Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 342 Kiljavan sairaala Oy, toimintamallin muutosesitys

TUUDno-2019-1614

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n toiminnan lähtökohdat ja nykytilanne
 
Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on 7.8.2019 kokouksessaan päättänyt lähestyä sairaalayhtiön osakkeenomistajia sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää (Keusote) Kiljavan Sairaalan toimintamallin muutosta koskevalla esityksellä. 

Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kuntien sekä HUS-kuntayhtymän omistama osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on seudullisena yhteistoimintana organisoida ja tuottaa vaativan kuntoutuksen palveluja ja muita, omistajien tarvitsemia sairaalapalveluja (vuodeosasto-, intervalli- ja pitkäaikaishoito, sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutus, omaishoitaja- ja osapäiväkuntoutus sekä toimitilojen vuokraus ja myynti). Kiljavan Sairaalan potilaspaikkojen käyttöä koskeva palvelusopimus omistajakuntien kanssa on voimassa määräaikaisena 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. 

Kiljavan Sairaala Oy on rekisterinpitäjä ja sillä on yksityisen terveydenhuollon toimilupa. Osakassopimuksen mukaisesti Kiljavan Sairaalan palveluiden tuottamisesta kilpailutetut palveluntuottajat. Sopimuskumppani kuntoutus- ja hoitotoiminnassa sekä ateriapalveluissa 31.12.2020 saakka on Attendo Oy. 

Kiljavan Sairaala Oy:n toiminta-ajatus perustuu riittävän suureen väestöpohjaan, alueelliseen yhteistyöhön sekä alueellisesti yhdenmukaisiin hoitoketjuihin. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä Kiljavan Sairaalan oli tarkoitus siirtyä Uudenmaan maakunnan ylläpitämäksi toiminnaksi. Sote-uudistuksen pysähdyttyä 8.3.2019 ja Keski-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirryttyä vuodenvaihteessa Keusoten tuotettavaksi, tuli tarpeelliseksi uudelleenarvioida Kiljavan Sairaalan tulevaisuuden palvelutuotantomalli. 

Kiljavan Sairaala Oy:n toimintavaihtoehtojen selvitykset

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on kevään aikana tehnyt selvityksiä sairaalan toiminnan tulevasta toimintamallista sekä palvelutuotannon toiminnallisista että juridisista lähtökohdista. Viisi eri vaihtoehtoa sisältäneen ja kesäkuussa valmistuneen selvityksen teki Nordic Healthcare Group (NHG). 

Selvityksen perusteella arvioitiin sairaalan tulevaisuutta sekä kiinteistöomistuksen että palvelutuotannon kannalta, ottaen huomioon tuleva maakuntamalli. Selvityksen perusteella järkevintä on kiinteistöomistuksen ja palvelutuotannon erottaminen, jolloin molempien osalta jäi jäljelle kaksi vaihtoehtoa: 

Kiinteistöomistus

 1. Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa kiinteistön omistajana nykyisellä omistajarakenteella.
 2. Kiljavan Sairaala Oy puretaan ja kiinteistöomistus siirtyy määräosaisesti nykyomistajille. Jälkimmäisen vaihtoehdon osalta on vielä kesken arviointi saavutettavan ALV- vähennysoikeudesta saatavan hyödyn suuruudesta sekä muista vaikutuksista kiinteistön hallinnointiin ja kehittämiseen sekä tulevaan sote-uudistukseen. 


Palvelutuotannon järjestäminen

Keusote järjestää ja ohjaa alueellista palvelutuotantoa. Lähtökohtana on sairaalan toiminnan sujuva ja tarkoituksenmukaisin niveltäminen kuntayhtymän muuhun palvelutuotantoon ja HUS:n toimintaan. 

 1. Kiljavan Sairaala Oy vuokraa sairaalakiinteistön Keusotelle, joka tuottaa sairaalan palvelut itse tai kilpailuttaa palvelutuotannon nykyisen toimintamallin mukaisesti. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella. 
 2. Kiljavan Sairaala Oy vuokraa tilat yksityiselle toimijalle, joka tarjoaa palveluita Keusotelle ja muille kuntoutuspalvelujen ostajille. 

Kiljavan Sairaalan hallitus on kokouksessaan 7.8. käynyt läpi tehdyt selvitykset ja vaihtoehdot. Hallitus arvioi tärkeimpänä lähtökohdaksi, että Keusote kokee toimintamallin soveltuvan parhaiten kuntayhtymän tulevaisuuden strategisiin linjauksiin ja alueellisen hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen HUS:n kanssa. Sairaalakiinteistön vuokraaminen turvaa parhaiten omistajien edut kiinteistön ylläpidosta ja hallintaan liittyvistä kustannuksista tulevassa sote-uudistuksessa. Sairaalan vuokraaminen mahdollistaa joko nykyisen omistajapohjan säilyttämisen tai sen muutokset, mikäli esim. sote-lainsäädännön takia omistajamuutokset ovat tarkoituksenmukaisia. 

Hallitus esittää Kiljavan Sairaala Oy:n omistajille ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle, että

 • Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5 - 10 vuotta) Keusotelle ja edelleen, että Keusote päättää joko siirtää palvelutuotannon nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa palvelutuotannon. Lisäksi esitetään Keusotelle, että tämä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu Keusoten ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.


Vuokrasopimus ja vuokran määräytymisen perusteet valmistellaan yhteistyössä Keusoten ja kiinteistöhallinnon asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa hyödynnetään Maakuntien tilakeskuksen toimesta syntynyttä tilastoaineistoa sote-kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä. 

Osakkeenomistajien ja Keusoten hyväksyttyä periaatteen sairaalan palvelutuotantomallin muutoksesta, yhtiön hallitus valmistelee tarvittavat sopimukset ja aikataulut osapuolten kanssa erikseen hyväksyttäväksi.
 
Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajakuntien ja HUS-kuntayhtymän sekä Keusoten päätöksiä Kiljavan Sairaalan toimintamallimuutoksen periaatteellisesta hyväksymisestä sairaalayhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS päättää

 • hyväksyä Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esityksen, jonka mukaan
  • Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5 - 10 vuotta) Keusotelle
  • Keusote päättää joko palvelutuotannon siirtämisestä nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa sairaalan palvelutuotannon
  • Keusotelle esitetään, että kuntayhtymä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu Keusoten ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esityksen,​ jonka mukaan
  • Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5 -​ 10 vuotta) Keusotelle
  • Keusote päättää joko palvelutuotannon siirtämisestä nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa sairaalan palvelutuotannon
  • Keusotelle esitetään,​ että kuntayhtymä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu Keusoten ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lilli Salmi poistui esteellisenä (yhteisöjäävi Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenenä) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kiljavan Sairaala Oy, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.