Kunnanhallitus, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Kaikkonen Antti, eron myöntäminen Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

TUUDno-2018-1533

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Khall § 263/22.5.2017    
Muista kuntayhtymistä poiketen Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valitsee kuntien edustajainkokous (Uudenmaan liiton perussopimus 4 §). Sekä varsinaisten että varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Maakuntahallitus on päättänyt kutsua edustajainkokouksen koolle 27.6.2017. 

Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnan äänimäärä kokouksessa määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on yksi ääni.

Maakuntahallituksen 24.10.2016 nimeämä vaalien valmistelutoimikunta valmistelee maakuntavaltuuston valintaa liiton perussopimuksen pohjalta. Toimikunta avustaa mm. poliittisen suhteellisuusperiaatteen ja tasa-arvolain mukaisten vaatimusten yhteensovittamisessa. 

Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että jäsenkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25.000 kunnan asukasta kohden. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus  / Kj    
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää 

-    valita valtuutettujen keskuudesta edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kuntien edustajainkokoukseen
-    valita toimikaudekseen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon valtuutettujen keskuudesta kaksi (2) jäsenehdokasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös    
Ehdotus hyväksyttiin.

___________

Valt § 125/1.6.2017

Ehdotus    
Valtuusto päättää

-    valita valtuutettujen keskuudesta edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kuntien edustajainkokoukseen
-    valita toimikaudekseen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon valtuutettujen keskuudesta kaksi (2) jäsenehdokasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös    
Valtuusto päätti

-    valita edustajaksi kuntien edustajainkokoukseen Ruut Sjöblomin
-    valita toimikaudekseen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon seuraavat jäsenehdokkaat ja henkilökohtaiset varajäsen ehdokkaat:

Jäsenet                 Henkilökohtaiset varajäsenet

Kaikkonen Antti     Åberg Anu
Taiveaho Satu       Airikka Jerry.

_________

Kunnanhallitus 26.11.2018

Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Maakuntavaltuuston jäsen Satu Taiveahon luottamustoimi valtuutettuna päättyy 31.12.2018, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Satu Taiveaholle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
 • valita Taiveahon tilalle uuden jäsenen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Satu Taiveaholle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
 • valita Taiveahon tilalle uuden jäsenen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Satu Taiveaholle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
 • valita Merja Kuusiston Taiveahon tilalle jäseneksi Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Antti Kaikkonen on pyytänyt eroa Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä tultuaan valituksi valtioneuvoston jäseneksi.

Uudenmaan liiton perussopimuksen mukaan mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Antti Kaikkoselle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä
 • valita Kaikkosen tilalle uuden jäsenen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Antti Kaikkoselle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä
 • valita Kaikkosen tilalle uuden jäsenen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Antti Kaikkoselle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä
 • valita Antti Kaikkosen tilalle Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon jäseneksi Anu Åbergin ja Åbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Satu Heikkilän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.