Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 347 Vesialueen ruoppaaminen Tuusulanjärvellä ja valmistelulupa, lausunto

TUUDno-2019-1552

Valmistelija

  • Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on varannut lausuntomahdollisuuden Tuusulan kunnanhallitukselle ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vesilain mukaisesta lupahakemuksesta koskien vesialueen ruoppaamista Tuusulanjärvellä sekä hankkeen valmistelupahakemuksesta. Lausunto voidaan antaa 12.9.2019 mennessä.

Asia
Asiassa on kysymys Tuusulan kunnan omasta ruoppaushankkeesta Tuusulanjärvellä. Kunta hakee vesilain mukaista lupaa sekä lupaa aloittaa työt ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta Kaukjärvenpuiston rannan tuntumassa olevan ruovikkosaaren ruoppaamiseen yhteisellä vesialueella 858-876-1-0. Ruoppausala on noin 3800 m2 ja ruoppausmassojen arvioitu määrä 2000 m3. Massat välivarastoidaan Kaukjärvenpuiston rannassa kiinteistöllä 858-405-3-628 ja kuljetetaan sitten muualle läjitettäväksi.

Ruoppaushakemuksen mukaan Tuusulassa on käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja lisätä Tuusulanjärven virkistyskäyttöä. Rantojen ruoppaukset ovat osa hanketta. Kaukjärvenpuiston rannan tuntumassa on ruovikkosaareke, jonka ruoppaamista hakemuksella tavoitellaan. Tarkoituksena on uudistaa itse Kaukjärven puisto ja samassa yhteydessä ruopata rantaa hakemuksen liitetyn suunnitelman mukaisesti. Hakemuksen mukaan vesialueen omistajat ovat antaneet myöntävän lausunnon ruoppaukselle.

Kaukjärvenpuiston omistaa Tuusulan kunta. Naapureina puiston länsipuolella on Tuusulan kirkko ja itäpuolella hotelli Gustavelund.  Vesialueen kiinteistötunnus on 858-876-1-0 ja rekisteriyksikkölaji yhteinen vesialue. Järjestäytymätön osakaskunta, Kirkonkylä-Hyökkälä osakaskunta ja kunta. 

Ruoppaus tehdään ruoppaussuunnitelman mukaisesti. Urakoitsija vie ruoppausmassat asianmukaisesti pois. Ruoppaus tehdään virkistyskauden ulkopuolella, jotta ruoppauksesta ei aiheutuisi ylimääräistä haittaa esim. veden samentumista. Hakemuksen aikataulun mukaan ruoppaus on tarkoitus tehdä talviaikana, kuitenkin viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Tuusulan kunta hakee myös valmistelulupaa, jotta ruoppaus voidaan suorittaa ennen jäiden sulamista ja virkistyskauden alkua, kuitenkin ennen huhtikuun loppua.

Hakemuksessa on arvio hankkeen vaikutuksista. Rantojen kunnostus on osa Tuusulanjärven monivuotista kunnostushanketta, jonka tavoitteena on järven tilan parantaminen. Kunnostuksella pyritään parantamaan rantojen käyttökelposuutta poistamalla runsasta vesi- ja rantakasvillisuutta. Rantaa on ruopattu myös ennen. Ruoppaus parantaa järven virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa. Samalla se kohantaa Kaukjärven puiston käyttöarvoa. Ruoppauksen hyödyt ovat suuret sekä maisemallisesti että järven virkistyskäytön kannalta. Ruoppaus tehdään virkistyskäytön ulkopuolella, jolloin mahdolliset vahingot minimoidaan.


Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus ei näe esteitä myöntää vesilain mukainen lupa ja valmistelulupa hakemuksen mukaiselle vesialueen ruoppaamiselle Tuusulanjärvessä. Hanke on tärkeä osa Tuusulanjärven monivuotista kunnostushanketta, jonka tavoitteena on järven tilan parantaminen. Ruoppaus ja Kaukjärvenpuiston uudistaminen on omiaan parantamaan järven virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa. Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että ruoppaus voidaan tehdä talviaikana ennen jäiden sulamista ja virkistyskauden alkamista, eli viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus haluaakin omalta osaltaan kiirehtiä hakemuksen käsittelyä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi lausuntopyynnön liitteineen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.