Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Mt 152, Hämeenlinnanväylä–Tuusulanväylä aluevaraussuunnitelma, YVA-menettely tarve, lausunto

TUUDno-2019-719

Valmistelija

  • Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan ELY -keskus pyytää kunnan lausuntoa koskien ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tapauskohtaista soveltamista hankkeeseen Mt 152, Hämeenlinnanväylä -Tuusulanväylä aluevaraussuunnitelma (lausuntopyyntö 3.4.2019, UUDELY/1793/2019). ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan kanssa aluevaraussuunnitelmanlaatimisen kyseiselle välille. Maantie 152 on maakunnallisesti merkittävä liikennehanke. Kyseessä on noin 14 km pitkä uusi väylä, jolla on laaja-alaisia liikenteellisiä ja maankäytöllisiä vaikutuksia. Tarve tieyhteydelle syntyy uusien logistiikkakeskusten poikittaisista yhteystarpeista pääteiden välillä sekä nykyisten reittien huonosta kyvystä palvella alueen tarpeita.

Hankkeesta vastaava on pyytänyt 13.2.2019 ELY-keskukselta lausuntoa YVA-menettelyn soveltamisesta maantie 152:n aluevaraussuunnitelmasta välillä Hämeenlinnanväylä -Tuusulanväylä. Lausunnossa tulee ottaa kantaa siihen, onko YVA-menettelyä tarpeen soveltaa tähän Mt 152 Hämeenlinnanväylä -Tuusulanväylä -hankkeeseen.

Lausunto tulee antaa saadun lisäajan puitteissa 10.5.2019 mennessä.

Hankkeen esittely

Uuden tieyhteyden vaihtoehtoja on tutkittu jo vuonna 1996 päättyneessä YVA-menettelyssä Maantie 152 (kehä IV) kehittäminen välillä Hämeenlinnanväylä-Vanha Lahdentie. Tuon YVA-menettelyn vaihtoehdot eroavat merkittävästi nyt laadittavassa aluevaraussuunnitelmassa ja asian myöhemmissä vaiheissa tutkituista vaihtoehdoista. Ainoastaan Kesäkylän ja Tuusulanväylän välinen osuus (vanhan vuoden 1996 yleissuunnitelman mukainen linjaus) on aiemmin ollut YVA-menettelyn vaihtoehtona. Toisin sanoen Reunan ja Vantaanjoen pohjoispuolisia vaihtoehtoja ei ole arvioitu YVA -menettelyssä (noin 7,5 km osuus). Aluevaraussuunnitelmaa laadittaessa on tarkasteltu useampia linjausvaihtoehtoja, joista vain yksi vaihtoehto viimeistellään varsinaiseksi aluevaraussuunnitelmaksi.

Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä jo 1990-luvulla ja siitä on laadittu kahdenkymmenen vuoden aikana useampia suunnitelmia. Keväällä 2018 Uudenmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan kanssa nyt käsiteltävän aluevaraussuunnitelman laatimisen. Suunnitelmaa laaditaan kuntien kaavoituksen osana. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen. Tuusulassa on myös käynnissä koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focus-alueella on käynnissä Kehä IV:een(mt 152) pohjautuvat asemakaavoitusprosessit. Tuusulan osuudesta (Myllykyläntie-Tuusulanväylä) on laadittu jo aiemmin aluevaraussuunnitelma, jonka pohjalta laadittiin Focus-alueen osayleiskaava. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 8.4.2016 valitukset, jotka oli tehty Tuusulan valtuuston 16.3.2015 § 32 päätöksestä hyväksyä Focus-alueen osayleiskaava. Korkein hallinto-oikeus päätti 22.3.2017, ettei Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Tästä huolimatta tämä jo suunniteltu Tuusulan osuus sisällytettiin myös tähän uuteen, laadittavana olevaan maantien 152 aluevaraussuunnitelmaan, tosin samanlaisena kuin aiemmassa aluevaraussuunnitelmassa.

YVA -menettelyn tarve tämän tyyppisessä hankkeessa

Hankkeeseen on aiemmin sovellettu YVA -menettelyä ympäristöministeriön tekemän päätöksen (5/556/95) perusteella. YVA valmistui vuonna 1996. Tuolloin hankkeesta vastaava oli Uudenmaan tiepiiri ja Uudenmaan ympäristökeskus toimi yhteysviranomaisena. Nykyisen suunnitelman tavoitteet ja olosuhteet ovat aiemmin tehtyyn YVA:an verrattuna olennaisesti muuttuneet ja myös tielinjaus on muuttunut noin 7 km matkalta. Koska aluevarauksessa tutkittu pohjoinen linjaus eroaa merkittävästi vuoden 1996 YVA -menettelyssä tutkituista linjausvaihtoehdoista, Uudenmaan ELY -keskuksen Y-vastuualue katsoi, että on tarpeen tehdä päätös YVA -menettelyn soveltamisesta muuttuneeseen hankkeeseen.

YVAL (252/2017) 3.2 §:n nojalla arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa myös sellaiseen muuhun hankkeeseen, tai jo toteutetun hankkeen muutokseen, josta todennäköisesti aiheutuu laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelohankkeiden vaikutuksiin rinnastettavissa olevia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Ympäristöministeriö määräsi 28.3.2019 (VN/1563/2019) Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen tekemään päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta Mt 152 Hämeenlinna - Tuusulanväylä aluevaraussuunnitelmahankkeessa.

Kunnanhallituksen lausunto

Tuusulan kunta katsoo, että Kehä IV:n (mt 152) linjaus Tuusulan alueella on vakiintunut. Tielinjaukselle on laadittu yleissuunnitelma 1996: Maantien 152 (Kehä IV) kehittäminen välillä Hämeenlinnanväylä - Vanha Lahdentie. Lisäksi samassa yhteydessä on tehty ympäristövaikutusten arviointi (1995). Samanainen linjaus on huomioitu myös Tuusulaa koskevissa kaavoissa niin maakunta- kuin yleiskaavatasoilla.

Vuonna 2017 lainvoiman saaneessa Focus-alueen osayleiskaavan yhteydessä on laadittu maantien 152 (Kehä IV) aluevaraussuunnitelma välille Tuusulanväylä­–Myllykyläntie. Osayleiskaavassa esitetyt liikennealueiden tilavaraukset perustuvat em. suunnitelmaan. Focus-alueen asemakaavoittaminen on käynnissä (Kehä IV asemakaava), jolla kunta tarkentaa tietä koskevia suunnitelmia ja suunnittelee tien varteen mittavaa yritys- ja logistiikka-aluetta. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Focus-alueelle varataan alueita logistiikkakeskuksille ja logistiikkaintensiiviselle teollisuudelle sekä niitä tukeville toiminnoille. Tielinjaus on osoitettu Uudenmaan kokonaismaakuntakaavassa ja sitä täydentävissä vaihemaakuntakaavoissa.  Alueen suunnittelulle on siis vahva kaavoituksellinen tausta.

Focus-alueen osalta tielinjaus on jo lukittu ja alue on toteutettavissa kehätien jatkeesta riippumatta itsenäisenä ja nykyiseen tieverkkoon tukeutuen. Alueen asemakaavoituksessa liikenneratkaisuja täsmennetään ja vaikutukset arvioidaan. Tuusulan kunta katsoo, ettei YVA-menettelyn soveltaminen Focus-alueen osalta tuo lisäarvoa alueen suunnittelulle, eikä siten ole tarpeen. Mikäli ELY-keskus näkee asian toisin, ei menettely saisi hidastaa asemakaavaprosessia tarpeettomasti.

Kehä IV:n loppuosan osalta, väli Myllykyläntie–Hämeenlinnanväylä, tilanne on toinen. Tielinjaus on osoitettu ohjeellisena Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa, Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaehdotuksessa sekä Vantaan yleiskaavaluonnoksessa, mutta tiesuunnitelmaa tai YVA-menettelyä ei linjauksen tueksi ole laadittu. Laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) on liitteessä 1 lueteltu hankkeet, jotka arvioidaan YVA-menettelyllä. Maantien 152 suunnitelma välillä kt45–vt3 tai mt 11463–vt3 ei sinällään täytä liitteessä 1 liikennehankkeelle asetettuja kriteerejä. Lain 252/2017 liitteessä 2 on lueteltu tekijät, joita käytetään päätettäessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen. Näiden tekijöiden pohjalta YVA-menettelyn soveltaminen Myllykyläntie–Hämeenlinnanväylä –väyläosuudelle on todennäköisesti perusteltavissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi lausuntopyynnön liitteineen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tapani Miettinen ilmoitti olevansa esteellinen (palvelussuhdejäävi  ELY-keskuksen työntekijänä) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.