Kunnanhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kunnallinen työmarkkinalaitos
Yleiskirje 15.1.2019 nro 1: Matkakustannusten korvaukset 1.1.2019 lukien

Opetus- ja kulttuuriministeriö
31.12.2018: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2018

5.12.2018: Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2018 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu

27.11.2018: Kanslaisopistojen vuoden 2018 valtionosuuden perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistaminen

Opetushallitus
24.1.2019: Valtion eritysavustus peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoon #paraskoulu-hankkeelle 950.000 euroa

23.1.2019: Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen 67.601 euroa

Uudenmaan ELY-keskus
Työllisyyskatsaus 12/2018

Järvenpään kaupunki
5.10.2018: Toiminnan aikainen valvonta, Esperi Care Oy / hoitokoti Pähkinä

Raportti oheisena

Rakennusvalvonta
8.11.2018 vireille tullut purkamislupahakemus: Riihikallion koulun opettajien asunnoiksi rakennetut rakennukset

Tekninen lautakunta 22.1.2019
- Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019
- Talonrakennuksen työohjelma 2019
- Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2018 seuranta
- Talonrakennuksen työohjelman 2018 seuranta

Raportit oheisena

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 22.1.2019
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 21.1.2019

Pöytäkirjoja
Hämeenlinnan kaupunki, jätelautakunta 10.1.2019
HSL hallitus 22.1.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.