Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Sosiaaliasiamiehen selvitys v. 2018

TUUDno-2019-979

Valmistelija

 • Arto Nätkynmäki, asiamies, arto.natkynmaki@tuusula.fi

Perustelut

Sosiaalihuolloin asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 

Tuusulan kunnan sosiaaliasiamiestehtävät hoidettiin v. 2018 kunnan oman organisaation osana hallinnon tulosalueella toimivassa Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikössä. Yksikkö tuotti toimialueellaan holhoustoimen yleisen edunvalvojan palvelut sekä talous- ja velkaneuvonta-, potilasasiamies- ja sosiaaliasiamiespalvelut. Järvenpään ja Keravan kaupungit tilasivat kuntien välisten yhteistoimintasopimusten nojalla palvelut Tuusulan kunnalta lukuun ottamatta holhoustoimen edunvalvontapalveluja, joita koskee 1.1.2009 lukien Järvenpään (1.1.2014 alkaen Keski-Uudenmaan) oikeusaputoimiston ja 1.10.2016 lukien Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin ja Tuusulan kunnan välinen ostopalvelusopimus. 

Kolmen kunnan sosiaaliasiamiestehtävien hoitamisen lisäksi asiamies toimi Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön esimiehenä ja antoi juridista tukea yksikön henkilökunnalle. Työajasta noin 60 prosenttia oli mitoitettu kolmen kunnan sosiaaliasiamiestehtävien hoitamiseen. 

Sosiaaliasiamies on laatinut lain edellyttämän selvityksen. 

Sosiaaliasiamies kiinnitti erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 

 • Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän oikaisuvaatimuksia käsittelevä jaosto ei oikaissut päätöstä yhdessäkään tapauksessa. Tätä voi pitää jossain määrin yllättävänä. Jaostolla on oma roolinsa palveluiden yhdenmukaistamisessa, mutta tähän selvitykseen ei ollut mahdollista syventyä oikaisuvaatimuksiin tai niihin tehtyihin päätöksiin.  
 • Pienten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää. Kannustan kunnanhallitusta pitkäjänteisellä asuntopolitiikalla yhdessä muiden toimijoiden kanssa lisäämään kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuuksia kunnassa.
 • Sosiaalipalvelua tarjoavat laitokset tai yritykset ovat olleet vuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana runsaasti julkisuudessa palvelun laadussa todettujen puutteiden takia.  Kannustan kunnanhallituista ja hyte-lautakuntaa osana kunnan edunvalvontatoimintaa arvioimaan onko kuntayhtymän toteuttama palveluntarjoajien valvonta varmuudella riittävää ja olisiko esimerkiksi yllätystarkastusten määrälle asetettava nimenomainen tavoite. 
 • Vammaispalvelun palvelutarve on kasvanut erityisesti henkilökohtaisessa avussa ja jonkin verran kuljetuspalveluissa. 
 • Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen tarve on kasvanut. 
 • Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat varsin selvästi lisääntyneet. Taksilla toteutettuja voimassa olevia kuljetuspalveluita oli vuoden 2016 lopussa olivat 28, vuoden 2017 lopussa 50 ja vuoden 2018 lopussa 70. 
 • Vanhuspalveluissa on useamman palvelun osalta aloitettu asiakaskyselyt, mitä pidän erittäin positiivisena kehityksenä. 
 • Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden saavutettavuus voi olla inhimillisesti arvioiden liian hidasta. Myös Tuusulassa peruspalveluiden vastuulle jää entistä vaativampihoitoisia nuoria. Syrjäytymiskehityksen katkaisemiseksi nopeat matalakynnyksiset palvelut ovat ensisijaisesti nuorille tärkeitä. Tähän on kunnan edunvalvonnassa syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota. 
 • Sosiaaliasiamiehen tehtävät keskitettiin vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämisvastuulle. Pidän tätä oikeana ratkaisuna. Näkemykseni mukaan on  perusteltua, että sosiaaliasiamiehen tehtävä ja toiminta toteutuu kuntayhtymän alueella yhdenmukaisena ja sellaisin resurssein, että asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, toiminnan kehittäminen ja viranhaltijan sijaistaminen yms. mahdollistuu aiempaa tehokkaammin ja laadukkaasti. Sosiaaliasiamiehen toiminta on olennaisen osa sosiaalipalveluiden oikeusturva- ja laatujärjestelmää.   

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi selvityksen sosiaaliasiamiehen toiminnasta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä vuonna 2018.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, johtava yleinen edunvalvoja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.