Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 345 Asunto Oy Vesitorninpuisto, huoneistojen A3, A4, A5, A6, A7, A8 ja A14 myyminen

TUUDno-2019-1791

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kunta omistaa As Oy Vesitorninpuisto -nimisestä yhtiöstä seitsemän kappaletta 1 h + kk 31,5 m2 käsittäviä huoneistoja osoitteessa Kalliolinnankuja 1 A 16, 04500 Kellokoski. Rakennuksen valmistumisvuosi on 1974. Huoneistot ovat pääosin vuokrattuna.

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr on tehnyt ostotarjouksen Tuusulan kunnan omistamista Asunto Oy Vesitorninpuiston seitsemästä yksiöstä. Velaton ostotarjous seitsemästä yksiöstä on yhteensä 280.000 euroa (á 40 000 euroa/kpl). Isännöitsijäntodistuksen mukaan kutakin huoneistoa rasittaa yhteensä 27 724,60 euron (á 3 960,80 euroa) osuus yhtiön lainoista (19.8.2019).

Kaikki huoneistot ovat alkuperäisessä kunnossa ja ne kaipaavat kauttaaltaan pintojen päivitystä sekä suurempaa saneerausta kylpyhuoneen ja keittiön osalta. Rakennuksessa tehdään kuluvan vuoden aikana käyttövesiputkien ja viemäreiden kuntotutkimus. Linjasaneerauksen suunnittelun käynnistäminen päätetään kuntotutkimuksen perusteella. Kiinteistövälittäjän arvion (19.5.2019) mukaan yksiköiden käypä arvo on maksimissaan velattomana 42 000–44 000 euroa +/- 5 % / kpl. Kunta myi kesäkuussa 2019 yhden 31,5 m2  huoneiston velattomaan hintaan 42 811,39 euroa.

Tuusulan kunnan tavoitteena on tehostaa pääoman käyttöä ja keskittyä ydintoimintoihinsa.  Asunto-osakkeiden myynnistä saatavalla kauppasummalla voidaan osaltaan hillitä Tuusulan kuntakonsernin velkaantumista sekä pienentää velan kasvuun liittyviä rahoitus- ja korkoriskejä. Osakkeiden myyntiä tukee As Oy Vesitorninpuiston lähivuosien huomattavat peruskorjaustarpeet. Kunnan tavoitteena on keskittää vuokra- ja sosiaaliseen asumiseen liittyvät palvelut Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle (Tukuki). Kiinteistöstrategiansa mukaisesti Tukuki lisää vuokra-asuntojensa määrää pääsääntöisesti uudisrakentamisella.

Huoneistot myydään normaaleilla kauppaehdoilla. Omistusoikeus siirtyy ostajalle kaupantekopäivänä maksun tapahduttua. Myyjä vastaa yhtiövastikkeista ja muista yhtiölle suoritettavista maksuista hallinnan luovutukseen saakka, mistä lähtien niistä vastaa ostaja. 

Pormestarin esteellisyydestä johtuen asia käsitellään puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

  • myydä Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr:lle kunnan omistamat As Oy Vesitorninpuisto -nimisen yhtiön huoneistot A3,A4,A5,A6,A7,A8 ja A14 osoitteessa Kalliolinnankuja 1 A 16, 04500 Kellokoski, velattomaan hintaan yhteensä 280 000,00 euroa
  • että ostaja ottaa vastatakseen huoneistoa koskevan velkaosuuden 27 725,60 euroa (tilanne 19.8.2019), mikä vähennetään velattomasta kauppahinnasta
  • että huoneistot myydään tavanomaisilla kauppaehdoilla siinä kunnossa kuin ne nyt ovat
  • että huoneistojen omistusoikeus siirtyy ostajalle kun kauppahinta on maksettu
  • oikeuttaa talousjohtaja Markku Vehmaksen tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan kauppakirjan
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
     

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Arto Lindberg poistui esteellisenä kokouksesta (yhteisöjäävi Uudenmaan vammaispalvelusäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajana) tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mika Mäki-Kuhna, jonka selostuksen pohjalta asia käsiteltiin.

Tiedoksi

Uudenmaan vammaispalvelusäätiö sr, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181