Kuntakehityslautakunta, kokous 11.9.2019

§ 108 Devoni Oy, kaavoituksen käynnistämissopimus, Maantiekylä

TUUDno-2019-1737

Valmistelija

 • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi
 • Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Devoni Oy omistaa kiinteistön Mäntykorpi 858-411-5-216, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan noin 33 424 m². Kiinteistöllä ei ole aiempaa asemakaavaa.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.8.2019 § 327 päättänyt lisätä Devoni Oy:n omistaman alueen asemakaavan kaavoituksen työohjelmaan kärkihankkeeksi.

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alue osayleiskaavan mukaiseen toimintaan eli työpaikkatoiminnoille. Käyttötarkoitus, rakennusoikeuden määrä ja yksityiskohdat ratkaistaan kaavan suunnittelutyön yhteydessä.

Sopimuksessa sovitaan, että kunta vastaa asemakaavan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista ja asemakaavan valmistelun yhteydessä vaadittavien selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista, koska kaavahakemus on saapunut ennen uuden palveluhinnaston voimaantuloa. Maanomistaja vastaa kaikista teettämistään viitesuunnitelmista tms. alueenkäyttösuunnitelmista.  

Asemakaavasta sopijapuolille koituvan hyödyn sekä kaavan toteuttamiskustannusten jako tapahtuu myöhemmin tehtävän maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n mukaisen maankäyttösopimuksen mukaisesti. Maankäyttösopimus laaditaan maankäyttösopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevien Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksymien sopimusperiaatteiden mukaisesti.

Sopijapuolten kesken on neuvoteltu liitteenä esitetyn mukainen sopimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen, jolla sovitaan asemakaavan
  käynnistämisestä koskien Devoni Oy:n omistamaa kiinteistöä Mäntykorpi
  858-411-5-216.
   
 • oikeuttaa allekirjoittajan tekemään sopimukseen tarvittavat vähäiset muutokset ja allekirjoituksellaan hyväksymään lopullisen sopimuksen.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttö/Hämäläinen, maankäyttö, kaavoitus