Kunnanhallitus, kokous 5.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Malingrey Cathrine, eron myöntäminen luottamustoimesta ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen valinta

TUUDno-2018-173

Perustelut

Kunnanhallitus § 264  22.05.2017

Khall § 264/22.5.2017 
Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen kuntayhtymässä päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopimuksessa sovituin tavoin.

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä. Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 

Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:ssä säädetään seuraavaa: "Yhtymävaltuustossa on neljä jäsentä kustakin jäsenkunnasta ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee neljä varsinaista ja neljä varajäsentä."

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus / Kj 
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- valita toimikaudekseen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin.

___________

Valt § 124/1.6.2017

Ehdotus 
Valtuusto päättää

- valita toimikaudekseen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös 
Valtuusto päätti

- valita toimikaudekseen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet
Huusko Outi   Sonkkanen Leila
Piippo Antti   Stellberg Kari
Rouvinen Mervi  Malingrey Catherine
Seuna Veikko Vihanto Juhani

_______________

Kunnanhallitus 5.2.2018

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Mervi Rouvisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Catherine Malingrey pyytää eroa ko. tehtävästä muutettuaan pois Tuusulasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • myöntää Catherine Malingreylle eron  Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
  • valita toimikaudekseen Mervi Rouviselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.