Kuntakehityslautakunta, kokous 11.9.2019

§ 113 Arviointikertomus 2018 kkl 11.9.2019

TUUDno-2018-1441

Aikaisempi käsittely

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä arviointikertomuksen 2018 tiedoksi
 • pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset
 • että selvitykset tulee toimittaa niin,​ että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
 • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi
 • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta odottaa vastauksia ensisijaisesti arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten toteuttamiseen. Tarkastuslautakunta suosittaa arviointikertomuksen sivulla 53:

 1. Tulosalueiden tavoitteita on vaikea arvioida. Koska asetetuille tavoitteille ei ole
  mittaristoa eikä asetettua tavoitetila.
 2. Kunnallistekniikan tulevat rakennushankkeet tulee huomioida riittävillä resursseilla,
  jottei niistä synny viivästymää hankkeiden toteutukseen, mikä taas voi näkyä budjetin
  ylityksenä pitkällä tähtäimellä.
 3. Maankäytön, myynnin ja vuokraamisen tulee olla avointa ja noudattaa asetettua
  budjettia. Ylityksistä on hyvä tehdä selvitys.
   

Kuntasuunnittelun antamat vastaukset:

 1. Kuntakehityslautakunnan alaisten tulosalueiden tavoitteiden asettelu on ollut vaihtelevaa. Kullekin tulosalueelle on määritelty omat tavoitteet ja niiden saavuttamisesta on raportoitu toimintakertomuksessa. Kuntasuunnittelun päätavoitteisiin pääsemistä on arvioitavissa mm. maanmyyntitulotavoitteeseen pääsemisen, kaavoituksen työohjelman aikataulussa pysymisen ja paikkatietojärjestelmien kehittymisen osalta.
 2. Kunnallistekniikan resursointi on tärkeää myös tontinmyynnin kannalta. Tonttikauppa käytännössä käy vasta, kun alueen infran toteutusaikataulu on tiedossa ja usein työt käynnissä.
 3. Maanmyynti- ja vuokrauspäätökset ovat julkisia. Budjetissa pysymistä tulojen osalta seurataan niin ikään osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Viime vuoden budjetissa pysymisestä on kerrottu toimintakertomuksessa seuraavasti:

  ”Maanmyynti tavoitteeseen ei päästy noin 5,2 M€ myynnillä, johtuen osittain tont-tien vuokrauksen suosion lisääntymisestä. Myös asuntomessualueen tonttien luo-vutukset pääosin ajoittuvat vasta vuoteen 2019. Asuntotonteista kertomusvuonna saatiin yhteensä noin 3,7 M€ (josta Puustellinmetsä noin 1,2 M€). Yritystontti-myynnistä saatiin kertomusvuonna yhteensä noin 1,5 M€. Kunnallistekniikan vah-van rakentamisen myötä maankäyttösopimustuotot kuitenkin paikkasivat myyntiä noin 3,1 M€:n tuloutuksella. Kokonaismaanmyynti- ja sopimustuottotavoitteesta jäätiin siten noin 2,5 M€. ”

Rakennusvalvontajaoksen osalta

Tarkastuslautakunta suosittaa rakennusvalvonnan toiminnan osalta sivulla 59 seuraavaa:

 1. Lupakäytäntöjen oltava toimivia, jotta rakentaminen Tuusulaan houkuttelee. Rekrytointeja suunniteltava etukäteen, jotta palvelutaso ei vaarannu.
 2. Rakennusvalvonnan ajantasaisuus ja ripeys on osa kunnan houkuttelevuutta. Huolehdittava, että asiat tapahtuvat kohtuullisessa ajassa.
 3. Digitalisaatiohankkeen eteneminen tehokkaasti tulee turvata riittävillä resursseille.

Rakennusvalvonta toteaa suosituksiin seuraavaa:

 1. Tarkastuslautakunnan huomio rekrytointien suunnittelusta on oikea. Rakennusvalvonnan eläköitymisien osalta pyrittiin ennakointiin, mutta rekrytointipäätösten viivästymisen vuoksi tilanne muuttui vaikeaksi.
 2. Rakennuslupien käsittelyaikoihin vaikuttaa myös oman prosessin osalta lausuntojen saamiseen menevä aika. Ruuhkan purkaminen ja uuden rakennustarkastajan sisäänajo vievät aikansa. Henkilöstöä rohkaistaan osallistumaan koulutuksiin ja toimintatapoja järkeistetään ja tehostetaan.
 3. Digitoinnin osalta turvaudutaan niin paljon kuin mahdollista ostopalveluihin. Tämä ei kuitenkaan poista rakennusvalvonnan oman työn osuutta hankkeessa. Luvat tulee seuloa ennen lähettämistä digitoitavaksi. Riittävä rahoitus digitoinnin ostamiseen tulee turvata. Myös sisäisien prosessien muuttamista sähköiselle alustalle sopivammiksi jatketaan.

Muuta

Tarkastuslautakunta rohkaisee toimialoja myös antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia arviointikertomuksesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta. Arviointikertomuksen rakenne on muuttunut aikaisemmista vuosista. Tarkastuslautakunta toivoo lukijalta ja toimialoilta palautetta uudesta rakenteesta. Mikä toimii ja mikä ei, miten kertomusta voisi vielä kehittää. Lisäksi tarkastuslautakunnalle voi esittää ehdotuksia tarkastuskohteista, joihin toimiala toivoo kiinnitettävän erityistä huomiota ja mistä syystä.

Kommentit:

 • Ytimekäs arviointikertomus on lukijaystävällinen. On hyvä, että kustakin tulosalueesta on keskitytty olennaisiin asioihin.
 • Kuntakehityslautakunnan alaista Kuntakehitystä koskevassa arviointikertomuksen osuudessa kerrotaan palveluverkon sekä yhdyskuntatekniikan investointikohteista, vaikka nämä kuuluisivat Teknisen lautakunnan otsikon alle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä kuntakehityksen ja kuntasuunnittelun tulosalueiden selvityksen arviointikertomuksen johdosta.