Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Viljelysmaiden vuokrahinnoittelu

TUUDno-2019-1230

Valmistelija

 • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan omistuksessa on 126 kpl peltolohkoja, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 325 ha. Suurin osa nykyisistä viljelyvuokrasopimuksista päättyy vuoden 2019 lopussa. Tuusulan kunnan hallintosäännössä viljelysmaiden vuokrahinnan päättäminen on delegoitu kunnanhallitukselle.

1.1.2014-31.12.2019 välisenä ajanjaksona on peltolohkojen vuosittainen vuokrahinta ollut:
•    keskitasoista heikompi salaojittamaton peltolohko 226,40 €/ha/vuosi
•    keskitasoinen salaojitettu peltolohko 283 €/ha/vuosi
•    keskitasoista parempi salaojitettu peltolohko 339,60 €/ha/vuosi

Vertailukunnista saatujen viljelysmaiden keskivuokrahintojen perusteella esitetään noin 6 % korotusta peltolohkojen vuosivuokriin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on ehdottanut, että Tuusulanjärven lähistöllä sijaitsevilla kunnan vuokrapelloilla tehtäisiin rakennekalkitusta. Peltoviljelystä aiheutuvia kiintoaines- ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää pelloille levitettävillä maanparannusaineilla. Tuusulanjärven valuma-alueesta noin 30 % on peltoa. Tuusulan kunta voi vaikuttaa maataloudesta aiheutuvan kuormituksen vähentämiseen osallistumalla omistuksessaan olevien peltolohkojen rakennekalkituskuluihin. Sopimusten uudistamisen yhteydessä rakennekalkitus voidaan kirjata vuokrasopimukseen ja kunta voisi maanomistajana huomioida rakennekalkituksesta viljelijälle kohdistuvan kulun alentamalla vuotuista vuokrahintaa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on ehdottanut peltojen rakennekalkitukseen viittä (5) Tuusulan kunnan omistamaa vuokrapeltolohkoa, yhteensä 25,30 hehtaaria. Lohkot on valittu vesiensuojelullisen sijaintinsa perusteella. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen VILKKU Plus -hanke on ilmoittanut voivansa opastaa kyseisten peltolohkojen tulevia viljelijöitä toimenpide-ehdotusten oikeaoppisessa toteutuksessa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus hoitaa Tuusulan kunnan peltojen rakennekalkituksesta tehtävän mediatiedottamisen ja järjestää alueen viljelijöille suunnatun tiedotustilaisuuden peltojen rakennekalkituksesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • asettaa viljelysmaiden vuokrahinnaksi
  • keskitasoista heikompi salaojittamaton peltolohko 240 €/ha/vuosi
  • keskitasoinen salaojitettu peltolohko 300 €/ha/vuosi
  • keskitasoista parempi salaojitettu peltolohko 360 €/ha/vuosi
  • tukioikeudeton peltolohko 100 €/ha/vuosi
 • alentaa rakennekalkittavien peltolohkojen vuokrahintaa 60 €/ha/vuosi.

 

Pormestari muutti ehdotuksensa seuraavaksi:

"Kunnanhallitus päättää

 • että viljelysmaita vuokrattaessa käytetään tarjouskilpailua
 • asettaa viljelysmaiden pohjahinnaksi tarjouskilpailussa
  • keskitasoista heikompi salaojittamaton peltolohko 240 €/ha/vuosi
  • keskitasoinen salaojitettu peltolohko 300 €/ha/vuosi
  • keskitasoista parempi salaojitettu peltolohko 360 €/ha/vuosi
  • tukioikeudeton peltolohko 100 €/ha/vuosi
 •  alentaa rakennekalkittavien peltolohkojen vuokrahintaa 60 €/ha/vuosi."

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pentti Mattila teki seuraavan muutosesityksen:

"Kunnanhallitus päättää, että

 • viljelysmaiden vuokrahinnat pidetään ennallaan tai korkein tarjous
 • tukioikeudettoman pellon hinnaksi 100  euroa/ha/vuosi tai korkein tarjous
 • alennetaan rakennettavien peltojen vuokraa 60 euroa/ha/vuosi."

 

Tuija Reinikainen kannatti Mattilan tekemää muutosesitystä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat muutettua pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Mattilan tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Heikkinen, Lappalainen, Mäki-Kuhna, Salmi, Peltonen ja Lindberg), 5 ei-ääntä (Heikkilä, Sipiläinen, Mattila, Reinikainen ja Salonen), Mäensivu äänesti tyhjää ja Riola oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että muutettu pohjaehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 6-5, 1 tyhjä ja 1 poissa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • että viljelysmaita vuokrattaessa käytetään tarjouskilpailua
 • asettaa viljelysmaiden pohjahinnaksi tarjouskilpailussa
  • keskitasoista heikompi salaojittamaton peltolohko 240 €/ha/vuosi
  • keskitasoinen salaojitettu peltolohko 300 €/ha/vuosi
  • keskitasoista parempi salaojitettu peltolohko 360 €/ha/vuosi
  • tukioikeudeton peltolohko 100 €/ha/vuosi
 • alentaa rakennekalkittavien peltolohkojen vuokrahintaa 60 €/ha/vuosi.

 

Jouko Riola ilmoitti olevansa esteellinen (intressijääviys) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

maankäyttö, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

Käsitellyt asiat