Kunnanhallitus, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 3.5 mukainen selvitys, lausunto

TUUDno-2019-1227

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Finavia Oyj jättämästä Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 3.5. mukaisesta selvityksestä. Lausunto pyydetään toimittamaan 3.7.2019 mennessä.

Asia
Finavia Oyj on toimittanut aluehallintovirastoon selvityksen, jossa arvioidaan kohtuuttoman rasituksen ja terveyshaitan aiheutumista lentomelualueella (Lden 55dB) sijaitsevilla asuinalueilla. Selvityksessä kiinnitetään huomiota yöaikaiseen meluun ja mahdollisuuksiin siitä aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi. Selvitys on jätetty Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskevan 4.8.2011 annetun ympäristöluvan (nro 49/2011/1) lupamääräyksen 3.5 edellyttämänä. Aluehallintoviraston tulee selvityksen perusteella ratkaista, täyttyvätkö ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset ympäristöluvan myöntämisen edellytykset.

Ympäristöluvan myöntämisedellytysten täyttymisen arviointi on selvityksen mukaisilta osin tullut ajankohtaiseksi, sillä meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista koskeva ilmailulain mukainen menettely on päättynyt ja asiassa 21.10.2015 annettu liikenne- ja viestintäviraston (Traficom, ent. Trafi) päätös on tullut lainvoimaiseksi. Luvan myöntämisedellytysten uudelleen arviointi liittyy Korkeimman hallinto-oikeuden 21.1.2015 antamalla päätöksellä (taltionumero 94) ympäristöluvasta kumottuihin lupamääräyksiin 3.2.-3.4.

Selvityksessä Finavia Oyj on arvioinut Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutunutta toimintaa suhteessa kumotuissa lupamääräyksissä annettuihin rajoituksiin. Selvityksen mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman yöajan klo 00.30-05.30 liikennemäärä ei ole lisääntynyt ja meluhaittaa on Finavia Oyj:n mukaan vähennetty pitkäjänteisellä melunhallinnalla terveyshaitan ja kohtuuttoman rasituksen estämiseksi. Selvityksen liitteenä on esitetty on Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma sekä vuonna 2018 päivitetty lentomelun vaikutuksia käsittelevä selvitys.

Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee Vantaan kaupungin alueella Kehä III pohjoispuolella, Tuusulanväylän länsipuolella ja Hämeenlinnanväylän itäpuolella.

Finavia Oyj:n selvityksen johtopäätökset
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämässä Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvassa asetettujen lupamääräysten 3.2-3.4. tavoitteet ovat käytännössä toteutuneet ilman toimintarajoitusten asettamista ja meluvaikutukset vastaavat käytännössä aluehallintoviraston päätöksessä arvioitua tilannetta. Määräykset oli kohdistettu klo 00.30-05.30 väliselle yön ajalle, ottaen huomioon, että Helsinki-Vantaan lentoasema toimii Suomen ulkomaanliikenteen keskeisenä lentoasemana, jonka kautta on myös järjestetty Suomen sisäisen lentoliikenteen yhteydet ulkomaan lennoille ja takaisin.

Selvityksen mukaan nykytilanne vastaa käytännössä tilannetta, jota meluisimpien ilma-alusten yöaikaista toimintaa rajoittamaan pyrkineillä lupamääräyksillä tavoiteltiin.

Lentoaseman liikennetilastot osoittavat, että lupamääräysten 3.2. mukaiset sydänyönaikaiset operaatiot muilla kuin vähämeluisilla suihkukoneilla ovat vähentyneet erittäin merkittävästi lupaa haettaessa vallinneesta tilanteesta. Tällä hetkellä niitä on aikavälillä 00.30 - 05.30 keskimäärin alle 0,5 lentoonlähtöä ja noin 0,5 laskeutumista vuorokaudessa. Edelleen lupamääräyksen 3.3 mukaisesti sydänyönaikaisten laskeutumisten määrä klo 00.30-05.30 välisenä aikana ei ole lisääntynyt vuosien 2007-2009 keskiarvosta. Myöskään yöajan klo 00.30-05.30 rahtilennot suihkukoneilla eivät ole lisääntyneet vuoden 2007 lupahakemuksen tasosta.

Helsinki-Vantaan lentoaseman yöajan klo 00.30-05.30 liikennemäärä ei kumottujen lupamääräysten tavoitteleman tilanteen mukaisesti ole lisääntynyt ja meluhaittaa on vähennetty pitkäjänteisellä melunhallinnalla terveyshaitan ja kohtuuttoman rasituksenestämiseksi.  Finavia Oyj katsoo selvityksensä johtopäätöksenä, että Helsinki-Vantaan lentoaseman toiminnasta ei aiheudu voimassaolevan ympäristönsuojelulain 527/2014 49 §:n mukaista terveyshaittaa tai naapuruussuhdelain 26/1920 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Kunnanhallituksen lausunto
Trafi hylkäsi 21.10.2015 antamallaan päätöksellä Finavia Oyj:n hakemuksen toimintarajoitusten asettamiseksi meluisten suihkukoneiden liikennöinnille Helsinki-Vantaalta yöaikana 00.30-05.30. Trafin mukaan sillä ei ollut perusteita asettaa haettuja toimintarajoituksia. Tuusulan kunta valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka ensivaiheessa jätti kunnan valituksen tutkimatta valitusoikeuden puuttumisen takia. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin kumosi päätöksellään hallinto-oikeuden ratkaisun ja palautti asian hallinto-oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi valituksen tutkimista varten. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi kunnan valituksen, jossa oli vaadittu toimintarajoitusten asettamista. Hallinto-oikeuden ratkaisu sai lainvoiman 20.7.2018, sillä päätöksestä ei valitettu enää korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Kunnanhallitus pitää Finavia Oyj:n laatimaa selvitystä, jonka mukaan lentoaseman yöajan klo 00.30-05.30 liikennemäärä ei ole lisääntynyt ja että meluhaittaa on vähennetty pitkäjänteisellä melunhallinnalla terveyshaitan ja kohtuuttoman rasituksen estämiseksi, lähtökohtaisesti luotettavana, ellei toisin osoiteta. Kunnanhallitus yhtyy Finavia Oyj:n näkemykseen, ellei myöhemmin terveydensuojeluviranomaisten ja ympäristönsuojeluviranomaisten toimesta toisin osoiteta, että Helsinki-Vantaan lentoaseman toiminnasta ei aiheudu voimassaolevan ympäristönsuojelulain 527/2014 49 §:n mukaista terveyshaittaa tai naapuruussuhdelain 26/1920 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyynnön liitteineen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Valmistelija

  • Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyynnön liitteineen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.