Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti, lausuntopyyntö

TUUDno-2020-71

Perustelut

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun selvitys toteutettiin syksyllä 2019. Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisen erillisratkaisun perusteluja, reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja. Tarkasteltavia malleja olivat Uudenmaan kuntien esittämä neljän vapaaehtoisen kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin muodostama vaihtoehto, lakisääteiset kuntayhtymät, Uudenmaan jako useampaan itsehallintoalueeseen sekä Uusimaa yhtenä maakuntana, jonka alla toimisi useampi sote-tuotantoalue aluelautakuntamallin mukaisesti.

Vaihtoehdoista perustuslain kannalta ongelmallisiksi todettiin kuntayhtymiin pohjautuvat vaihtoehdot. Uusimaa yhtenä maakuntana puolestaan olisi muun maan perusratkaisun mukainen, mutta sen hallittu toimeenpano olisi poikkeuksellisen haastavaa alueen erityispiirteiden takia.

Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esittää yhteisen jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin ja koko Uudenmaan maakunnan kattavaan HUSiin pohjautuvaa mallia. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi järjestettäisiin neljän itsehallinnollisen alueen ja Helsingin kaupungin toimesta. Aluejaossa noudatettaisiin kuntien esittämää viiden alueen aluejakoa eli Tuusula kuuluisi nykyiseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvien kuntien muodostamaan alueeseen.  Myös erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi ensisijaisesti alueilla. HUS:n toissijaisesta järjestämisvastuusta säädettäisiin lailla. 

Useamman itsehallintoalueen ratkaisu vastaisi pitkälti valtakunnallisen mallin lähtökohtia. HUS toimisi tässä mallissa koko Uudenmaan alueella. Itsehallintoalueiden ja HUSin työnjako linjattaisiin tarkemmin järjestämissopimuksessa, jonka perusvaatimukset määriteltäisiin lainsäädännössä. Valtioneuvostolla olisi oikeus määrittää sopimus, mikäli sairaanhoitopiiri ja itsehallinnolliset alueet eivät pääsisi sopimukseen tai se ei täyttäisi säädettyjä kriteereitä. Kårkullan ja Etevan toiminta tulisi ratkaista osana laajempaa sote-uudistuksen valmistelua.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista lausuntopyynnön ja pyytää vastaamaan lausuntokyselyyn 26.2.2020 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • vastata Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista esitettyyn lausuntokyselyyn liitteen mukaisesti.

 

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pekka Heikkinen esitti, että lausuntokyselyn kohtaan 5, 9 ja 12 vastataan "kyllä pääosin". Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • vastata Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista esitettyyn lausuntokyselyyn liitteen mukaisesti.

Tiedoksi

sosiaali- ja terveysministeriö (Lausuntopalvelu.fi- järjestelmän kautta)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.