Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtiovarainministeriö
26.4.2019: Päätös valtionavustuksen myöntämisestä Suomi.fi-viestit palvelun käyttöönottoon

Helsingin hallinto-oikeus
24.4.2019: Asemakaavaa koskeva valitus
Valtuusto 29.1.2018 § 4, Linjapuisto II asemakaavan muutos, Kellokoski
Valittajat vaatineet uuden kevyenliiikenteen väylän poistamista tai valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi sekä täytäntöönpanon kieltämistä ja katselmuksen järjestämistä.
HHO hylkää katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen, hylkää valituksen ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen

Opetushallitus
Valtionavustushakemusta koskevat päätökset 26.4.2019
- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2019, ei myönnetty
- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 2019, 2 hakemusta, ei myönnetty
- Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2018, myönnetty 114.251 e

Kokouskutsuja
Oy Apotti Ab, varsinainen yhtiökokous 17.5.201
HUS hallitus 6.5.2019
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 15.5.2019

Pöytäkirjoja
HSL tarkastuslautakunta 29.4.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.