Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Sähköautojen latausasemat, lataushinta

TUUDno-2020-470

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katerina Zaitseva, projektipäällikkö, katerina.zaitseva@tuusula.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti 21.1.2020 §10 tilapalveluiden liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan KLKH152 Sähköautojen latausasemia koskevaan puitesopimukseen. Tilapalvelut liittyi puitesopimukseen 31.1.2020 ja aloitti tämän jälkeen sähköautojen latausasemien hankinnan valmistelun. Teknisen lautakunnan kokouksessa 18.2.2020 tilapalvelut piti aiheeseen liittyen esittelyn, jossa käytiin tarkemmin läpi puitesopimukseen kuuluvia hankintoja ja niihin liittyviä avoimia kysymyksiä.

Sähköautojen latausasemat tulevat olemaan julkisia, eli latausasemien asiakkaina tulevat olemaan niin kuntalaiset, kunnan työntekijät kuin kunnan vieraatkin. Latausasemia ei korvamerkitä millekään henkilöryhmälle. Tilapalveluiden tavoitteena on ensi vaiheessa hankkia tällä puitesopimuksella peruslatausasemia (latausteho 22 kW, vaihtovirta). Puitesopimus kattaa myös pikalatausasemat (latausteho 50 kW, tasavirta), mutta tässä vaiheessa ja yhteydessä pikalatausasemia ei toistaiseksi tarkastella.

Puitesopimuksen toimittajaksi on valittu Liikennevirta Oy. Liikennevirta Oy toimittaa sähköautojen latausasemat asennettuna olemassa olevaan sähkönsyöttöön erillisen hinnaston mukaisesti. Latausasemat siirtyvät toimituksen myötä kunnan omistukseen. Liikennevirta Oy toimii myös latausoperaattorina puitesopimuksen ajan tarjoten laskutuspalvelun, huollon, päivityksen, seurantapalvelun ja ympärivuorokautisen etätuen. Edellä luetelluista palveluista toimittaja ei veloita erillistä maksua puitesopimuksen aikana. Puitesopimuksen jälkeen kunnalla on mahdollisuus vaihtaa operaattoria latausasemien jäädessä kunnan omistukseen.

Sähköautojen latausasemien lataushinta on kunnan määrittämä hinta, mikäli lataus maksetaan mobiilisovelluksella tai RFID-tunnisteella (vaatii rekisteröitymisen Liikennevirta Oy:n asiakkuustilille). Mikäli lataus maksetaan maksukortilla (Visa, Mastercard) kunnan määrittämään lataushintaan lisätään operaattorin veloituksena 30 %:n korotus.

Tilapalvelut on tehnyt taustaselvityksen sähköautojen latausasemien lataushintoihin liittyen. Selvityksen perusteella on todettu, että lataushinnan on tarkoituksenmukaisempaa perustua vastaanotettuun energiamäärään kuin latausaikaan. Auton laturista riippuen auto pystyy vastaanottamaan virtaa tietyllä maksimiteholla, mikä ei kaikissa tapauksissa ole yhtä suuri kuin latausaseman tarjoama maksimiteho. Tästä syystä selvityksessä pidettiin tasapuolisen kohtelun nimissä parempana vaihtoehtona juuri vastaanotettuun energiamäärään perustuvaa lataushintaa. Selvityksessä on myös selvitetty kunnan sähkön keskimääräinen hinta, mikä on 0,15 €/kWh (2019). Tämä hinta sisältää sähköenergian, sähkönsiirron, sähköveron sekä arvonlisäveron. Edellisten lisäksi selvitettiin myös lähialueilla sijaitsevien sähköautojen latausasemien lataushinnat, mitkä vaihtelivat suuresti riippuen sijainnista ja latausaseman omistajasta.

Lataushintojen taustaselvitykseen perustuen tilapalvelut on päätynyt esittämään sähköautojen latausasemien lataushinnaksi 0,20 €/kWh. Tällä hinnalla peruslatausasema maksaa itsensä takaisin 74 MWh:n latauksen jälkeen eli 3 350 lataustunnin jälkeen (maksimilatausteholla 22 kW). Koska latausaseman takaisinmaksuaika on suoraan verrannollinen suoritettuihin latauksiin, lataushintaa ei ole tarkoituksenmukaista nostaa liian korkealle ettei investoinnin hyötyä menetetä. Esimerkiksi Tuusulan alueella sijaitsevan Keudan Kirkkotien toimipisteessä sähköauton voi ladata hintaan 0,20 €/kWh. Sähköautojen käytön edistäminen tukee kunnan sitoutumista kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan sekä lisää kunnan vetovoimaa.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • osaltaan hyväksyä sähköautojen latausasemien asiakkailta perittäväksi lataushinnaksi 0,20 €/kWh (alv 24%)
  • että lataushinta tarkistetaan kahden vuoden välein
  • ehdottaa kunnanhallitukselle, että 

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä sähköautojen latausasemien asiakkailta perittäväksi lataushinnaksi 0,20 €/kWh (alv 24%)
  • että lataushinta tarkistetaan kahden vuoden välein.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Katerina Zaitseva, projektipäällikkö, katerina.zaitseva@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä sähköautojen latausasemien asiakkailta perittäväksi lataushinnaksi 0,20 €/kWh (alv 24%)
  • että lataushinta tarkistetaan kahden vuoden välein.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvun ja ympäristön toimialue

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181