Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Rehtorien johtamisen TVA-järjestelmä

TUUDno-2019-1339

Valmistelija

  • Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnassa on viime vuosina kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti yhdistetty johtajien tehtäviä ja sitä kautta lisätty virkarehtoreiden määrä ja vähennetty luokanopettajarehtoreiden määrää. Rehtorin työn vaativuuden kasvun myötä luokanopettajarehtorin tehtävät on todettu kuormittaviksi ja kehittämistyön tavoitteena on ollut selkeyttää johtajien tehtävänkuvia ja lisätä johtamiseen käytettävää aikaa. Osana johtamisen kehittämistä ja tukemista vuonna 2015 perustettiin yhtenäiskouluihin ja yläkouluihin/lukioihin 6 virka-apulaisrehtorin virkaa ja samalla lakkautettiin 8 apulaisjohtajan tehtävää. Näiden muutosten myötä arvioidaan saadun vuodesta 2015 alkaen n. 40 000 €:n säästöt vuositasolla ja kehitettyä johtamisen edellytyksiä Tuusulassa. 

Osana johtamisen kehittämistä Tuusulan kunnan opetustoimessa on valmisteltu johtamisen tva-järjestelmän uudistamista. Tehtävään nimettiin työryhmä, johon kuuluivat opetuspäällikkö Markus Torvinen sekä rehtorit Seppo Ahonen, Jarno Kantola ja Jyrki Kaarila. Työryhmä kävi läpi nykyiset tva-kriteerit todeten tarpeen niiden uudistamiselle. Työryhmän toimesta listattiin eri keskusteluissa esiin nousseita vaativuustekijöitä ja ryhmä esitti huomioitavaksi niistä tärkeimmät. Vaativuustekijöistä ja niiden painoarvosta käytiin keskusteluja rehtoreiden kanssa esimiespäivien yhteydessä ja toteutettiin sähköinen kysely vaativuustekijöistä sekä niiden painoarvosta ja vaikutuksesta työhön. 

Nykyisessä tva-järjestelmässä on huomioitu 3 vaativuustekijää, joista jokaisesta maksetaan tva-korvaus. Esitettävässä uudessa tva-järjestelmässä vaativuustekijöiden määrää lisätään (= 9 vaativuustekijää).

iltapäiväkerho

perusopetus/lukio/varhaiskasvatus samoissa tiloissa

sairaalakoulu

valmistava opetus

suuri koulu (saman hinnoittelutunnuksen sisällä)

alueellinen erityisryhmä

johdettavana sivutoimipiste

yhtenäiskoulu

johdettavana kaksi yksikköä

 

Vaativuustekijöitä arvioidaan 4 painopisteen kautta: osaaminen, vaikutukset ja vastuut, yhteistyötaidot sekä työolosuhteet. Vaativuustekijät pisteytetään kunkin painopisteen osalta asteikolla 0-5 pistettä ja ne toimivat ns. apupisteinä tehtävän vaativuuden määrittelyn yhteydessä. Pisteytyksen kautta arvioidaan minkä suuruisen lisän työn vaativuus tuo johtajan palkkaukseen, on kyseessä rehtori tai apulaisrehtori. Vaativuustasoja on 4: perustaso, taso1, taso2 ja taso3. Tasoille 1-3 vaativuuslisä määritellään euromääräisenä: 115 €, 230 €, 350 €. Perustasolla rehtorin tai apulaisrehtorin palkkaus on Tuusulan ovtes-taulukon mukainen peruspalkka. Opetuspäällikkö käy jokaisen rehtorin kanssa läpi rehtorin pisteytyksen vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä.

Vararehtoreiden osalta nykyinen tva –järjestelmä ei huomioi riittävästi koulun kokoa, korvausten ollessa pienessä koulussa 50€/kk ja suuressa 100 €/kk. Oppilasmäärässä ero voi olla enimmillään n. 300 oppilasta.  Jatkossa tva-lisän suuruus määritellään koulujen koon mukaan siten, että rehtori jolla on kaksi yksikköä johdettavanaan, saa summan, jonka hän jakaa yksiköiden vararehtoreille tehtävien perusteella. Tällä tavoin tuetaan jaettua johtajuutta sekä annetaan mahdollisuus miettiä paikallisesti miten tehtävät rehtorin ja vararehtorien kesken jaetaan. 

Muutoksen kustannukset ovat rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden osalta n. 15 000 €/vuosi ja tähän on varattu määräraha kunnan vuoden 2019 budjetissa. Vararehtoreiden osalta kustannusvaikutus oli n. 16 000 €/vuosi ja se toteutettiin vuoden 2019 järjestelyvaraerästä.

Rehtorien tva-järjestelmä on käsitelty kunnassa riittävässä yhteistoiminnassa. Työryhmään on valittu edustajat rehtoreista. Työryhmän tuotos eli tämä uusi rehtorien johtamisen tva-järjestelmä on käsitelty myös useaan otteeseen henkilöstöjohtajan ja Jukon pääluottamusmies Antti Honkasen kanssa. 

Esitetään, että kunnanhallitus hyväksyy yllä mainitut johtamisen tva-tekijät. Päätöksen kustannusvaikutus on n. 15 000 €/vuosi. Kustannukseen on varauduttu v. 2019 talousarviossa.Vararehtoreiden osalta todetaan asiasta päätetyn vuoden 2019 järjestelyvaraerien käytön yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä rehtorien johtamisen tva-järjestelmän ja johtamisen tva-tekijät.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Tiedoksi

sivistys -toimialue, henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat