Kuntakehityslautakunta, kokous 11.9.2019

§ 105 Kirkonkylän kampus, asemakaava ja asemakaavan muutos

TUUDno-2018-796

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu Tuusulantien ja Järvenpääntien risteykseen Mattilaan. Muutosalue käsittää Kirkonkylän koulun nykyisen tontin, peltoaluetta tontin itäpuolella sekä maantien aluetta Tuusulantiellä. Koulun pohjoispuolella on golfkenttä ja etelä- ja itäpuolella kaavoittamatonta aluetta. Hyrylän keskukseen on matkaa kaksi kilometriä. Suunnittelualue on kunnan omistuksessa lukuunottamatta tiealuetta.  

Asemakaava mahdollistaa nykyaikaisen koulukampuksen rakentamisen alueelle. Alueelle osoitetaan tiloja n. 450 koululaiselle, 50 esikoululaiselle, 200 päiväkotilapselle ja 80 työntekijälle. Kirkonkylän koulun asemakaava mahdollistaa Mattilan päiväkotitoimintojen sijoittumisen tontille. Koulukampuksen sijainti on valittu kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta. 

Asemakaavaa on laadittu samanaikaisesti koulukampuksen hankesuunnittelun kanssa. Kampuksen toteuttamisesta on suunnitteluprosessin aikana laadittu neljä eri vaihtoehtoa A-D, joista Kasvatus- ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.3.2019, §24 päättänyt esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vaihtoehtoa B. Vaihtoehdossa B vanha koulurakennus ja sen uudempi liikuntasiipi purettaisiin kokonaisuudessaan uudisrakennuksen tieltä. Asemakaava on laadittu joustavaksi siten, että se mahdollistaa kaikkien suunnitteluvaiheessa työstettyjen tontinkäyttövaihtoehtojen toteuttamisen.

Hanke perustuu Tuusulan kunnan valtuuston 12.11.2018, §124 mukaiseen päätökseen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava Kirkonkylän koulukampus on yksi Sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle. Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmien vuoksi osittain käyttökieltoon laitetun Kirkonkylän koulukiinteistön ja nykyisen, peruskorjausta edellyttävän Mattilan päiväkodin. Lisäksi hanke tulee korvaamaan osan Etelä-Tuusulan alueelta poistettavaksi määritellyistä, huonokuntoisia päiväkotikiinteistöistä yhdessä uudisrakennuksena toteutettavan Päiväkoti Martta Wendelinin kanssa.

Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että Tuusulasta kehittyy erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.

Alue voidaan toteuttaa vaiheittain niin, että kokonaisuus on toimiva ja turvallinen, jossa liikenne ja leikkialueet on mahdollista sijoittaa erilleen. Lähtökohtana on muodostaa miellyttävää ja inhimillisen mittakaavaista koulun ja päiväkodin ympäristöä. 

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 8 hehtaaria. Yleisten rakennusten korttelialueelle on osoitettu 12 000 k-m2 kerrosalaa. Laaja rakennusala mahdollistaa rakennuksen sijoittumisen tontille usealla eri tavalla. Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä. Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, hulevesien käsittelyyn, ajoliittymiin ja piha-alueiden sijoitukseen liittyen. Asemakaavassa ilmanlaatuvyöhykkeiden suositusetäisyys on osoitettu istutettaviksi alueenosiksi sekä paikoitusalueiksi. Kaava on Tuusulan kunnan strategisen yleiskaava 2040 –ehdotuksen mukainen. Tuusulan kunta omistaa koko suunnittelualueen. Pohjoisessa koulutontti laajenee osittain alueelle, jota kunta vuokraa tällä hetkellä golfkentäksi. Laajentumisesta on neuvoteltu golfklubin edustajien kanssa. Kaavaratkaisu ei vaaranna golftoimintaa. Kaavassa on osoitettu koulutontille ja viheralueelle golfkentän suoja-alue. 

Tarkasteltaessa Kirkonkylän koulun asemakaava-aluetta omana kaavataloudellisena yksikkönään, voidaan todeta, että sen toteuttaminen on kunnalle taloudellisesti kannattavaa. Kaava-alue aiheuttaa vain vähän yleisten alueiden rakentamista, lähinnä maanpäällisiä pysäköintialueita ja päiväkodin piha-alueita. Tuusulantien rakentaminen maksaa arviolta 300 000 – 400 000 euroa. Melusuojausten kustannusarvio on 250 000 euroa. Rakennushankkeen arvioitu kustannus on valitusta vaihtoehdosta riippuen arviolta 21,7 – 23 miljoonaa euroa. Vaiheistuksesta, siirroista ja muutoista aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty kustannusarvioon. 

Kirkonkylän koulun asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 28.5.-15.6.2015. Osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään erillisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 5 mielipidettä. Kaava-alueella on suoritettu Helsingin kaupunginmuseon toimesta kohdekäynti joulukuussa 2017. Kaavan liikenneratkaisuista järjestettiin neuvottelu Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa 11.1.2019. Kaavaehdotuksesta pyydetään asiaankuuluvien viranomaisten lausunnot. Päivitetty OAS laitetaan nähtäville yhtäaikaisesti kaavaehdotuksen kanssa. 

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun Kirkonkylän kampuksen asemakaavaehdotuksen ja laaditut vastineet valmisteluvaiheessa saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää 

 • hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että Lars Winqvist poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi intressijääviyden vuoksi.

Arkkitehti Anni Reinikainen Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:stä selosti asiaa kokouksessa.

 

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

...

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun Kirkonkylän kampuksen asemakaavaehdotuksen ja laaditut vastineet valmisteluvaiheessa saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4.2019 Kirkonkylän kampuksen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 25.4.–27.5.2019 välisenä aikana Tuusinfo asiakaspalvelun tiloissa sekä kunnan nettisivuilla. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä samanaikaisesti kaavaehdotuksen kanssa.

Nähtävilläoloaikana järjestettiin 7.5.2019 kaavan asukastilaisuus sekä muotoiluilta koululaisten vanhemmille. Asukastilaisuudessa keskustelua herätti erityisesti liikenneturvallisuus. Asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta annettiin 2 muistutusta ja 13 lausuntoa. Niihin on laaditut vastineet ovat liitteenä. Lausuntojen ja muistutusten aiheet liittyvät mm. meluun ja hiukkaspäästöihin, viheryhteyksiin, golfin suoja-alueeseen, liikenneturvallisuuteen ja liittymiin, maanalaisiin johtoihin sekä vanhojen rakennusten kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Lausuntojen perusteella kaava-aineistoa on täydennetty

 • Tuusulan Golfklubi Oy:n, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaanliiton lausuntojen mukaan golfin suoja-alueen määräystä on tarkennettu niin, että golfkentän vastaisen rajan suoja-aidan tarve arvioidaan rakennussuunnittelun yhteydessä.
 • Yleismääräystä melusuojausten sijoittumisesta ja suunnittelusta on tarkennettu ELY-keskuksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntojen mukaan.
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon mukaisesti on lisätty yleismääräys ilmanvaihtokojeiden sijoittelusta.
 • Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunnon johdosta kaavaan on lisätty yleismääräys: ”Tontille tulee rakentaa vähintään yksi sähköauton latauspiste.”
 • Selostuksen osaan 2.1.7 on lisätty tiedot Telian ja Fortumin alueella sijaitsevista kaapeleista.
 • Selostukseen on tehty teknisiä korjauksia, sekä tarkennuksia lausuntojen mukaan.

Muutokset eivät edellytä asemakaavan muutosehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun Kirkonkylän kampuksen asemakaavan sekä lausuntoihin laaditut vastineet
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

hyväksyä Kirkonkylän kampuksen asemakaavan

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.