Kunnanhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tuusulan sähköverkon takaisinostaminen, aloite

TUUDno-2019-191

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto 14.3.2016 § 35

Valt § 35/14.3.2016 
Pasi Huuhtanen esitti seuraavan Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja useiden muiden valtuutettujen allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulan Perussuomalaiset esittää, että Tuusula asettaa strategiseksi tavoitteekseen sähköverkon takaisinostamisen.

Tuusulassa kunnanhallitus aikanaan myi valtuuston tahtotilan vastaisesti Tuusulan Seudun Sähkölaitoksen. Tämä historiallinen päätös johti siihen, että kuluttajat maksoivat jo kertaalleen maksetun sähköverkon uudestaan. Nyt samaa sähköverkkoa maksetaan jälleen ja hyötyjinä ovat ulkomaalaiset sijoittajat. Kansan talouden ja paikallisen edun mukaista olisi, että verkko palautuisi takaisin kotimaiseen paikalliseen omistukseen. Omistajana voisi myös olla esim. Keravan Energia. Sen intressiä omistamansa siirtoverkon laajentamiseen lisää mittakaavahyötyjen lisääntyminen. Tällaisia ovat esim. Rykmentinpuiston liittäminen Keravan Energian kaukolämpöön, joka lisää yhtiön mahdollisuuksia tuottaa samalla sähköenergiaa."

Päätös    
Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

____________

Kunnanhallitus 4.2.2019
Tuusulan alueella sähkönsiirtoyhtiönä toimii Caruna Oy, joka siirtää sähköä kotitalouksiin ja yrityksille keski- ja pienjännitteisessä jakeluverkossa. Caruna Oy huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa sähköverkkoa yli 670 000 asiakkaalle Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Elo (7,5 %) ja Keva (12,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat OMERS Infrastructure (40 %) ja First State Investments (40 %).

Tuusulan kunnan ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä vaikuttamaan kunnassa sijaitsevan sähköverkon omistukseen, koska Caruna Oy ei ole ilmaissut halukkuuttaan sähköverkkonsa tai sen osien myyntiin eikä Tuusulan kunnalla ole resursseja sähköverkkotoiminnan omistamiseen tai kehittämiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteeseen
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Pasi Huuhtasen 14.3.2016 §35 esittämän Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.