Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 351 Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen saksan kielessä, aloite

TUUDno-2019-1333

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Annika Lappalainen esitti seuraavan Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry:n aloitteen:

"Tuusulanjärven Suomi-Saksa -yhdistys ry esittää, että Tuusulan kunta ryhtyisi tarjoamaan oman äidinkielen opetusta saksan kielessä. Yhdistys on kartoittanut toimintapiirinsä alueella asuvien saksankielisten perheiden kiinnostusta ja sitoutumisvalmiutta oman äidinkielen opetuksen järjestämiseksi saksan kielessä. 

Pyydämme ottamaan päätöksenteossa huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1777/2009, jonka mukaan oman äidinkielen opetuksen järjestämiseksi myönnetään erillistä valtionavustusta. Sitä voi saada enintään kahdesta viikkotunnista. Opetusryhmään tulee kuulua lukukauden alussa tai kurssimuotoisessa opetuksessa kurssin alkaessa vähintään neljä oppilasta. Oppilaat voivat olla esiopetuksesta, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen eri luokka-asteilta, eri kunnista sekä yksityisistä ja valtion kouluista. 

Tuusulanjärven Suomi-Saksa -yhdistys ry:n kyselyssä Tuusulan, Järvenpään ja Hyvinkään kuntien alueilta opetuksen tarvetta on tuonut esiin 10 saksaa äidinkielenä ja/tai kotikielenä puhuvaa opetusikäistä lasta. Mikään näistä em. kunnista ei vielä tarjoa oman äidinkielen opetusta saksan kielessä. Esitämmekin yhteistyön aloittamista opetuksen järjestämiseksi yli kuntarajojen. Mikäli mahdollista, opetus voisi alkaa jo heti kevätlukukauden 2020 alusta, tai viimeistään seuraavana lukuvuonna 2020-2021. 

Ote Tuusulan opetussuunnitelmasta: 
"Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perusopetusta täydentävänä opetuksena oppilaan omaa äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oman äidinkielen oppiminen tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Tämä aloite toimitetaan myös Järvenpään ja Hyvinkään kuntiin."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Katja Elo, oppimisen koordinaattori, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut

Annika Lappalainen esitti seuraavan Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry:n aloitteen:

"Tuusulanjärven Suomi-Saksa -yhdistys ry esittää, että Tuusulan kunta ryhtyisi tarjoamaan oman äidinkielen opetusta saksan kielessä. Yhdistys on kartoittanut toimintapiirinsä alueella asuvien saksankielisten perheiden kiinnostusta ja sitoutumisvalmiutta oman äidinkielen opetuksen järjestämiseksi saksan kielessä. 

Pyydämme ottamaan päätöksenteossa huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1777/2009, jonka mukaan oman äidinkielen opetuksen järjestämiseksi myönnetään erillistä valtionavustusta. Sitä voi saada enintään kahdesta viikkotunnista. Opetusryhmään tulee kuulua lukukauden alussa tai kurssimuotoisessa opetuksessa kurssin alkaessa vähintään neljä oppilasta. Oppilaat voivat olla esiopetuksesta, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen eri luokka-asteilta, eri kunnista sekä yksityisistä ja valtion kouluista. 

Tuusulanjärven Suomi-Saksa -yhdistys ry:n kyselyssä Tuusulan, Järvenpään ja Hyvinkään kuntien alueilta opetuksen tarvetta on tuonut esiin 10 saksaa äidinkielenä ja/tai kotikielenä puhuvaa opetusikäistä lasta. Mikään näistä em. kunnista ei vielä tarjoa oman äidinkielen opetusta saksan kielessä. Esitämmekin yhteistyön aloittamista opetuksen järjestämiseksi yli kuntarajojen. Mikäli mahdollista, opetus voisi alkaa jo heti kevätlukukauden 2020 alusta, tai viimeistään seuraavana lukuvuonna 2020-2021. 

Ote Tuusulan opetussuunnitelmasta: 
"Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perusopetusta täydentävänä opetuksena oppilaan omaa äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oman äidinkielen oppiminen tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Tämä aloite toimitetaan myös Järvenpään ja Hyvinkään kuntiin."
 

Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:

Oman äidinkielten opetuksen tärkeyttä ei voi väheksyä. Se on tärkeä osa monikielisyyden ja lapsen oman identiteetin kehittymistä. Tuusulan kunnan palveluverkko on kunnan koosta johtuen erittäin laaja ja hajanainen ja omaa äidinkieltään opiskelevia oppilaita voi asua aivan eri puolilla kuntaa. Tämä tuo järjestämiseen lisää haastetta, koska kunta ei vastaa kuljetusjärjestelyistä oman äidinkielen tunneille. Koska kuljetusjärjestelyt ovat haastavia huoltajille, oppilaiden osallistumiseen ryhmään voi olla epävarmaa.  

Primuksesta otetusta listauksesta käy ilmi äidinkielenään erilaisia kieliä puhuvien oppilaiden määrä Tuusulassa (listaus alla). Tällä hetkellä Tuusulassa annetaan oman äidinkielen opetusta viron (oppilaita 109), venäjän (oppilaita 49) ja arabian (oppilaita 26) kielissä.  Saksaa äidinkielenään puhuvia on kunnassa 5, joista kolme on perusopetuksessa ja kaksi lukiokoulutuksessa. Mikäli nyt aloittaisimme oman äidinkielen opetuksen saksan kielessä, täytyisi järjestää sama mahdollisuus myös seuraaviin kieliin: englanti (12 oppilasta), thai (12 oppilasta), kurdi (6 oppilasta) ja turkki (5 oppilasta). 

Tuusulan kunta ei tällä hetkellä pidä mahdollisena aloittaa oman äidinkielen opetusta saksan kielellä, koska oppilasmäärä on kunnan palveluverkon laajuuteen suhteutettuna niin pieni. Kunta aloittaa oman äidinkielen opetuksen, mikäli ryhmään on sitoutunut osallistumaan 8 oppilasta. Ryhmän aloituskoko vaihtelee naapurikunnissa 6-10 oppilaan välillä.  Opetustoimi selvittää mahdollisuutta yhteisten kielten ryhmien perustamiseen naapurikuntien kanssa lukuvuoden 2020-21 alusta alkaen. Samoin selvitetään mitä kieliryhmiä naapurikunnissa tällä hetkellä on ja miten niihin olisi mahdollisuutta osallistua. 

afgaani, pasto ps 1 

albania sq 2 

arabia ar 26 

armenia hy 2 

bengali bn 3 

bislama bi 1 

bulgaria bg 1 

englanti en 12 

espanja es 1 

indonesia id 1 

khmer, kambodza km 1 

kiina zh 1 

kurdi ku 6 

persia fa 1 

portugali pt 1 

puola pl 4 

ranska fr 2 

ruotsi sv 59 

saame se 1 

saksa de 5  

serbia sr 1 

siswati, swazi ss 1 

somali so 2 

suahili sw 2 

suomi fi 6023 

tagalog, pilipino tl 1 

thai th 12 

turkki tr 5 

ukraina uk 3 

unkari hu 3 

venäjä ru 49 

vietnam vi 2 

viro, eesti et 109 

zulu zu 1 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Annika Lappalaisen esittämän Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry:n aloitteen 10.6.2019 § 106 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Annika Lappalaisen 10.6.2019 § 106 esittämän Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry:n aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.