelmia. Tällaista uutta käyttötapaa varten tarvitaan hinnoittelupäätös. Yhden dokumentin lataamisesta veloitetaan asiakkaalta maksu, jonka suuruudeksi esitetään 5 euroa. Hintataso on sama kuin naapurikunnissa.

Päätösvalta asiassa on hallintosäännön mukaan kuntakehityslautakunnalla.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • että Tuusulan kunnan  Kuntasuunnittelu ja Asiakaspalvelu -palveluhinnastoon 2017 lisätään kohtaan Asiakirjakopiot ja tulosteet - myös pdf täydennyksenä kohta "Dokumentin lataaminen Lupapisteen arkistopalvelusta 5,00 euroa / dokumentti".

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntasuunnittelu ja rakennusvalvonta ovat todenneet tarpeen tarkistaa palveluhinnastoaan. Kuntakehityslautakunta on päivittänyt palveluhinnastoa viimeksi 4.10.2016 ja tämän jälkeen Lupapiste-kaupan hinnoittelun osalta 20.12.2017. Lupa- ja valvontaviranomaistoiminnassa on tarvetta siirtyä kohti kustannusvastaavuutta (mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa tehtävissä).

Hallintosäännön mukaan Kuntasuunnittelun ja rakennusvalvonnan käyttämästä hinnoittelusta päättää kuntakehityslautakunta.

Palveluhinnastoon esitetään vähäisten tarkistusten ohella yksiköittäin muutoksia seuraavasti

Rakennusvalvonta
Lupiin tarvittava kartta yms. aineisto on jaettu asemakaava-alueen liitepaketteihin ja suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöspaketteihin. Haja-asutusalueen osalta ei paketteja ole rakennuslupaa tai muuta rakennusvalvontaviranomaisen lupaa varten tehty. Tämä johtuu siitä, että usein hanke edellyttää suunnittelu-tarveharkintaa tai poikkeamispäätöstä ennen rakennusluvan hakemista tai muuten ratkaisun tekemistä varten tarvittava aineisto vaihtelee haettavan toimenpiteen osalta.
Asuntomessujen yhteydessä otettu käytäntö lupa-aineiston toimittamisesta tontin ostajalle lupapisteen kautta todettiin asiakasystävälliseksi tavaksi. Tämä käytäntö otetaan käyttöön nyt kaikissa kunnan myymissä ja vuorattavissa tonteissa. Kunnalta ostettujen tonttien osalta aineisto on hiukan halvempi kuin yksityisten tonttien osalta, koska kunnan myymien tonttien osalta aineistoon ei liitetä lainhuutotodistusta ja kiinteistörekisteriotetta.
Tulosteista on poistettu muovien hinnat lähes kokonaan, koska tällaisia tuotteita ei nykymaailmassa enää osteta. Ainoastaan kopio muoville ja karttatulosteen tulostaminen muoville on jätetty hinnastoon.

Kaavoitus
Tuusulan kunnalla ei ole ollut asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävistä korvauksista hinnastoa. Kaavoituksessa on viime aikoina tullut vireille useita yksityisen edunmukaisia pieniä kaava-hankkeita, joten asemakaavojen hinnoittelu on tullut ajankohtaiseksi. Samalla on tarkoituksenmukaista tarkastella asemakaavoituksen palveluhinnoittelu kokonaisuutena.

Ehdotus kaavoituksen palkkioiksi:
XS-kaava – 2 000 euroa – Vähäinen pieni muutos, nähtävillä 14 päivää ja hyväksyntä on delegoitu lau-takunnalle
S-kaava – 3 000 euroa – Vähäisen kaltainen muutos, josta valtuusto tekee päätöksen vaikutusten laa-juuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.
M-kaava – 6 000 euroa – Merkittävä muutos, merkittävä täydennysrakentaminen tai uuden tontin kaavoittaminen.
L-kaava – 9 000 euroa – Vaativa muutos, usean kohteen täydennysrakentaminen tai usean tontin suunnittelu.
XL-kaava – 15 000 euroa – Laajan alueen tai merkittävän ja suurikokoisen kohteen muutos. 
XXL-kaava – 30 000 euroa – Erittäin vaativa laajan alueen tai merkittävän ja suurikokoisen kohteen muutos.

Mikäli muutoksen valmistelu edellyttää selvityksiä tai havainnemateriaalia, joista on sovittu hakijan kanssa, lisätään näistä kunnalle aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä hakijalta perittävään palkkioon. Muutoksen hakijalta peritään kuulutuskustannuksina 500 euroa / kuulutus. Erikseen päätetään periä myös valmistelutyön osalta kielteisen päätöksen osalta kaavamuutoshakemukseen 500 euroa. Tarkentavat ehdot ovat liitteenä olevassa palveluhinnastossa.

Maankäyttö
Ei ole tarvetta muutoksiin tässä vaiheessa.

Paikkatieto
Ei ole tarvetta muutoksiin tässä vaiheessa.


Liitteenä

  1. voimassa oleva palveluhinnasto, johon on merkitty esitetyt muutokset
  2. esitys uudeksi palveluhinnastoksi

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan tarkistetun palveluhinnaston
  • että tarkistettu palveluhinnasto tulee käyttöön 1.8.2019 alkaen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kuntakehityslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181