Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kaavoituksen työohjelma 2020

TUUDno-2019-2627

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Kaavoitussuunnitelma 2020-2024:n asettamia tavoitteita

Tavoitteena on huolehtia yleiskaavoituksen keinoin siitä, että taajamien rakentaminen, liikenneverkon kehittäminen ja muut maankäytölliset kysymykset on suunniteltu kokonaisuutena. Asemakaavoituksen myötä huolehditaan siitä että, MAL-aiesopimuksen mukaisesti ja kunnanvaltuuston hyväksymän vuotuisen asunto-ohjelman edellyttämän lisäksi kaavoitetaan riittävästi tonttivarantoa tulevaa käyttöä varten. Lisäksi työpaikkatonttien saatavuudesta huolehditaan - tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden nostaminen.

Tavoitteeseen ei päästä yhden vuoden aikana valmisteltavilla kaavahankkeilla, mutta pitkäjänteinen maapolitiikka ja merkittäviin kaavahankkeisiin panostaminen johtavat tavoitteeseen. Tonttivaranto on kehittynyt viime vuosina hyvin asemakaavojen lainvoiman saamisen myötä. Tästä johtuen Hyrylän taajaman osalta yhtiömuotoisia pien- ja kerrostalotontteja on riittävästi vastaamaan kysyntään vuosiksi. Omakotitonttejakin on usean vuoden tarpeiksi valtuuston hyväksymissä asemakaavoissa. Sen sijaan Hyrylän keskustan kehittämiseksi ja vetovoiman lisäämiseksi on syytä laatia kaavamuutoksia. Hyrylän tonttivarannossa on lisäksi edelleen vajetta erityisesti työpaikkatonttien osalta. Tähän vastauksena valmistellaan Sulan työpaikka-alueen, Focus-alueen sekä Kelatien työpaikka-alueen laajentamiseksi asemakaavoja.
Jokelan työpaikka- ja asuintonttivaranto on hyvä. Keskustaan kehitettävien asuinkerrostalojen osalta toteutumattomia tontteja on vielä, mutta aseman aikaansaamasta vetovoimasta johtuen uusia asemakaavojen muutoksia on syytä valmistella, jotta kerrostalorakentaminen voi jatkua myöhemminkin. Työpaikkatontteja on valmiina asemakaavoitettuna Vallun alueella.
Kellokoskella asemakaavat mahdollistavat keskustan kehittämisen sekä yhtiömuotoisten asuntorakentamisen tonttien toteuttamisen. Omakotitonttejakin saadaan myytäväksi Linjapuisto II:n alueelta lähiaikoina.Sen sijaan Rajalinnan työpaikka-alueen laajennuksen tontit on pian rakennettu ja uusia ratkaisuja työpaikkatonttien osalta tulee tehdä.

Kaavoituksen työohjelma 2020

Kaavoituksen työohjelmalla ohjelmoidaan kuluvan vuoden kaavahankkeet. Työohjelman tulee perustua valtuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelma 2020-2024:een, joka on liitteenä. Hankkeet on kaavoitussuunnitelmassa priorisoitu kolmeen eri kategoriaan kiireellisyyden tai oletettujen etenemismahdollisuuksien mukaisesti. Kaavoitussuunnitelman edelleen runsas kärkihankkeiden määrä jättää auki kysymyksiä kaavojen laatimisjärjestyksestä. Kaavojen valmistelujärjestystä ohjataan työohjelmalla.
Liitteenä on kaavoituksen työohjelma 2020. Työohjelmassa on esitetty viivakaavioin kaavojen arvioitu eteneminen, mutta edelleen aikatauluarvioiden osalta erityisesti maankäyttösopimusneuvotteluihin liittyvä eteneminen on vaikeasti arvioitavissa. Liitteenä on myös tällä hetkellä valmisteltavina olevien kaavahankkeiden hankekortit, joilla kustakin valmisteltavana olevasta hankkeesta kerrotaan lisätietoja tai arvioita.

Työohjelman hyväksyy kunnanhallitus. Työohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan osavuosikatsauksissa.

 

Liitteenä

  • kaavoitussuunnitelma 2020-2024
  • kaavoituksen työohjelma 2020
  • valmistelussa olevien kaavojen hankekortit
     

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

  • kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen työohjelman 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Valmistelija

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Poliittisessa johtoryhmässä 18.3. käydyn keskustelun johdosta on kaavoituksen työohjelmaan katsottu tarkoituksenmukaiseksi lisätä Hyrylän taajaman Mattilan asuinalueen laajentamiseksi kärkihankkeeksi Saksan alueen asemakaavatyön. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Hyrylän koillisosassa olevan asuinalueen laajentamisen olevan taajaman ja suunnitellun ohitustien välisellä alueella. Tuusulan kunta omistaa suurimman osan alueesta. Liitteenä on alustavasti täytetty hankekortti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • lisätä Saksan alueen asemakaavan kärkihankkeeksi
  • hyväksyä kaavoituksen työohjelman 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaavoitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.