Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 354 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Helsingin hallinto-oikeus
Asemakaavaa koskeva valitus
Päätös 27.8.2019: Valtuusto päätöksellään 8.10.2018 § 108 hyväksynyt Suutarintien asemakaavan muutosehdotuksen.
Vaadittu päätöksen hylkäämistä. Valitus hylätty

Opetus- ja kulttuuriministeriö
26.8.2019: Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityksestä 26.3.2019 Tuusulan kansalaisopiston nimi muutettu Tuusulan opistoksi 1.7.2019 alkaen

Finavia Oy
27.8.2019: Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemeluselvitys 2018

KELA
23.8.2019: Kelan valtuutettujen puheenjohtajaksi nousee Riikka Slunga-Poutsalo

Eteva kuntayhtymä
2.9.2019: Vuoden 2019 talousarvion toteutuminen

Hyvinkään kaupunginhallitus
2.9.2019: Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimassa olon jatkaminen sekä aluerajauksen muuttaminen Palopuron alueella

Tuusulan rakennusvalvonta
29.8.2019: Purkamisaikomuksesta tiedottaminen
Asunto Oy Onnelantie 2 jättänyt hakemuksen kahden omakotitalon purkamiseksi
Rakennukset sijaitsevat Lottakodin asemakaavan muutosalueella. Tuusulan kulttuurimaisema- ja rakennuskanta -inventoinnissa toinen purettavaksi merkityistä rakennuksista on inventoitu luokkaan II.
MRA 67 §:n mukaan purkamishakemukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle tiedoksi. Mikäli kunnanhallitus katsoo, ettei purkamista tule hyväksyä, lausunto tulee antaa 17.9.2019 mennessä.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
20.8.2019
- Seepsula Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Senkkerin kiviainesalue, Tuusula
- Seepsula Oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, Senkkerin kiviainesalue, Tuusula

Kokouskutsuja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 9.9.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 3.9.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 19.9.2019 (ennakkotieto)

Pöytäkirjoja
Keski-Uudenmaan vesi kuntayhtymä, yhtymähallitus 22.8.2019
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta 22.8.2019
HUS hallitus 26.8.2019
HSL hallitus, 27.8.2019

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.