Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Rosenqvist Ulla, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kunnanhallituksen varajäsenen valinta

TUUDno-2019-724

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8.1 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 13 jäsentä eli puheenjohtajana toimiva pormestari, varapuheenjohtajina toimivat apulaispormestarit ja 10 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 32.1 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Nykyisten jäsenten toimikausi pormestaria ja apulaispormestareita lukuunottamatta päättyy 31.5.2019.

Kuntalain 73.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavaa:
 
”Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
 4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.”

Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
”Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
 3.  kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari  ja varapuheenjohtajina apulaispormestarit
 • valita apulaispormestareista kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Mika Mäki-Kuhnan ja 2. varapuheenjohtajaksi Jussi Salosen 
 • valita kunnanhallitukseen kymmenen (10) jäsentä ja heille sekä pormestarille ja apulaispormestareille henkilökohtaiset varajäsenet (13) toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • todeta,​ että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari  ja varapuheenjohtajina apulaispormestarit
 • valita apulaispormestareista kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Mika Mäki-​Kuhnan ja 2. varapuheenjohtajaksi Jussi Salosen 
 • valita kunnanhallitukseen kymmenen (10) jäsentä ja heille sekä pormestarille ja apulaispormestareille henkilökohtaiset varajäsenet (13) toimikaudeksi 1.6.2019-​31.5.2021 

Päätös

Valtuusto päätti

 • hyväksyä ehdotuksen ja päätti kunnanhallituksen kokoonpanoksi toimikaudella 1.6.2019-31.5.2021 seuraavaa:

 

  Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
  Lindberg Arto, pj Kuusisto Päivö
       Mäki-Kuhna Mika, 1. varapj Simola Sakari
  Salonen Jussi, 2. varapj Friman Kari
  Heikkilä Satu Rosenqvist Ulla
  Heikkinen Pekka Palvas Liisa
  Huuhtanen Pasi Sipiläinen Johanna
  Lappalainen Annika Huusko Outi
  Mattila Pentti Nyman Ari
  Mäensivu Karita Koivunen Aila
  Reinikainen Tuija Seuna Veikko
  Riola Jouko Nordström Katja
  Salmi Lilli Laitinen Sarianna
  Väänänen Elina Peltonen Jani

 

Valmistelija

 • Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Satu Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valittu Ulla Rosenqvist on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa ko. luottamustoimesta.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Ulla Rosenqvistille eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
 • valita Satu Heikkilälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.