Kunnanhallitus, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 373 Vaasan hallinto-oikeus, valitus Finavia Oyj:n ympäristöluvasta, lausunto

TUUDno-2017-371

Valmistelija

  • Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Asia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.3.2017 myöntänyt Finavia Oyj:lle ympäristöluvan pilaantumattoman maa-aineksen maanläjitysalueelle 8B. Samalla on myönnetty toiminnan aloituslupa.

Lupapäätöksestä ovat valittaneet Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ja luvan hakija itse.

Vaasan hallinto-oikeus on varannut kunnalle mahdollisuuden antaa vastineen asiassa (dnro 00542/17/5107). Myönnetyn lisäajan puitteissa se voidaan antaa 15.9.2017 mennessä.

Valituksessa esitetyt vaatimukset ja perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta vaatii, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös (31.3.2017, Nro 71/2017/1, Dnro ESAVI/10061/2016) tulee lainvastaisena kumota ja palauttaa lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi sen jälkeen kun Finavia Oyj:n maankaatopaikkatoiminnasta Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen pohjoisosassa on tehty ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi ympäristölupapäätökseen liittyvä täytäntöönpanolupa tulee kumota.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan mukaan Finavia Oyj:n maankaatopaikkatoiminnan ympäristövaikutukset tulee arvioida ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 4.1 §:n tai ainakin kyseisen lain 4.2 §:n mukaisesti.

Finavia Oyj:n vaatimukset käyvät ilmi liitteen valituskirjelmästä.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan valitusta perustellaan mm. seuraavasti:

Ympäristölautakunta ei ole antanut lausuntoa maakaatopaikan 8B ympäristölupahakemuksesta, hakemuksen ollessa nähtävillä ja lausunnolla helmikuussa 2017. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus puolestaan oli arvioidessaan lausunnontarvetta maankaatopaikan 8B ympäristölupahakemuksesta olettanut, että Finavia Oyj:n maankaatopaikkatoimintaa Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen pohjoisosassa on hoidettu asianmukaisesti ympäristölupia noudattaen. Ympäristökeskuksen tiedossa ei myöskään ole aiemmin ollut, että toiminnasta olisi aiheutunut ympäristön pilaantumista tai muuta haittaa Tuusulan kunnan puolella, ympäristökeskuksen toiminta-alueella.

Paikalliset tuusulalaiset asukkaat ottivat yhteyttä ympäristökeskukseen Finavia Oyj:n maankaatopaikkatoiminnan ympäristöhaitoista 20.2.2017 ja järjestivät 1.3.2017 alueelle maastokäynnin, johon asukkaiden lisäksi osallistuivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen edustajat. Ympäristökeskuksen piti lisäksi alueella maastokäynnin 16.3.2017, johon osallistui alueen asukkaita ja Finavia Oyj:n edustajat. Maastokäynneillä on todettu, miten aiemmin vuonna 2011 ympäristöluvan saaneen maankaatopaikan 8 toiminnasta ja vesien käsittelystä on aiheutunut Tuusulan kunnan puolella sijaitsevan kiinteistön Österskog (858-411-2-329) metsäojan liettymistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulkinnan mukaan syynä tähän liettymiseen on ollut maankaatopaikan ympäristöluvan lupaehtojen laiminlyönti.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tavoin päättänyt lausua Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Finavia Oyj:n maankaatopaikan 9 ympäristölupahakemuksesta siten, että keskeisenä vaatimuksena on YVA –menettelyä koskevan lain 4 §:n 2. mom. mukaisen arviointimenettelyn käynnistäminen Finavia Oyj:n erillisinä luvitettujen maankaatopaikkojen muodostamasta toiminnallisesta kokonaisuudesta ja yhteisistä ympäristövaikutuksista. On myös mahdollista, että erillisinä luvitettujen maankaatopaikkojen vuotuiset täyttöasteet ylittävät lupahakemuksista ja ympäristöluvista poiketen hankekohtaisen ympäristövaikutusten arvioinnin rajan, eli 50 000 t/a.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2011 Finavia Oyj:lle myöntämissä ympäristöluvissa Myllypadontien maankaatopaikalle ja maankaatopaikalle 8 on edellytetty, ettei maankaatopaikkatoiminnasta häiriö- tai poikkeustilanteissakaan kulkeudu avo-ojiin tavanomaisesta poikkeavaa vesipäästöä ja että vedet saadaan johdettua altaista hallitusti avo-ojiin. Edellä mainittujen lupien lupaharkinta on lisäksi perustunut virheelliseen tietoon maankaatopaikkojen suoto- ja valumavesien kulkeutumisreiteistä ja ympäristövaikutuksista.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä, nyt valituksenalainen, maankaatopaikan 8B ympäristölupa jatkaa aiempaa erillisten luparatkaisujen käytäntöä, vaikka lupaviranomaisella olisi tullut olla tietoa maankaatopaikkojen yhteisistä ympäristövaikutuksista sen oman maastokäynnin sekä asukkaiden ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sille välittämien tietojen perusteella.

Sen lisäksi, että maankaatopaikkatoiminnan (ml. alueella mahdollisesti tehty luvaton läjitystoiminta) yhteisiä ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu, maankaatopaikan 8B ympäristöluvassa on toiminnanharjoittajalle annettu sellaisia määräyksiä joilla on tosiasiallisesti ohitettu luvan myöntämisedellytysten harkinta. Esimerkiksi lupamääräyksessä 1 edellytetään toiminnanharjoittajan varmistavan ennen luvan mukaisen maanläjityksen aloittamista esimerkiksi maaperätutkimuksin, ettei hakemuksen tarkoittamalla läjitysalueella ole pilaantuneita maa-aineksia, mukaan lukien glykolia tai liukkauden torjuntakemikaaleja sisältäviä massoja, joista voisi aiheutua haittaa pohja- tai pintavesille. Määräyksessä 1 edellytetylle selvitykselle ei kuitenkaan ole lupapäätöksessä annettu minkäänlaista velvoitetta viranomaisvarmennukselle, joita olisivat maaperätutkimuksen suunnitelman hyväksyttäminen ja tehtyjen tutkimusten raportointi viranomaiselle. Selvitys alueelle luvatta tehdyn maanläjityksen ja maankaatopaikan perusmaan puhtaudesta olisi tullut edellyttää lupaharkintaa varten jo hakemusvaiheessa.

Kunnanhallituksen lausunto

Kunnanhallitus yhtyy Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vaatimukseen lupapäätöksen kumoamisesta ja pitää valitusta perusteltuna. Ottaen huomioon maankaatopaikkatoiminnan syntyhistorian, vaiheet ja ilmenneet ympäristövaikutukset, vaatimusta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn suorittamisesta YVAL 4 § 1. tai 4 § 2. mom. nojalla voidaan pitää tässä vaiheessa aiheellisena, ennen kuin maankaatopaikkatoiminnan laajentamista edelleenkin jatketaan. Myös vaatimusta ympäristöluvan täytäntöönpanon kieltämisestä voidaan pitää tarpeellisena. Koska kunnanhallituksen näkemys on yhteneväinen ympäristölautakunnan valituksen kanssa, Finavia Oyj:n valituksesta ole tarpeen lausua erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Finavia Oyj:n valitukset
  • antaa asiassa perusteluosan mukaisen lausunnon
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.