Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökset 2020

TUUDno-2019-2272

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, talouspäällikkö, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2020 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.

Tuusulan kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen) vuodelle 2020 on 20 219 255 euroa (TA2020 20 102 995 euroa), josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on -9 744 577 euroa (TA2020 -9 713 227 euroa).

Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2020 kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta. Uudistus yksinkertaistaa valtionosuusjärjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä. Tuusulan verotulomenetysten korvaus vuodelle 2020 on 11 676 129 euroa (TA2020 11 738 466 euroa). 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on -3 244 186 euroa (TA2020 -3 459 540 euroa).

Näin ollen vuoden 2020 vahvistetut valtionosuudet sekä verotulomenetysten korvaukset ovat yhteensä 28 651 198 euroa (TA2020 28 381 921 euroa).

Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot eivät ole valtionosuuksia, mutta ne suoritetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä. Vuodelle 2020 kotikuntakorvaustulot ovat 2 664 010 euroa (TA2020 2 671 923 euroa) ja kotikuntakorvausmenot ovat -1 648 236 euroa (TA2020 -1 653 132 euroa).

Valtiovarainministeriön sekö opetus- ja kulttuuriministeriön edellä mainitut päätökset ja niiden laskentaperusteet ovat käytettävissä olevien tietojen perusteella oikeat.

Päätöksistä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • tyytyä ministeriöiden valtionosuuspäätöksiin
  • merkitä päätökset tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus, sivistys-toimialue

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.